Vim shortcuts in Turkish language.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
README.md

README.md

Vim Kısayolları

Vim shortcuts in Turkish.

PRs Welcome

Vim nedir?

Vim etkili biçimde metin düzenlemek için çok iyi yapılandırılabilir bir metin editorüdür.

Vim Tarihi 1

ed Unix'in orijinal text editörüydü. Video ekranların yaygın olmadığı bir zamanda yazılmıştı. Kaynak kod genelde sarılmış bir kağıda yazılır ve teletype terminalde düzenlenirdi. Terminala girilen komutlar işlenmesi için anabilgisayara gönderilir ve her bir komutun çıktısı yazdırılırdı. O günlerde terminal ile anabilgisayar arasındaki bağlantı yavaştı, hatta o kadar ki hızlı yazan biri ağı, işlenecebilecekten daha fazla komut göndererek, doldurabilirdi. Bu bağlamda ed'in kısa komutlar sunması hayli önemliydi. Mesela p mevcut satırı yazdırırken, %p tüm dosyayı yazdırır.

ed birkaç kuşak ilerlemeden geçti, mesela em ("editor for mortals", ölümlüler için editör), en, ve sonunda ex. O zamana gelindiğinde video ekranlar daha yaygındı, ex terminal ekranını, dosyanın içeriğini gösteren etkileşimli pencerelere çeviren bir özellik ekledi. Şimdi yapılan değişikleri gerçek-zamanlı olarak görmek olanaklıydı. Ekran-düzenleme modu :visual veya kısaca :vi komutu ile aktif hale getiriliyordu. vi ismi burdan geldi.

Vim, vi improved (vi geliştirildi)'nin kısaltmasıdır. Vim bundan çok daha fazlasıdır -ben düz vi kullanmaya katlanamam!- vi'de olmayan Vim özelliklerinin listesi için vi-differences'a bakınız. Vim'in geliştirmeleri çok önemlidir ama atalarına hala çok şey borçludur. Vim'in atalarının tasarımına rehberlik eden kısıtlar bize bugün hala değerli olan bir komut kümesi bıraktı.

Vim ne değildir?

Vim kullanıcılarının elinden tutmak için tasarlanmış bir editör değildir. Bir araçtır, kullanılması öğrenilmelidir. Vim kelime işlemci değildir.

Vim'den Çıkış

<esc> :q! <enter> 

Dosya oluşturma

$ vim <enter>
$ vim dosyaAdı
$ vim dizin/dosyaAdı 

Vim modları

Vim, kullanıcının içeriğe odaklanması için farklı modlar sunar.

normal mod: vim normal olarak bu modda başlar. esc ile bu moda geçilir.
insert mod: editöre text bu modla eklenir. [insert komutları](insert-moda-geçme)nın biriyle bu moda geçilir.
görsel mod: text üzerinde belli alanları seçmek için kullanılır. v ile karakter bazında, v ile satır bazında, C-v ile block bazında görsel moda geçilir.
komut modu: normal moda geçtikten sonra : ile geçilir. komut girilmesini sağlar. her bir komuttan sonra <enter> basılmalıdır. ör. :h ctrl-r <enter>

Genel

$ vimtutor     vim resmi öğretici metni
:h konu       belirtilen konu hakkında detaylı yardım dosyasını aç, yardım dosyası içindeki hyperlinke tıklamak için imlec linkin altıdayken C-], geri C-[

:q         kapat
:w         kaydet/write
:saveas dosyaadı  farklı kaydet
:wa[!]       yaz/kaydet butun pencereler [zorla]
:wq         kaydet ve çık
:wqa        bütün tabları kaydet ve çık (write, quit all) bkz: [tabları kullanma](#tablari-kullanma)
:x         yaz ve çık, wq ile aynı
:q!         dosya değismişse ve değişiklik kaydedilmeyecekse kapatmaya zorla

u        geri al, ör: 4u
C-r       ileri al    (Ctrl'ye basılı tutarak r) 
U        satırdaki tüm değisikliği geri al

