Server side for the CityVizor project
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
server
.gitignore
LICENSE
README.md
apiary.apib
package-lock.json
package.json
pm2-config.json

README.md

CityVizor Server

dependencies

Přehledný rozklikávací rozpočet s plněním na jednotlivé faktury a dalšími funkcemi pro samosprávy. Aplikace byla vytvořena zaměstnanci Ministerstva financí ČR, Otevřená Města vám poskytují tuto aplikaci jako služba. Data jsou poskytována obcemi dobrovolně.

Toto je back end aplikace. Klientskou část najdete v repozitáři CityVizor.

Instalace

Potřebné balíčky pro instalaci a běh

  • MongoDB
  • NodeJS

Instalace

npm install

Nastavení

Nastavit CityVizor je nutné v následujících konfiguračních souborech:

  • /server/config/config.production.js - nastavení serveru v produkčním módu, vzor v config.production.example.js
  • /server/config/config.development.js - nastavení serveru ve vývojovém módu, vzor v config.development.example.js

Další možná nastavení:

  • /server/config/import-config.js - nastavení pravidel importu dat z CSV
  • /server/config/mongo-express-config.js - nastavení mongo-express
  • /pm2-config.json - nastavení pro PM2

Výchozí data

Administrátorský účet lze vytvořit spuštěním skriptu create-admin.js:

NODE_ENV=development node server/scripts/create-admin.js
NODE_ENV=production node server/scripts/create-admin.js

Vzorové číselníky rozpočtových paragrafů a položek lze do databáze vložit skriptem sample-codelists

NODE_ENV=development node server/scripts/sample-codelists.js
NODE_ENV=production node server/scripts/create-admin.js

Spuštění

Spuštění serveru

npm start

Spuštění cron scriptu automatických exportů a načítání smluv

npm run cron

Spuštění serverového clusteru dle počtu CPU a cron scriptu pomocí PM2

npm install pm2 -g

pm2 start pm2-config.json --env production

Spuštění pro vývoj

  • Server se zrestartuje a kód překompiluje při jakékoliv změně.
  • Na adrese /db běží Mongo Express
npm run dev