Hent bilder fra Statens Vegvesens veikameraer og lag timelapse videoer
CSS HTML Shell
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
web
README.md
get-image.sh
make-video.sh
run.sh

README.md

Files

get-image.sh

Dette scriptet henter ned bildene og legger de i respektive mapper hvert tiende minutt. Statens Vegvesen sier på sidene sine at bildene de legger ut ikke blir arkivert, men oppdatert omtrent hvert 5. minutt.

Legg inn lokasjoner og kamera id i array for å ta disse med.

make-video.sh

Dette scriptet bygger en video fra bildene med en framrate på 25 bilder i sekunder en gang i døgnet. Den oppdaterer også index.html filen. Jeg oppdaget at spesielt Firefox har et problem med at den cacher HTML5 video objekter og at om du erstatter videofilen med samme navn, vil ikke den nye filen vises i nettsiden. For å klare det, oppdaterer scriptet video-url med en timestamp som parameter og dermed tror Firefox at det er en ny video hver gang, selv om den har samme navnet.

 <source src="video/giaeverbukta.mp4?t=1494073124" type="video/mp4">´

Oppdater array med lokasjoner og kamera tilsvarende i get-image.sh scriptet.

index.html

Oppdater med nye seksjoner dersom du legger til flere kameraer.

Jeg har brukt simple-grid.css, som ligger vedlagt her.

Noen eksempler kan du se på moon.hoyd.net/~hoyd/veikamera/

Usage

Kjør run.sh scriptet i en screen

Credit

Alle bildene er hentet fra Statens Vegvesen sine veikameraer.