s=seconds, m=minute, h=hour, d=day
:earlier #m   dosyayı # dakika önceki haline döndür ör: :earlier 2m veya :ea 3d
:later #m    dosyayı # dakika sonraki haline döndür ör: :later 7s veya :lat 9h

y        seçili bölgeyi kopyala (yank)
yy        bütün satırı kopyala
p        yapıstır, satırın altına (paste)
"<reg>y     seçili bolgeyi registera koplaya (a-z den register) 
c        seçili bolgeyi kes
"<reg>p     registera yapistir (a-z den register) 
P        yapıştır, satırın üstüne
.        son komutu tekrarla

:!<cmd> vim'den ayrılmadan shell'den <cmd> komutunu calistir ör: `!g++ -wall -std=c++14 main.cpp`, `!ruby %`
:sh   shell'e git, `exit` ile tekrar vim'e dön
C-z   vim'i arka plana gonder (fg geri getirir)

Hareketler


                k
h    imlec sola       ^
j    imlec alta    h <   > l
l    imlec saga       v
k    imlec yukarı      j

0    satır başına
$    satır sonu
<home>  satır başı
<end>  satır sonu 
w    sonraki kelimenin başına zıpla (işaretlemelerin ayrı bir kelime olduğu varsayılır)
e    sonraki kelimenin sonuna zıpla
b    kelimenin başına zıpla
h    ekranin başına zıpla (high)
m    ekranin ortasina zıpla (middle)
l    ekranin altına zıpla (low)
C-b   tam ekran boyu kadar yukarı git (page up)
C-f   tam ekran boyu kadar aşağı git (page down)
C-d   yarım ekran aşağı
C-u   yarım ekran yukarı
zt    imlecin bulunduğu yeri ekranın üstüne getir
z<enter> zt ile aynı
zb    imlecin bulunduğu yeri ekranın altına getir
z-    zb ile aynı
z.    imlecin bulunduğu yeri ekranın ortasına getir
zz    z. ile aynı
%    eşleşen paranteze zıpla
(    önceki cümle
)    sonraki cümle
{    önceki paragraf
}    sonraki paragraf
[{    mevcut kod blogunun basina zıpla 
]}    mevcut kod blogunun sonuna zıpla 
gd    degisken deklerasyonuna zıpla 

w    sonraki kelimenin başına zıpla (işaretlemelerin ayrı bir kelime olduğu varsayılır)
e    sonraki kelimenin sonuna zıpla
ge    önceki kelimenin sonuna zıpla
b    kelimenin başına zıpla
^    boşluk olmayan ilk karakter
gg    dosyanin en üstü
g    dosyanin en altı
+    sonraki satır başına
-    önceki satır başına
.    son komutu tekrarla

E    kelimenin sonuna zıpla (isaretlemelerin ayrı bir kelime olduğu varsayılmaz) Ör: e (abcd)  E (abcd)
W    kelimenin basina zıpla 
B    geriye dogru kelimenin basina zıpla (isaretleme yok)
#g    # numaralı satıra git ör: 38g
#gg   #g ile aynı

Insert moda geçme

/~~~~~~~~~~\<---Esc------/~~~~~~~~~~\
|normal mod|       |insert mod|
\~~~~~~~~~~/--aAiIoOsS-->\~~~~~~~~~~/
 |    | 
 v vV   ^ Esc
 |    | 
/~~~~~~~~~~\
|visual mod|
\~~~~~~~~~~/

i    imlecten öncesine text ekle
i    satırın başına ekle
a    imlecten sonra textin sonuna ekle
a    satirin sonuna ekle 
o    imlecin altına yeni bir satir yap ve text ekle 
o    imlecin üstüne yeni bir satir yap ve text ekle
s    imlecin altındaki harfi sil 
s    tüm satiri sil
cc    mevcut satiri sil ve insert moda geç
cw    kelimeyi sil ve insert moda geç (change word)
shift-r kelimeyi olduğu yerde değiştir. (windows'taki insert)

