Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü'nde açılan BBY261 İleri Programlama dersi kapsamında geliştirilen Kotlin tabanlı Android uygulamasıdır. Bu uygulamada basit bir e-Kitap diziler yardımıyla oluşturulmuştur.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
.idea
app
gradle/wrapper
.gitignore
LICENSE
README.md
build.gradle
gradle.properties
gradlew
gradlew.bat
settings.gradle

README.md

net.madran.bby261.KotlinArrayBook

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü'nde açılan BBY261 İleri Programlama dersi kapsamında geliştirilen Kotlin tabanlı Android uygulamasıdır. Bu uygulamada basit bir e-Kitap diziler yardımıyla oluşturulmuştur.