Skip to content

osm-hr/osm-zipp-2020

main
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 

osm-zipp-2020

Hrvatski

Uvod

Ovaj set podataka sadrži vektorske podatke Geoportala zagrebačke infrastrukture prostornih podataka - ZIPP.

Licenca

Licenca dopušta korištenje podataka za potrebe OpenStreetMap projekta.

Svi dostavljeni podaci mogu se koristiti isključivo za potrebe OpenStreetMap projekta, a za ostale primjene potrebno ja zatražiti pismenu suglasnost Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj grada.

Prilikom javne objave materijala obvezno je naznačiti izvor - Grad Zagreb, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada.

FAQ

Što podaci sadrže:

Vektorske podatke sa geoportala Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada

Što je GeoJson format?

GeoJSON je format za kodiranje raznih geografskih podatkovnih struktura. Za intenzivniju dokumentaciju i uputstva proučite GeoJson Blog

Starost podataka

Podatke održava Grad Zagreb, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada i podaci su iz 2020.

Koja je kvaliteta podataka?

Podaci su dostavljeni kakvi jesu, mogu sadržavati greške te budite pažljivi pri korištenju podataka. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada može provjeriti i prihvatiti sve greške koje uočimo u njihovim podacima.

Koji je koordinatni sustav?

EPSG: 4326

Hoće li biti još podataka?

Moguća je ažurirana verzija ovih setova podataka.

Zašto su podatci objavljeni?

Hrvoje Bogner tražio je Grad Zagreb, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada pravo korištenja podataka za potrebe OpenStreetMap projekta.

Trebamo li importati podatke u OpenStreetMap?

Možda, ali ne automatski, koristite ove podatke za provjeru kvalitete OpenStreetMap podataka te integraciju oba seta podataka radi bolje prostorne i informacijske komponente elemenata. Nikadn nemojte pregaziti postojeće podatke koje su prijašnji korisnici mukotrpno skupljali, rađe provjerite njihovu kvalitetu i nadopunite ih. Provjerite kvaliteru lokalnih podataka i raspravite bilo kakav import sa lokalnom zajednicom. Uvijek sljedite OSM pravila za importe.

Podatci sa ZIPP Geoportala

Gradska uprava Broj elemenata
druge_javne_ustanove 6
gradsko_tijelo 100
gradsko_trgovacko_drustvo 34
mjesna_samouprava 218
podrucni_ured 11
sjediste_gradske_cetvrti 17
Kultura Broj elemenata
centar_za_kulturu_i_narodno_sveuciliste 19
galerija 63
kazaliste 17
kinematograf 14
knjiznica 44
koncertna_dvorana 4
muzeji_i_zbirke 43
Obrazovanje Broj elemenata
djecji_vrtic 331
obrazovanje_odraslih 2
osnovne_skole 177
srednje_skole 95
studentski_restoran 19
studentsko_naselje 4
ucenicki_dom 15
visokoskolska_ustanova 75
Ostalo Broj elemenata
crkva_rimokatolicka_zupa 91
nacionalna_manjina 20
policija 12
porezna_uprava 12
tdu 39
vatrogasci 63
vjerske_zajednice 42
Promet Broj elemenata
benzinske_postaje 107
elektricne_punionice 40
Socijalna zaštita Broj elemenata
centar_za_socijalnu_skrb 17
dom_za_djecu 9
dom_za_starije 99
nadlezna_institucija 8
ostale_ustanove 9
podrucje_nadleznosti_czss 11
ustanova_za_beskucnike 6
ustanova_za_branitelje 4
ustanova_za_osobe_s_invaliditetom 49
Sport i rekreacija Broj elemenata
sportska_igralista 170
sportski_objekti 211
Zdravstvo Broj elemenata
dom_zdravlja 133
dom_zdravlja_hitna 9
hzzo 9
ljekarna_dezurna 5
ljekarne 245
zdravstvene_ustanove 47

Svi poi sa Geoportala

English

Introduction

This dataset contains vector data from Geoportal of Zagreb infrastructure of spatial data - ZIPP.

License

This data is licensed for use in OpenStreetMap project.

All delivered data can be used exclusively for the purposes of the OpenStreetMap project, for other applications you need to acquire the written consent of the City of Zagreb, City Office for the Strategic Planning and Development of the City.

When publishing the material, it is obligatory to attribute the source - City of Zagreb, City Office for the Strategic Planning and Development of the City.

FAQ

What the data include:

Vector data from City of Zagreb, City Office for the Strategic Planning and Development of the City Geoportal

What is the GeoJson format?

GeoJSON is a format for encoding a variety of geographic data structures. For Intensive Documentation and Tutorials, Refer to GeoJson Blog

Data Vintage

Geoportal vector data is maintained by City of Zagreb, City Office for the Strategic Planning and Development of the City and the data is from 2020.

How good are the data?

Data is provided as is, there may be errors so be careful using the data. City of Zagreb may review and accept all errors we find in their data.

What is the coordinate reference system?

EPSG: 4326

Will there be more data coming?

Possible update of these data sets.

Why is the data being released?

Hrvoje Bogner asked City of Zagreb, City Office for the Strategic Planning and Development of the City for the rights to use their data for OpenStreetMap project.

Should we import the data into OpenStreetMap?

Maybe, but not automaticaly, use this data to inspect OpenStretMap data qaulity and integrate both data to get better position and information on each element. Never overwrite the hard work of other contributors or blindly import data into OSM without first checking the local quality and fix the data. Inspect quality locally and discuss any import plan with the local community. Always follow the OSM import community guidelines.

About

Ovaj set podataka sadrži vektorske podatke Geoportala zagrebačke infrastrukture prostornih podataka - ZIPP

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published