Birden fazla dosyayla çalışma

C-ws    mevcut pencereyi yatay olaral bol (alternatif :split)
 
C-wv    mevcut pencereyi dikey olarak bol (alternatif :vsplit)
C-ww    sonraki pencereye zıpla 
C-warrow  mevcut pencereden sol/sag/yukari/asagi (ok tuslari) yondeki pencereye zıpla
C-wq    mevcut pencereyi kapat
C-w#<   mevcut pencereyi sagdan # kadar yeniden boyutlandir (default 1) 
C-w#>   mevcut pencereyi saga # kadar yeniden boyutlandir (default 1) 
:res #   yatay bölünmüş pencereyi # kadar yeniden boyutlandır
C-     mevcut pencereyi en sola taşı 
C-wj    mevcut pencereyi en alta taşı     
C-wk    mevcut pencereyi en üste taşı     
C-wl    mevcut pencereyi en sağa taşı
$ vim -o3 f1.txt f2.txt f3.txt   dosyaları alt üst aynı pencerede aç (horizontally split)
$ vim -o3 f1.txt f2.txt f3.txt   dosyaları yan yana aynı pencerede aç(vertically split)

$ vim f1.txt f2.txt f3.txt     dosyaların her birini aç ama aynı anda sadece birini gör, birbirleri arasında :next ve :prev ile geçiş yap, :n dosyaadı ile yeni dosya ekle

tabları kullanma

$ vim -p f1.txt f2.txt         f1.txt ve f2.txt dosyalarını tab şeklinde aç

:tabedit dosyaadı  belirtilen dosyayı yeni bir tabda düzenle
:tabfind dosyaadı  dosyayı yeni bir tabda aç ve düzenle

:tabn    sonraki tab, normal modda gt, 3gt üçüncü tab, insert modda C-pgdn
:tabp    önceki tab, normal modda gt, insert modda C-pgup
:tabfirst  ilk taba git
:tablast  son taba git

:tabm {i}      mevcut tabı i+1 inci taba taşı. ör: :tabm 0 mevcut tabı ilk tab yap, :tabm mevcut tabı son tab yap

:tabclose i  i numaralı tabı kapat
:tabclose   mevcut tabı kapat
:tabonly   diğer tüm tabları kapat

:tabs        tabları listele

Kaydetme

birden fazla hareketi kaydetmek için oldukça kullanışlı. vim 26 registara sahip (a-z),

 1. q ile kaydetmeyi başlat ve kaydetmek istedigin bir register seç. örnek: qa
 2. kaydetme modundan esc ile cik.
 3. kaydedilen değişikliği @ şeklinde uygula. örnek: @a
q[a-z]  kaydetmeye basla, hareketler dahil hersey kaydedilecek
@[a-z]  kaydedilen hareketleri baslat

Komutları tekrar etme

operatör [sayı] hareket veya [sayı] operator hareket

c3w   veya 3cw, 3 kelime değiştir (cw cw cw)
4j    jjjj 
2w    w w, iki sonraki kelimenin başına git
2dd   2 satırı sil

Düzenleme

x    imlecin altındaki karakteri sil
X    imlecten önceki karakteri sil 
dw    sonraki kelimeyi sil 
dW    sonraki kelimeye kadar sil 
d^    satir basina kadar sil
d$    satir sonuna kadar sil 
D    satir sonuna kadar sil d$ ile ayni 
dd    tüm satiri sil
dib   parantez blogundaki icerigi sil (ör: fonksiyon argumanlari)

C-n   metinde daha önce geçmiş kelimeyi tamamla
C-p   metinde daha önce geçmiş kelimeyi tamamla
 
tab   anahtar kelime tamamlama (supertab uzantisi)
r<c>   <c> karakterini degistir

*    imlecin altındaki kelimeden sonraki kelimeleri ara
f<c>   mevcut imlec pozisyonundan <c> karakterini bul ör: 3f<c> satırda <c> karakterinin 3. kez görüldüğü yere git
'.    son duzenlenen satira zıpla
g;    son duzenlenen pozisyona geri zıpla 

:ab slm selam     insert modda 'slm'<space> yazıldığında 'selam' ile değiştir.

