Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
17 lines (15 sloc) 941 Bytes
<?xml version="1.0" ?>
<PISI>
<Source>
<Name>enlightenment</Name>
<Summary xml:lang="tr">Enlightenment Pencere Yöneticisi</Summary>
<Description xml:lang="tr">Enlightenment, X Pencere Sistemi için tasarlanmış güçlü, genişletilebilir, yapılandırılabilir ve göze hitap eden bir pencere yöneticisidir.</Description>
<Summary xml:lang="nl">Enlightenment Desktop Shell</Summary>
<Description xml:lang="nl">Enlightenment is een window manager voor het X Window System dat is ontworpen om krachtige, uitbreidbare, configureerbare en er ook verdomd goed uit ziet! Het is een van de meer grafisch-intensieve window managers</Description>
</Source>
<Package>
<Name>enlightenment-devel</Name>
<Summary xml:lang="tr">enlightenment için geliştirme dosyaları</Summary>
<Summary xml:lang="nl">enlightenment ontwikkeling bestanden</Summary>
</Package>
</PISI>