Skip to content
Branch: master
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
..
Failed to load latest commit information.
README.md fixed typo Dec 6, 2015
crypto_paillier.py fixed typo Dec 6, 2015
paillier.txt fixed typo Dec 6, 2015

README.md

##Find the prime numbers (Crypto, 200p)

###PL ENG

Dostajemy kod skryptu pracującego na serwerze. Skrypt szyfruje pewną wiadomość za pomocą szyfru Pailliera a następnie podaje nam zaszyfrowaną wiadomość oraz kilka innych parametrów. Naszym zadaniem jest złamać szyfr. Szyfr jest lekko zbliżony do szyfrowania metodą RSA i jego łamanie przebiega w dość podobny sposób. Pierwszym krokiem do złamania szyfru jest uzyskanie informacji o liczbie n która jest podstawą dla operacji reszty z dzielenia podczas szyfrowania. Wykorzystujemy tutaj informacje przychodzące z serwera:

	while 1:
		x = pow(random.randint(1000000000, 9999999999), n, (n * n))
		o = (pow(n + 1, 1, n * n) * x) % (n * n)
		y = (((pow(o, l, n * n) - 1) // n) * d) % n
		if y == 1:
			break
	c = (pow(n + 1, int(v["num"]), n * n) * x) % (n * n)
	h = (c * o) % (n * n)
	q = "%019d + %019d = %019d" % (c, o, h)
	print q

Jak widać serwer za każdym razem wypisuje nam 3 liczby, z których każda jest resztą z dzielenia przez n^2. Dzięki temu możemy szybko ustalić pewne dolne ograniczenie dla liczby n, ponieważ liczba n^2 nie może być większa niż największa z liczb którą dostaniemy z serwera. Dodatkowo wiemy, że

h = (c * o) % (n * n)

więc możemy wykorzystać tą zależność do testowania czy aktualnie testowane n jest szukaną liczbą.

Operacje pozyskiwania liczby n przeprowadzamy skryptem:

lower_bound = 0
bound_lock = threading.Lock()


def seed_collector():
  global bound_lock
  global lower_bound
  while True:
    url = "http://pailler.quals.seccon.jp/cgi-bin/pq.cgi"
    data = str(requests.get(url).content)
    c, o, h = map(int, re.findall("\d+", data))
    potential_n = int(math.sqrt(max([c, o, h])))
    bound_lock.acquire()
    if potential_n > lower_bound:
      lower_bound = potential_n
      print("new lower bound " + str(lower_bound))
    bound_lock.release()
    print(c, o, h)
    sleep(3)


def bruter():
  global lower_bound
  global bound_lock
  bound = 1
  while True:
    bound_lock.acquire()
    current = max([bound, lower_bound])
    lower_bound = current
    if valid_n(lower_bound):
      print("n=" + str(lower_bound))
      return
    else:
      lower_bound += 1
    bound_lock.release()

Skrypt opiera się na dwóch wątkach. Pierwszy odpytuje serwer o kolejne trójki liczb i szuka największego dolnego ograniczenia dla liczby n. Drugi iteruje po kolejnych możliwych liczbach n i na podstawie jednego z równań pozyskanych z serwera sprawdza czy jest poprawna. W ten sposób uzyskujemy n = 2510510339 które faktoryzujemy do p = 42727 i q = 58757. Dysponując tymi wartościami możemy przejść bezpośrednio do dekodowania wiadomości. Zgodnie z opisem na wikipedii wyliczamy parametry lambda oraz mi i za ich pomocą dekodujemy wiadomość:

lbd = 1255204428 # lcm(p-1, q-1)
g = n + 1
x = L(pow(g, lbd, n * n), n)
mi = int(modinv(n, x))
c = 2662407698910651121 # example ciphertext from server
m = L(pow(c, lbd, n * n), n) * pow(mi, 1, n)
print(m % n)

Co daje nam: 1510490612 a umieszczenie tej liczby na serwerze daje flagę: SECCON{SECCoooo_oooOooo_ooooooooN}

Kompletny użyty skrypt znajduje sie tutaj

ENG version

We get the source code of a script that is used on the server. The cipher encodes a certain message using Paillier cipher and the returns to us the encoded message and some parameters. Our task is to break the code. The cipher is a bit like RSA and the approach to break it is very similar. First step is to get the n number which is the basis for all modulo operations in the cipher. For this we use data we get from server:

	while 1:
		x = pow(random.randint(1000000000, 9999999999), n, (n * n))
		o = (pow(n + 1, 1, n * n) * x) % (n * n)
		y = (((pow(o, l, n * n) - 1) // n) * d) % n
		if y == 1:
			break
	c = (pow(n + 1, int(v["num"]), n * n) * x) % (n * n)
	h = (c * o) % (n * n)
	q = "%019d + %019d = %019d" % (c, o, h)
	print q

As can be seen, the server prints 3 numbers, each one is a reminder after division by n^2. This means we can quickly make a lower bound for n since n^2 can't be bigger than the biggest number we get from server. On top of that we know that:

h = (c * o) % (n * n)

so we can use this equation to quickly test if the n we are testing is the number we are looking for.

Recovery of n is done with script:

lower_bound = 0
bound_lock = threading.Lock()


def seed_collector():
  global bound_lock
  global lower_bound
  while True:
    url = "http://pailler.quals.seccon.jp/cgi-bin/pq.cgi"
    data = str(requests.get(url).content)
    c, o, h = map(int, re.findall("\d+", data))
    potential_n = int(math.sqrt(max([c, o, h])))
    bound_lock.acquire()
    if potential_n > lower_bound:
      lower_bound = potential_n
      print("new lower bound " + str(lower_bound))
    bound_lock.release()
    print(c, o, h)
    sleep(3)


def bruter():
  global lower_bound
  global bound_lock
  bound = 1
  while True:
    bound_lock.acquire()
    current = max([bound, lower_bound])
    lower_bound = current
    if valid_n(lower_bound):
      print("n=" + str(lower_bound))
      return
    else:
      lower_bound += 1
    bound_lock.release()

The script uses two threads. First one queries the server for triplets and looks for bigger lower bound for n. The second iterates over possible n and using one of the equations from the server it is checking if the currently tested value is the real n. This way almost instantly we get n = 2510510339 which we factor into p = 42727 and q = 58757. With those two values we can recover the private key and start decoding the cipher. We follow the decription on wikipedia to calculate the lambda and mi parameters and we use them to decode the message:

lbd = 1255204428 # lcm(p-1, q-1)
g = n + 1
x = L(pow(g, lbd, n * n), n)
mi = int(modinv(n, x))
c = 2662407698910651121 # example ciphertext from server
m = L(pow(c, lbd, n * n), n) * pow(mi, 1, n)
print(m % n)

Which gives us: 1510490612 and placing this number on the server gives the flag: SECCON{SECCoooo_oooOooo_ooooooooN}

Whole script is available here

You can’t perform that action at this time.