:g/^#/d # ile başlayan tüm satırları sil
:g/^$/d tüm boş satırları sil

bul ve değiştir

:s/eski/yeni   mevcut satırda ilk 'eski'nin görüldüğü yeri 'yeni' ile değiştir
:s/eski/yeni/g  mevcut satırdaki tüm 'eski'leri 'yeni' ile değiştir
:s/eski/yeni/gc  mevcut satırdaki tüm 'eski'leri 'yeni' ile değiştir ama öncesinde onay iste

:#,#s/old/new/g  # ve # satırları (dahil) arasındaki 'eski'leri 'yeni' ile değiştir
:%s/eski/yeni/g  mevcut dosyadaki tüm 'eski'leri 'yeni' ile değiştir
:%s/eski/yeni/gc mevcut dosyadaki tüm 'eski'leri 'yeni' ile değiştir ama öncesinde onay iste

Bazı sık kullanılanlar

yyp   alt satıra kopyala
yyp   üst satıra kopyala
ddp   alt satırla üst satırı yer değiştir
ea   kelimenin sonuna ekle
xp   yanyana iki harfi yerdeğiştir     ör: microsotf -> microsoft 
dgg   imleçin bulunduğu yerden dosyanın başına kadar sil

Yapılandırma

.vimrc dosyası

.vimrc dosyası vim'in çalışma anında ayarlarını tanımlar. sistemin kullandığı bir .vimrc ve herbir kullanıcının home dizininde birer .vimrc vardır. home dizinindeki .vimrc, sistem .vimrc'yi override eder. eğer .vimrc home dizininde yoksa, vim .vimrc ile oluşturabilirsiniz. bkz: default .vimrc içeriği

mapping

mapping ile uzun komutları kısa komutlara dönüştürebiliriz. mapleri kalıcı olarak kullanamk için .vimrc dosyasına eklememiz gerekir.

üç temel mod için 3 temel mapping çeşidi vardır;

 • normal modda çalışabilicek nmap
 • insert modda çalışabilicek imap
 • visual modda çalışabilecek vmap

genel formül:

map kısayol uzunKomutlar

nmap m <C-d>    "normal moddayken, m tuşuna ctrl-d komutlarını (yarım sayfa alta) atamış olduk
imap jk <ESC>    "insert moddayken, jk basıldığında ESC basılmış gibi, normal moda geç

daha fazla özel karakter ismi için:

:h key-notation

ama bu komutlar daha önce maplenmiş diğer komutları çakışabileceğinden, mümkün mertebe komutları no-recursive yapmak iyi bir uygulamadır.

Seçeceğimiz kısayolun bir başka map tarafından kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek için:

:verbose map kısayol 

aşağıda o yani alt satıra in ve insert moda geç, komutunu 4 kere tekrarlayacığını umduğumuz bu komut sonsuz döngü neden olur. o 4o'yu, 4o diğer bir 4o'yu çağırmaya çalışacaktır.

nmap o 4o 

mapleri no-recursive için de komutun başına nore getirilir.

 • normal mod için nnoremap
 • insert mod için inoremap
 • visual mod için vnoremap

bu komut beklediğimiz gibi çalışır, normal moddayken o'ya bastığımızda 4 satır alta inip insert moda geçer.

nnoremap o 4o

mapleri dosya tipine göre özelleştirebiliriz:

autocmd filetype cpp nnoremap <f5> :w <bar> !clear && clang++-6.0 
    \ -wshadow
    \ -wnon-virtual-dtor
    \ -wpedantic 
    \ -wold-style-cast
    \ -woverloaded-virtual 
    \ -wconversion 
    \ -std=c++1z -o2 % && ./a.out <CR>

yukarıdaki örnekte f5 sağındaki tüm komutları çalıştırır, ve yalnızca .cpp uzantılı dosyalar için çalışacaktır.

sırasıyla:

