Wykop API Python SDK
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
tests Api client v2 connect Feb 6, 2018
wykop Api client v2 connect Feb 6, 2018
.gitignore
.travis.yml drop python 2.6 support Sep 5, 2017
LICENSE.txt Remove trailing whitspace from LICENSE.txt and README.rst. Aug 4, 2014
README.rst API version 2 usage Sep 5, 2017
requirements.txt Split to modules Jan 9, 2016
requirements_test.txt test requirements updated Feb 3, 2016
setup.py version 0.5.0 Sep 6, 2017
tox.ini Api client v2 connect Feb 6, 2018

README.rst

Wykop API Python SDK

https://badge.fury.io/py/wykop-sdk.png https://travis-ci.org/p1c2u/wykop-sdk.svg?branch=master https://img.shields.io/codecov/c/github/p1c2u/wykop-sdk/master.svg?style=flat

Biblioteka ta jest implementacją Wykop API w Python.

Przykładowe użycie:

import wykop

api = wykop.WykopAPI(klucz_aplikacji, sekret_aplikacji)
profile = api.get_profile("m__b")

Instalacja

Zalecana jest instalacja wykop-sdk poprzez pip:

$ pip install wykop-sdk

Alternatywnie możesz pobrać kod i zainstalować bezpośrednio z repozytorium:

$ pip install -e git+https://github.com/p1c2u/wykop-sdk.git#egg=wykop-sdk

Uwierzytelnienie

Aby wykonywać działania jako użytkownik zalogowany przed wykonaniem metody należy się uwierzytenić.

Przykładowe użycie metody wymagającej uwierzytelnienia:

import wykop

api = wykop.WykopAPI(klucz_aplikacji, sekret_aplikacji)
api.authenticate(login, klucz_polaczenia)
profile = api.observe_profile("m__b")

API wersja 1

Zdefiniowane metody

Biblioteka posiada wbudowane metody odpowiednie do zdefiniowanych w Wykop API

Metoda API Metoda SDK
Comments
Add add_comment
Plus plus_comment
Minus minus_comment
Edit edit_comment
Delete delete_comment
Link
Index get_link
Dig dig_link
Cancel cancel_link
Bury bury_link
Comments get_link_comments
Reports get_link_reports
Digs get_link_digs
Related get_link_related
Buryreasons get_link_buryreasons
Observe observe_link
Favorite favorite_link
Links
Promoted get_links_promoted
Upcoming get_links_upcoming
MyWykop
Index get_mywykop
Tags get_mywykop_tags
Users get_mywykop_users
Notifications get_notifications
NotificationsCount get_notifications_count
ReadNotifications mark_as_read_notifications
Popular
Promoted get_popular_promoted
Upcoming get_popular_upcoming
Profile
Index get_profile
Added get_profile_links
Published get_profile_published
Commented get_profile_commented
Digged get_profile_digged
Buried get_profile_buried
Observe observe_profile
Unobserve unobserve_profile
Followers get_profile_followers
Followed get_profile_followed
Favorites get_profile_favorites
Search
Index search
Links search_links
Entries search_entries
Profiles search_profiles
User
Login user_login
Favorites user_favorites
Observed user_observed
Top
Index get_top
Date get_top_date
Related
Plus plus_related
Minus minus_related
Add add_related
Entries
Index get_entry
Add add_entry
Edit edit_entry
Delete delete_entry
AddComment add_entry_comment
EditComment edit_entry_comment
DeleteComment delete_entry_comment
Vote vote_entry / vote_entry_comment
Unvote unvote_entry / unvote_entry_comment
Rank
Index get_rank
Observatory
Votes get_observatory_votes
Comments get_observatory_comments
Entries get_observatory_entries
EntriesComments get_observatory_entres_comments
Favorites
Index get_favorites
Lists get_favorites_lists
Stream
Index get_stream
Hot get_stream_hot
Tag
Index tag
PM
ConversationsList get_conversations_list
Conversation get_conversation
SendMessage send_message
DeleteConversation delete_conversation

