Permalink
Browse files

Update Modernizr to v1.6

  • Loading branch information...
2 parents b1ab6fe + f0e4dbe commit fbc29b318465bad5d9d3269a33fc135b52fec457 @paulirish committed Oct 26, 2010
Showing with 38 additions and 33 deletions.
  1. +2 −2 README.markdown
  2. +1 −1 demo/elements.html
  3. +1 −1 demo/tests.html
  4. +1 −1 index.html
  5. +0 −28 js/libs/modernizr-1.5.min.js
  6. +30 −0 js/libs/modernizr-1.6.min.js
  7. +3 −0 js/mylibs/.gitignore
View
4 README.markdown
@@ -14,8 +14,8 @@ Major changes:
<li>Revised viewport declaration to allow user scaling and clear Webkit console errors ( #37 ).</li>
<li>Updated Modernizr to 1.6 </li>
<li>Added <code>web.config</code> file for Microsoft IIS</li>
-<li>Beta release of the <a href="http://github.com/paulirish/html5-boilerplate/wiki/Build-script ">Build Script</a></li>
-<li>New project scaffolding <a href="http://github.com/paulirish/html5-boilerplate/wiki/makep.sh">bash script</a> and AIR app.</li>
+<li>Beta release of the <a href="http://github.com/paulirish/html5-boilerplate/wiki/Build-script ">Build Script</a> (this is HUGE)</li>
+<li>New project scaffolding <a href="http://github.com/paulirish/html5-boilerplate/wiki/makep.sh">bash script</a>.</li>
<li><a href="http://github.com/paulirish/html5-boilerplate/blob/master/README.markdown">.... and over 100 other fixes and improvements.</a></li>
</ul>
View
2 demo/elements.html
@@ -32,7 +32,7 @@
<link rel="stylesheet" media="handheld" href="../css/handheld.css?v=2"> -->
<!-- All JavaScript at the bottom, except for Modernizr which enables HTML5 elements & feature detects -->
- <script src="../js/libs/modernizr-1.5.min.js"></script>
+ <script src="../js/libs/modernizr-1.6.min.js"></script>
</head>
View
2 demo/tests.html
@@ -33,7 +33,7 @@
<link rel="stylesheet" media="handheld" href="../css/handheld.css?v=2"> -->
<!-- All JavaScript at the bottom, except for Modernizr which enables HTML5 elements & feature detects -->
- <script src="../js/libs/modernizr-1.5.min.js"></script>
+ <script src="../js/libs/modernizr-1.6.min.js"></script>
</head>
View
2 index.html
@@ -32,7 +32,7 @@
<link rel="stylesheet" media="handheld" href="css/handheld.css?v=2"> -->
<!-- All JavaScript at the bottom, except for Modernizr which enables HTML5 elements & feature detects -->
- <script src="js/libs/modernizr-1.5.min.js"></script>
+ <script src="js/libs/modernizr-1.6.min.js"></script>
</head>
View
28 js/libs/modernizr-1.5.min.js
@@ -1,28 +0,0 @@
-/*!
- * Modernizr JavaScript library 1.5
- * http://www.modernizr.com/
- *
- * Copyright (c) 2009-2010 Faruk Ates - http://farukat.es/
- * Dual-licensed under the BSD and MIT licenses.
- * http://www.modernizr.com/license/
- *
- * Featuring major contributions by
- * Paul Irish - http://paulirish.com
- */
- window.Modernizr=function(i,e,I){function C(a,b){for(var c in a)if(m[a[c]]!==I&&(!b||b(a[c],D)))return true}function r(a,b){var c=a.charAt(0).toUpperCase()+a.substr(1);return!!C([a,"Webkit"+c,"Moz"+c,"O"+c,"ms"+c,"Khtml"+c],b)}function P(){j[E]=function(a){for(var b=0,c=a.length;b<c;b++)J[a[b]]=!!(a[b]in n);return J}("autocomplete autofocus list placeholder max min multiple pattern required step".split(" "));j[Q]=function(a){for(var b=0,c,h=a.length;b<h;b++){n.setAttribute("type",a[b]);if(c=n.type!==
- "text"){n.value=K;/tel|search/.test(n.type)||(c=/url|email/.test(n.type)?n.checkValidity&&n.checkValidity()===false:n.value!=K)}L[a[b]]=!!c}return L}("search tel url email datetime date month week time datetime-local number range color".split(" "))}var j={},s=e.documentElement,D=e.createElement("modernizr"),m=D.style,n=e.createElement("input"),E="input",Q=E+"types",K=":)",M=Object.prototype.toString,y=" -o- -moz- -ms- -webkit- -khtml- ".split(" "),d={},L={},J={},N=[],u=function(){var a={select:"input",
- change:"input",submit:"form",reset:"form",error:"img",load:"img",abort:"img"},b={};return function(c,h){var t=arguments.length==1;if(t&&b[c])return b[c];h=h||document.createElement(a[c]||"div");c="on"+c;var g=c in h;if(!g&&h.setAttribute){h.setAttribute(c,"return;");g=typeof h[c]=="function"}h=null;return t?(b[c]=g):g}}(),F={}.hasOwnProperty,O;O=typeof F!=="undefined"&&typeof F.call!=="undefined"?function(a,b){return F.call(a,b)}:function(a,b){return b in a&&typeof a.constructor.prototype[b]==="undefined"};
