Permalink
Browse files

ffanony experience...

  • Loading branch information...
ozdevi committed Apr 7, 2017
1 parent 86bf808 commit 4cd78d120e5f0515d667f8004c5145fe5ba3e261
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 public/terms.md
View
@@ -1,3 +1,3 @@
## kurallar
-* herhangi bir mokum kullanısının kullanıcı adını ya da gerçek adını belirtmek yasak.
+* herhangi bir mokum kullanıcısının adı geçen, küfür ya da aşağılama içeren gönderi yapmak yasak.
* küfür ve hakaret cocuk pornosu ve telif iceren feedler onaylanmayacaktir u_u

0 comments on commit 4cd78d1

Please sign in to comment.