Skip to content
Branch: master
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
..
Failed to load latest commit information.
README.md
app.png
hakoniwaWebMail_20151124.zip
solution.png

README.md

##Bonsai XSS Revolutions (Web/Network, 200p)

What is your browser(User-Agent)?
hakoniwaWebMail_20151124.zip
Requirement:.NET Framework 4.5

###PL ENG

Załączona do zadania była mocno zobfuskowana aplikacja .NETowa. Była to symulacja przeglądarki, w której użytkownik logował się do swojej poczty.

Z początku postanowiliśmy powalczyć z samą aplikacją. Częściowo udało nam sie zdeobfuskować plik wykonywalny narzędziem de4dot. Następnie utworzyliśmy nową aplikację .NETową i załadowaliśmy oryginalny program za pomocą refleksji:

var assembly = Assembly.LoadFile("hakoniwaWebMail.exe");

To pozwoliło nam ręcznie tworzyć instancje klas i wywoływać metody. W głównej przestrzeni nazw były dwie formy: FLAGgenerator i frmMain. Pierwsza dała nam flagę, ale była fejkowa. Druga była faktycznie główną formą aplikacji i stworzenie jej instancji oraz pokazanie jej równało się wywołaniu całej naszej symulacji - z tą różnicą, że teraz mogliśmy się z nią pobawić:

var form = (hakoniwaWebMail.frmMain)Activator.CreateInstance(assembly.GetTypes()[7]);
var browser = (WebBrowser)GetControls(form)[7];

Dzięki temu mogliśmy zrzucić zawartość wyświetlonej strony w zintegrowanej/symulowanej przeglądarce:

Console.WriteLine(browser.DocumentText);

Ale jedyne co dostaliśmy to:

<html><style>.b{font-weight:bold;}(...)</style><body>
<script>var navigator=new Object;navigator.userAgent='This is NOT a flag. Use XSS to obtain it.';</script>
<table border=3 cellspacing=0 cellpadding=0 width=100% height=100%>(...)

Jedną możliwością na tym etapie było zagłębienie się w zaobfuskowaną aplikację i zreverseengineerowanie jej, a drugą było przeczytanie jeszcze raz nazwy zadania, jej kategorii oraz punktów: XSS, web, 200p. No więc, jeżeli aplikacja faktycznie była symulowanym webmailem to może da się wysłać tam maila. I faktycznie tak było: był to również serwer pocztowy działający na standardowym porcie 25:

TCP  127.0.0.1:25      0.0.0.0:0       LISTENING    6512
[hakoniwaWebMail.exe]

Próbowaliśmy XSS na kilku z nagłówków w wiadomości aż w końcu zadziałał z polem Date.

`SECCON{TsuriboriWebBros/2015.12.17620}

ENG version

Attached was a heavily obfuscated .NET application. It was a simulated webbrowser in which a user logged in to his webmail.

At first we tried to tacke the application itself. We partly managed to deobfuscate the binary with a de4dot tool. Then we created another .NET application and loaded the original program by reflection:

var assembly = Assembly.LoadFile("hakoniwaWebMail.exe");

That allows us to manually instantiate classes and invoke methods. There were two form classes in the main namespace: FLAGgenerator and frmMain. The former gave us a flag, but it was a fake. The former was indeed the main form of the app and instantiating the class and showing the form basically run the whole simulation but now we could interact with it:

var form = (hakoniwaWebMail.frmMain)Activator.CreateInstance(assembly.GetTypes()[7]);
var browser = (WebBrowser)GetControls(form)[7];

That way we could simply dump the contents of displayed page in the integrated/simulated webbrowser:

Console.WriteLine(browser.DocumentText);

But all we got was:

<html><style>.b{font-weight:bold;}(...)</style><body>
<script>var navigator=new Object;navigator.userAgent='This is NOT a flag. Use XSS to obtain it.';</script>
<table border=3 cellspacing=0 cellpadding=0 width=100% height=100%>(...)

One possibility at this point was to dig deep in the obfuscated application and reverse engineer it and another to read the task name, category and points again: XSS, web, 200p. Well then, if the application is a simulated webmail, maybe we can send an actual email. And there it was: it was also a mail server running on standard port 25:

TCP  127.0.0.1:25      0.0.0.0:0       LISTENING    6512
[hakoniwaWebMail.exe]

We tried several mail headers for the XSS and it finally worked with the Date header.

`SECCON{TsuriboriWebBros/2015.12.17620}

You can’t perform that action at this time.