Skip to content
Ovaj set podataka sadrži vektorske podatke Geoportala zagrebačke infrastrukture prostornih podataka - ZIPP
Branch: master
Clone or download

Latest commit

Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.

Files

Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
geoportal
README.md

README.md

osm-zipp-2018

Hrvatski

Uvod

Ovaj set podataka sadrži vektorske podatke Geoportala zagrebačke infrastrukture prostornih podataka - ZIPP.

Licenca

Licenca dopušta korištenje podataka za potrebe OpenStreetMap projekta.

Svi dostavljeni podaci mogu se koristiti isključivo za potrebe OpenStreetMap projekta, a za ostale primjene potrebno ja zatražiti pismenu suglasnost Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj grada.

Prilikom javne objave materijala obvezno je naznačiti izvor - Grad Zagreb, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada.

FAQ

Što podaci sadrže:

Vektorske podatke sa geoportala Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada

Što je GeoJson format?

GeoJSON je format za kodiranje raznih geografskih podatkovnih struktura. Za intenzivniju dokumentaciju i uputstva proučite GeoJson Blog

Starost podataka

Podatke održava Grad Zagreb, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada i podaci su iz 2018.

Koja je kvaliteta podataka?

Podaci su dostavljeni kakvi jesu, mogu sadržavati greške te budite pažljivi pri korištenju podataka. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada može provjeriti i prihvatiti sve greške koje uočimo u njihovim podacima.

Koji je koordinatni sustav?

EPSG: 4326

Hoće li biti još podataka?

Da

Zašto su podatci objavljeni?

Hrvoje Bogner tražio je Grad Zagreb, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada pravo korištenja podataka za potrebe OpenStreetMap projekts.

Trebamo li importati podatke u OpenStreetMap?

Možda, ali ne automatski, koristite ove podatke za provjeru kvalitete OpenStreetMap podataka te integraciju oba seta podataka radi bolje prostorne i informacijske komponente elemenata. Nikadn nemojte pregaziti postojeće podatke koje su prijašnji korisnici mukotrpno skupljali, rađe provjerite njihovu kvalitetu i nadopunite ih. Provjerite kvaliteru lokalnih podataka i raspravite bilo kakav import sa lokalnom zajednicom. Uvijek sljedite OSM pravila za importe.

Podatci sa ZIPP Geoportala

Gradska uprava Broj elemenata
druge_javne_ustanove 6
gradsko_tijelo 98
gradsko_trgovacko_drustvo 34
mjesna_samouprava 218
podrucni_ured 11
sjediste_gradske_cetvrti 17
Komunalna usluga Broj elemenata
gradska_trznica 31
gradsko_groblje 29
gradsko_groblje_point 29
javni_wc 26
pitka_voda 10
Kultura Broj elemenata
centar_za_kulturu_i_narodno_sveuciliste 19
galerija 67
kazaliste 17
kinematograf 14
knjiznica 44
koncertna_dvorana 4
muzej 24
Obrazovanje Broj elemenata
djecji_vrtic 329
obrazovanje_odraslih 2
osnovna_skola 175
osnovna_skola_NE_RADI 4
srednja_skola 95
srednja_skola_NE_RADI 3
studentski_restoran 19
studentsko_naselje 4
ucenicki_dom 16
visokoskolska_ustanova 75
Priroda i okoliš Broj elemenata
gradski_vrt 13
gradski_vrt_point 13
javne_povrsine_za_pse 72
skrb_o_biljkama_i_zivotinjama 4
skrb_o_biljkama_i_zivotinjama_point 4
Promet Broj elemenata
biciklisticka_staza 98
javna_garaza 34
javna_parkiralista_za_bicikle 111
pjesacka_zona 1
taxi_stajaliste 107
Socijalna zaštita Broj elemenata
centar_za_socijalnu_skrb 17
dom_za_djecu 9
dom_za_starije 99
nadlezna_institucija 8
ostale_ustanove 9
ustanova_za_beskucnike 6
ustanova_za_branitelje 4
ustanova_za_osobe_s_invaliditetom 49
Sport i rekreacija Broj elemenata
sportski_objekti_vrsta 206
Zdravstvo Broj elemenata
dom_zdravlja 132
dom_zdravlja_hitna 9
hzzo 9
ljekarna_dezurna 5
ljekarna_gradska_domska 53
zdravstvene_ustanove 44

English

Introduction

This dataset contains vector data from Geoportal of Zagreb infrastructure of spatial data - ZIPP.

License

This data is licensed for use in OpenStreetMap project.

All delivered data can be used exclusively for the purposes of the OpenStreetMap project, for other applications you need to acquire the written consent of the City of Zagreb, City Office for the Strategic Planning and Development of the City.

When publishing the material, it is obligatory to attribute the source - City of Zagreb, City Office for the Strategic Planning and Development of the City.

FAQ

What the data include:

Vector data from City of Zagreb, City Office for the Strategic Planning and Development of the City Geoportal

What is the GeoJson format?

GeoJSON is a format for encoding a variety of geographic data structures. For Intensive Documentation and Tutorials, Refer to GeoJson Blog

Data Vintage

Geoportal vector data is maintained by City of Zagreb, City Office for the Strategic Planning and Development of the City and the data is from 2018.

How good are the data?

Data is provided as is, there may be errors so be careful using the data. City of Zagreb may review and accept all errors we find in their data.

What is the coordinate reference system?

EPSG: 4326

Will there be more data coming?

Yes

Why is the data being released?

Hrvoje Bogner asked City of Zagreb, City Office for the Strategic Planning and Development of the City for the rights to use their data for OpenStreetMap project.

Should we import the data into OpenStreetMap?

Maybe, but not automaticaly, use this data to inspect OpenStretMap data qaulity and integrate both data to get better position and information on each element. Never overwrite the hard work of other contributors or blindly import data into OSM without first checking the local quality and fix the data. Inspect quality locally and discuss any import plan with the local community. Always follow the OSM import community guidelines.

You can’t perform that action at this time.