Proste żądania

Można również skorzystać z podstawowej metody do tworzenia żądań. Przykład z dokumentacji Wykop API będzie przedstawiał się następująco:

link = api.request("link", 'index', [54321,], {"appkey": 12345})

gdzie:

'link' typ zasobu
'index' metoda zasobu
[54321,] lista parametrów metody
{"appkey": 12345} parametry API

Wykop Connect

Możliwe jest też łączenie konta użytkownika z aplikacją

Generowanie linku do Wykop Connect

url = api.get_connect_url("http://hostname.pl")

Dekodowanie danych Wykop Connect

appkey, login, token = api.get_connect_data(encoded_data)

Odpowiedzi

Wyróżniamy 3 typy odpowiedzi:

 • logiczny, np. metoda observe_profile:

  >>> print api.observe_profile("m__b")
  [True]
  
 • obiekt, np. metoda get_profile:

  >>> print api.get_profile("m__b")
  {'author_group': 5, 'buries': None, 'rank': 274, 'links_published': 41, 'gg': '', 'groups': 2, 'entries': 203, .. }
  
 • lista obiektów, np. metoda get_link_digs

  >> print api.get_link_digs(12345)
  [{'author_group': 2, 'author_sex': 'male', .. }, {'author_group': 2, 'author_sex': 'male', .. }]
  

Każdy obiekt z odpowiedzi jest typu słownikowego (dict) z możliwością dostępu do właściwości poprzez artybuty:

>> profile = api.get_profile("m__b")
>> profile["diggs"]
12155
>> profile.diggs
12155

Filtrowanie odpowiedzi

Aby odfiltrować z odpowiedzi kod HTML, należy wywołać klasę z parametrem output='clear'

import wykop

api = wykop.WykopAPI(klucz_aplikacji, sekret_aplikacji, output='clear')
api.authenticate(login, klucz_polaczenia)
profile = api.observe_profile("m__b")

API wersja 2

Wykop posiada API w wersji 2. Jest to nowa, nieudokumentowana wersja API. Implementacja tej wersji w SDK może się zmieniać.

Warning

Uwierzytelnienie działa tylko z kluczami ze wsparciem dla tej wersji API.

Przykładowe użycie:

from wykop import WykopAPIv2

api = WykopAPIv2(klucz_aplikacji, sekret_aplikacji)
profile = api.get_profile("m__b")

Zdefiniowane metody

API w wersji 2 posiada następujące wbudowane metody.

Metoda API Metoda SDK
Links
? get_links_promoted
? get_links_upcoming
? get_link_comments
? get_link_related
? get_link_upvoters
? get_link_downvoters
MyWykop
? get_mywykop
? get_mywykop_tags
? get_mywykop_users
Notifications
? get_notifications
? get_notifications_count
? get_hashtags_notifications
? get_hashtags_notifications_cou
Profiles
? get_profile
? observe_profile
? unobserve_profile
? block_profile
? unblock_profile
Search
? search_links
? search_entries
? search_profiles
Login
? user_login
Hits
? get_hits_month
? get_hits_popular
Entries
? get_entry
? get_stream_entries
? get_hot_entries
Tag
? get_tag
? get_tags_observed
? get_tag_entries
? get_tag_links
PM
? get_conversations_list

? = nieudokumentowana metoda

Proste żądania

Implementacja API w wersji 2 również posiada podstawową metodę do tworzenia żądań. Na przykład:

link = api.request("entries", 'hot', {"period": 12})

gdzie:

'entries' typ zasobu
'hot' metoda zasobu
{"period": 12} parametry API

Zgłaszanie błędów

Jeżeli znalazłeś jakieś błędy lub masz inny problem zgłoś go na bugtracker lub na mirko @tenji :>