Skip to content
Exportera kontohändelser från swedbank.
JavaScript
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
README.md
bookmark.js
swedbank.js

README.md

swedbank-export

swedbank-export är en bookmarklet som exporterar all kontohistorik till en csv-fil för att enklare se utgifter/inkomster.

Usage

  • Skapa ett bokmärke med länken javascript:(function(){s=document.createElement('script');s.type='text/javascript';s.src='https://raw.github.com/kattfan/swedbank-export/master/swedbank.js';document.body.appendChild(s);})(); * Alt. gå till kattfan.se/swedbank-export/ och dra länken till bokmärkesfältet.
  • Gå till kontot du vill exportera historiken ifrån.
  • (Välj visa alla och scrolla ner och klicka på hämta fler tills den försvinner)
  • Klicka på bokmärket och nerladdningen startar.
You can’t perform that action at this time.