Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR na rok 2015.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
uloha-01
uloha-02
uloha-03
uloha-04
uloha-05
uloha-10
uloha-16
uloha-17
uloha-18
.gitattributes
README.md

README.md

Akčný plán OGP na rok 2015

Vláda SR na svojom rokovaní 11. februára 2015 schválila návrh Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR na rok 2015, ktorý predložil podpredseda vlády a minister vnútra SR Robert Kaliňák. Návrh akčného plánu vypracoval Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSVROS), ktorý v SR zastrešuje aktivity súvisiace s členstvom v Iniciatíve pre otvorené vládnutie, ktorej je Slovensko od roku 2011 členom.

Prečo GitHub

Na podporu riešenia niektorých úloh Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie (anglicky Open Government Partnership / OGP) na rok 2015 začal ÚSVROS využívať GitHub. Chceme sa priblížiť technologickej komunite, bližšie s ňou spolupracovať a pomôcť jej realizovať nápady na zlepšenie fungovania vecí verejných. Veríme, že transparentná komunikácia, aká je bežná pri otvorených softvérových projektoch, je dobrou cestou vpred.

Otvorenosť vytvára príležitosti: publikované dáta a publikovaný obsah sa môžu využiť novým a nečakaným spôsobom. Preto aj materiály, z ktorých niektoré sú určené pre konkrétne orgány štátnej správy, dávame k dispozícii online, všetkým. Na čo je to dobré? Pretože sa môžu zísť aj tým, ktorým sme ich neposlali priamo. A prečo práve GitHub? Lebo je v súčasnosti jednou z najlepších platforiem na spoluprácu: informácie ako návody či metodiky sa môžu priebežne vylepšovať, spoločne s ostatnými. Štátni zamestnanci, ale ani komerční vývojári nemôžu myslieť na všetko. Ale všetci spoločne vymyslia a vytvoria viac. GitHub má na to vhodné mechanizmy.

Kým jednotlivci aj komerčné organizácie môžu robiť čokoľvek, čo im zákon nezakazuje, vo verejnej správe je to inak: tá má vykonávať úlohy, ktoré jej zákon ukladá a nemôže konať celkom svojvoľne. Nepochopenie tohoto základného rozdielu vedie v niektorých situáciách k napätiu a frustrácii na oboch stranách: jednotlivci majú nerealistické očakávania a sťažujú sa potom na neflexibilitu a pomalosť úradov (ktorá môže mať objektívne príčiny), niektorí úradníci zas odlišný režim fungovania využívajú na to, že ani len neuvažujú nad zlepšovaním servisu, ktorý poskytujú a verejnosť odbijú konštatovaním "zákon mi to neprikazuje" alebo "toto je v kompetencii niekoho iného, ja s tým nič neurobím".

Veríme, že otvorenejšia komunikácia pomôže prispieť k porozumeniu, zvýšeniu efektivity, ale aj konštruktívnym nápadom. Úrady môžu zlepšovať svoj servis daňovým poplatníkom, ale zároveň aj samé čerpať zo spolupráce výhody. Slovenská mapa zločinu môže byť ešte zaujímavejšia a užitočnejšia, keď budú k dispozícii dáta o kriminalite až na úroveň mesiacov a ulíc, ako vo Veľkej Británii, nie iba štatistické agregáty s nízkym rozlíšením. Keď vývojári "zvonku" majú k dispozícii kvalitné dáta, často vytvoria aj také aplikácie, ktoré môže používať aj sama verejná správa.

Úlohy akčného plánu

Licencia

CC Zero

Na texty v tomto GitHub repozitári (stránky README.md) sa vzťahuje licencia / vyhlásenie o zrieknutí sa práv Creative Commons Zero, ak nie je uvedené inak.