Permalink
Browse files

i18n for ca

  • Loading branch information...
1 parent 899eac5 commit 9778c59056cd71b37ccb6ccfda75ea3a0decd158 @waiting-for-dev waiting-for-dev committed Jun 3, 2013
Showing with 8 additions and 0 deletions.
  1. +8 −0 config/locales/ca.yml
@@ -0,0 +1,8 @@
+ca:
+ seo_meta:
+ form:
+ seo: Optimització per a Cercadors (SEO)
+ seo_override_title: Títol del navegador
+ seo_override_title_help: Escriu un títol de 5 a 10 paraules que resumeixi el contingut d'aquesta publicació.
+ meta_description_title: Meta descripció
+ meta_description_help: Escriu dues o tres frases concises que descriguin de què tracta aquesta publicació.

0 comments on commit 9778c59

Please sign in to comment.