Permalink
Browse files

Description

  • Loading branch information...
Łukasz Staliś
Łukasz Staliś committed Aug 20, 2012
1 parent a360a6d commit ee9dc85160e2ab1426bfc2b0c29c1dfc54b5bb42
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 config.xml
View
@@ -1,7 +1,7 @@
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<widget xmlns="http://www.w3.org/ns/widgets" id="http://centrumkuponow.com/operaspeeddial" version="0.9" viewmodes="minimized">
<name short="Centrum Kuponów" xml:lang="pl">Centrum Kuponów</name>
- <description xml:lang="pl"></description>
+ <description xml:lang="pl">Centrum Kuponów to rozszerzenie prezentujące kupony rabatowe i promocje sklepów i dużych sieci handlowych. Umożliwia wyświetlanie promocji bezpośrednio w okienku Speed Dial. Dodatkowym udogodnieniem jest możliwość sortowania kuponów według poszczególnych kategorii.</description>
<author href="http://opera.com" email="support@opera.com">Opera Software ASA</author>
<license>Copyright (c) 2012. All rights reserved.</license>
<icon src="images/ico.png" width="64" height="64"/>

0 comments on commit ee9dc85

Please sign in to comment.