Skip to content
Hypernote Beast note-taking tool prototype in Java and Swing
Java
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
images
Beast.java
Card.java
Deck.java
ManualWindow.java
PakkaWindow.java
README.md
SearchWindow.java

README.md

Hypernote beast

Harjoitustyö TOL:n käyttöliittymäohjelmoinnin kurssille. Taustalla ihan oikea tarve muistiinpano-ohjelmalle, joka veisi mahdollisimman vähän ruututilaa ja jossa muistiinpanojen kokonaisuus rakentuisi linkkien avulla. Erittäin varhainen prototyyppi. Ei tallentele mitään. Ehkä joskus jatkan tästä, kun on aikaa.

Asennus ja ohjelman ajaminen

Toimii eri alustoilla. Ulkoasua katsottu lähinnä Cinnamon-ympäristössä, joten Mac ja Windows -versioissa on vähän eri meininki.

$ javac beast/Beast.java
$ java beast.Beast

Kuva pääikkunasta ja hakuikkunasta

Muuta

Ikoneina käytetty Googlen Material Design -ikoneita: https://github.com/google/material-design-icons

You can’t perform that action at this time.