Permalink
Browse files

Update src/main/resources/i18n/messages_ca.properties

  • Loading branch information...
1 parent 2f574f7 commit dd07e9f5aa3a2d0072b74e87b5423324db93a645 Oscar Odena committed Feb 10, 2013
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 src/main/resources/i18n/messages_ca.properties
@@ -117,7 +117,7 @@ NetworkTab.2=Genraci\u00F3 de miniatures
NetworkTab.3=Iniciar minimitzat
NetworkTab.4=Instalar como a Servei de Windows
NetworkTab.5=Configuraci\u00F3 General
-NetworkTab.6=Tama\u00D2o maximo del buffer de transcodificaci\u00F3, en megabytes (maximo MAX_BUFFER_SIZE):
+NetworkTab.6=Mida m\u00e0axim del buffer de transcodificaci\u00f3, en Megabytes (m\u00e0axim MAX_BUFFER_SIZE):
NetworkTab.7=N\u02D9mero de nuclis usats per transcodificar (sembla que teniu %d):
NetworkTab.8=Buscar actualitzacions
NetworkTab.9=Verificar autom\u00E0ticament

0 comments on commit dd07e9f

Please sign in to comment.