Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
14 lines (14 sloc) 1023 Bytes
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<widget xmlns="http://www.w3.org/ns/widgets" id="http://centrumkuponow.com/operaspeeddial" version="0.9" viewmodes="minimized">
<name short="Centrum Kuponów" xml:lang="pl">Centrum Kuponów</name>
<description xml:lang="pl">Centrum Kuponów to rozszerzenie prezentujące kupony rabatowe i promocje sklepów i dużych sieci handlowych. Umożliwia wyświetlanie promocji bezpośrednio w okienku Speed Dial. Dodatkowym udogodnieniem jest możliwość sortowania kuponów według poszczególnych kategorii.</description>
<author href="http://opera.com" email="support@opera.com">Opera Software ASA</author>
<license>Copyright (c) 2012. All rights reserved.</license>
<icon src="images/ico.png" width="64" height="64"/>
<preference name="time" value="7"/>
<preference name="categories" value=""/>
<feature name="opera:speeddial" required="false">
<param name="url" value="http://centrumkuponow.com/?a=2136980"/>
</feature>
<access origin="*"/>
</widget>