Skip to content
Modul til MagicMirror som viser neste AtB-buss(er) for hver rute fra angitt(e) holdeplass(er).
JavaScript CSS
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
doc Update doc with info on Stacked config Oct 15, 2018
.gitignore
LICENSE Update year Feb 4, 2018
MMM-NesteBussAtB.js Show times stacked Oct 8, 2018
NesteBussAtB.css Add space around text May 26, 2018
README.md Update README.md Mar 24, 2019
bus-icon.jpg
node_helper.js Show times stacked Oct 8, 2018
package-lock.json Update packages Aug 12, 2018
package.json

README.md

NesteBussAtB

Screenshot

Modul til MagicMirror som viser hvor mange minutter det er til neste buss til hver destinasjon fra utvalgte holdeplasser går. Plukk ut aktuelle holdeplasser i nærheten. Finn holdeplassenes holdeplassnummer på AtB sin holdeplassoversikt. Legg disse inn i config.js som beskrevet nedenfor (stopIds).

Kan også vise en mer kompakt visning med flere avganger av samme buss på samme linje:

Screenshot stacked

Installasjon

Gå til din MagicMirror/modules mappe og skriv

git clone https://github.com/ottopaulsen/MMM-NesteBussAtB.git
cd MMM-NesteBussAtB
npm install

Konfigurasjon

Dette er default-konfigurasjon med forklaring (skal inn i MagicMirror sin config.js:

  {
    module: 'MMM-NesteBussAtB',
    position: 'upper_third',
    config: {
      showIcon: true, // Bus icon in front of row
      showNumber: true, // Bus number
      showFrom: true, // Bus stop name
      showTo: true, // Bus destination
      showMin: true, // "min" text after minutes
      size: "medium", // Text size, for example small, medium or large
      stopIds: [16011496, 16010496], // See https://www.atb.no/holdeplassoversikt/
      maxCount: 2, // Max number of next buses per route
      maxMinutes: 45, // Do not show buses more then this minutes into the future
      stacked: true // Show multiple buses on same row, if same route and destination    
    }
  },
You can’t perform that action at this time.