Skip to content
C# ile ini dosyasına yazma ve okuma
C#
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.vs/IniIslemleri/v14
IniIslemleri
IniIslemleri.sln
README.md

README.md

C# ile İni Dosyalarına Yazma ve Okuma

.ini uzantılı dosyalar Windows işletim sisteminde ayarların tutulduğu dosyalardır. Adını Windows Initialization File kelime grubundaki Initialization kelimenin ilk harflerinden almıştır. Windows ilk sürümlerinde sistem ayarlarını ini uzantılı dosyalarda saklardı. Daha sonraları bu ayarların bir kısmını Regedite aktarmıştır.
Yazılımcılarda programları ile ilgili bazı ayarlarını ini dosyalarında tutmayı tercih etmektedirler. Bu yazımızda program ayarlarını ini dosyasına kaydetme ve okuma işlemlerini paylaşacağız.

You can’t perform that action at this time.