Permalink
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
17 lines (15 sloc) 780 Bytes
<?xml version="1.0" ?>
<PISI>
<Source>
<Name>eeze</Name>
<Summary xml:lang="tr">Aygıtlara erişim sağlayan bir kitaplık</Summary>
<Description xml:lang="tr">Eeze, Enlightenment için aygıtlara erişimi kolaylaştıran, temelinde udev kullanan bir kitaplıktır.</Description>
<Summary xml:lang="nl">Enlightenment integratie van apparaten</Summary>
<Description xml:lang="nl">Eeze is de bibliotheek die door Enlightenment wordt gebruikt om te worden geïntegreerd door de apparaten via udev</Description>
</Source>
<Package>
<Name>eeze-devel</Name>
<Summary xml:lang="tr">eeze için geliştirme dosyaları</Summary>
<Summary xml:lang="nl">eeze ontwikkeling bestanden</Summary>
</Package>
</PISI>