 1. autocmd komutu filetype event'ini çağırır ve dosya tipi cpp ise map çalıştırılabilir
 2. :w ile dosyayı kaydeder
 3. <bar> diğer komutları bağlamada kullanılır
 4. !clear bir bash komutu olan clear çalıştırılır
 5. komut uzun olduğundan, bir alt satırdan devam etmek için alttaki satırın başına \ ekledik
 6. clang flagleriyle derlemeyi çalıştırıp <CR> yani enter tuşuna basmış olduk

leader değişkeni

leader seçtiğimiz bir tuşu maplerde kullanabiliriz.

let mapleader = "-"

leader olarak '-' karakterini seçtim.

nnoremap <leader>ve :vsplit $myvimrc<cr>

eğer .vimrc'yi düzenlemek istersem normal modda '-ve' karakterlerine basmam gerekecek

bütün mapleri görmek için:

:map

Daha fazla bilgi:

:help mapping

Uzantı ekleme

Vim'e uzantı eklemenin en kolay yolu bir paket yöneticisi kurmak. Birden fazla paket yöneticisi mevcut:

Vundle ile uzantı ekleme

Vundle (Vim bundle) Vim için tasarlanmış bir eklenti yöneticisidir. Eklenti yüklemenize, güncellemenize, kullanılmayan eklentileri kaldırmanıza izin verir.

kurulum

$ git clone https://github.com/VundleVim/Vundle.vim.git ~/.vim/bundle/Vundle.vim 

ve .vimrc dosyasının başına şunları ekleyin :

set nocompatible     
filetype off       

set rtp+=~/.vim/bundle/Vundle.vim
call vundle#begin()

" ----> Uzantılar Buraya <-----

call vundle#end()    
filetype plugin indent on 

Vundle ile uzantı eklemek içim .vimrc dosyasındaki:

call vundle#begin()

ve

call vundle#end() 

satırları arasına, uzantıya göre;

 • github'taki bir uzantıyı eklemeniz için: Plugin 'GithubKullanıcıAdı/RepoAdı' Ör: Plugin 'tpope/vim-fugitive'

 • vimscipt şeklindeki Vim uzantılarını eklemek için: Plugin 'uzantıAdı' Ör: Plugin 'L9'

 • Github'ta tutulmayan git repoları için: Ör: Plugin 'git://git.wincent.com/command-t.git'

 • Bilgisayardaki bir git reposu için (mesela kendi uzantını geliştiriyorsundur): Ör: Plugin 'file:///home/theUser/path/to/plugin'

şekillerinde eklememiz gerekiyor.

uzantıyı yükleme

Son adımda uzantıyı yüklemek için:

Vim'de
:PluginInstall

shell'de
$vim +PluginInstall +qall

uzantılar hakkında bilgi

:PluginList         uzantıları listele
:PluginInstall       uzantıları yükle
:PluginUpdate        uzantıları güncelle
:PluginSearch <abc>     <abc> uzantısını ara
:PluginClean        kullanılmayan uzantıları kaldır

Bazı uzantılar

 • NERDTree dosya şistemi kaşifi
 • YouCompleteMe kod tamamlama motoru
 • Surround sözcükleri köşeli, süslü, normal parantezlere almak için
 • Fugitive Vim içerisinde hızlıca Git komutlarını uygulamak için
 • vim-commentary şeyleri hızlıca yorum satırını dönüştürmek için
 • ctrlp Vim içeride hızlıca diğer dosyaları açmak için
 • vim-airline

Linkler

kopya kağıtları

kitaplar

 • Practical Vim: Edit Text at the Speed of Though - Drew Neil
 • Modern Vim - Drew Neil
 • Learning Vi and Vim Editors - Arnold Robbins, Elbert Hannah
 • The VimL Primer: Edit Like a Pro with Vim Plugins and Scripts - Benjamin Klein
 • A Byte of Vim (Online Kitap)

makaleler

tavsiye ve teknikler

siteler

1 Practical Vim: Edit Text at the Speed of Though kitabından

Licence

WTFPL