- d.canvas=function(){return!!e.createElement("canvas").getContext};d.canvastext=function(){return!!(d.canvas()&&typeof e.createElement("canvas").getContext("2d").fillText=="function")};d.geolocation=function(){return!!navigator.geolocation};d.crosswindowmessaging=function(){return!!i.postMessage};d.websqldatabase=function(){var a=!!i.openDatabase;if(a)try{a=!!openDatabase("testdb","1.0","html5 test db",2E5)}catch(b){a=false}return a};d.indexedDB=function(){return!!i.indexedDB};d.hashchange=function(){return u("hashchange",
- i)&&(document.documentMode===I||document.documentMode>7)};d.historymanagement=function(){return!!(i.history&&history.pushState)};d.draganddrop=function(){return u("drag")&&u("dragstart")&&u("dragenter")&&u("dragover")&&u("dragleave")&&u("dragend")&&u("drop")};d.websockets=function(){return"WebSocket"in i};d.rgba=function(){m.cssText="background-color:rgba(150,255,150,.5)";return(""+m.backgroundColor).indexOf("rgba")!==-1};d.hsla=function(){m.cssText="background-color:hsla(120,40%,100%,.5)";return(""+
- m.backgroundColor).indexOf("rgba")!==-1};d.multiplebgs=function(){m.cssText="background:url(//:),url(//:),red url(//:)";return/(url\s*\(.*?){3}/.test(m.background)};d.backgroundsize=function(){return r("backgroundSize")};d.borderimage=function(){return r("borderImage")};d.borderradius=function(){return r("borderRadius","",function(a){return(""+a).indexOf("orderRadius")!==-1})};d.boxshadow=function(){return r("boxShadow")};d.opacity=function(){var a=y.join("opacity:.5;")+"";m.cssText=a;return(""+m.opacity).indexOf("0.5")!==
- -1};d.cssanimations=function(){return r("animationName")};d.csscolumns=function(){return r("columnCount")};d.cssgradients=function(){var a=("background-image:"+y.join("gradient(linear,left top,right bottom,from(#9f9),to(white));background-image:")+y.join("linear-gradient(left top,#9f9, white);background-image:")).slice(0,-17);m.cssText=a;return(""+m.backgroundImage).indexOf("gradient")!==-1};d.cssreflections=function(){return r("boxReflect")};d.csstransforms=function(){return!!C(["transformProperty",
- "WebkitTransform","MozTransform","OTransform","msTransform"])};d.csstransforms3d=function(){var a=!!C(["perspectiveProperty","WebkitPerspective","MozPerspective","OPerspective","msPerspective"]);if(a){var b=document.createElement("style"),c=e.createElement("div");b.textContent="@media ("+y.join("transform-3d),(")+"modernizr){#modernizr{height:3px}}";e.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(b);c.id="modernizr";s.appendChild(c);a=c.offsetHeight===3;b.parentNode.removeChild(b);c.parentNode.removeChild(c)}return a};
- d.csstransitions=function(){return r("transitionProperty")};d.fontface=function(){var a;if(/*@cc_on@if(@_jscript_version>=5)!@end@*/0)a=true;else{var b=e.createElement("style"),c=e.createElement("span"),h,t=false,g=e.body,o,w;b.textContent="@font-face{font-family:testfont;src:url('data:font/ttf;base64,AAEAAAAMAIAAAwBAT1MvMliohmwAAADMAAAAVmNtYXCp5qrBAAABJAAAANhjdnQgACICiAAAAfwAAAAEZ2FzcP//AAMAAAIAAAAACGdseWYv5OZoAAACCAAAANxoZWFk69bnvwAAAuQAAAA2aGhlYQUJAt8AAAMcAAAAJGhtdHgGDgC4AAADQAAAABRsb2NhAIQAwgAAA1QAAAAMbWF4cABVANgAAANgAAAAIG5hbWUgXduAAAADgAAABPVwb3N03NkzmgAACHgAAAA4AAECBAEsAAUAAAKZAswAAACPApkCzAAAAesAMwEJAAACAAMDAAAAAAAAgAACbwAAAAoAAAAAAAAAAFBmRWQAAAAgqS8DM/8zAFwDMwDNAAAABQAAAAAAAAAAAAMAAAADAAAAHAABAAAAAABGAAMAAQAAAK4ABAAqAAAABgAEAAEAAgAuqQD//wAAAC6pAP///9ZXAwAAAAAAAAACAAAABgBoAAAAAAAvAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAIAAAAAAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAEACoAAAAGAAQAAQACAC6pAP//AAAALqkA////1lcDAAAAAAAAAAIAAAAiAogAAAAB//8AAgACACIAAAEyAqoAAwAHAC6xAQAvPLIHBADtMrEGBdw8sgMCAO0yALEDAC88sgUEAO0ysgcGAfw8sgECAO0yMxEhESczESMiARDuzMwCqv1WIgJmAAACAFUAAAIRAc0ADwAfAAATFRQWOwEyNj0BNCYrASIGARQGKwEiJj0BNDY7ATIWFX8aIvAiGhoi8CIaAZIoN/43KCg3/jcoAWD0JB4eJPQkHh7++EY2NkbVRjY2RgAAAAABAEH/+QCdAEEACQAANjQ2MzIWFAYjIkEeEA8fHw8QDxwWFhwWAAAAAQAAAAIAAIuYbWpfDzz1AAsEAAAAAADFn9IuAAAAAMWf0i797/8zA4gDMwAAAAgAAgAAAAAAAAABAAADM/8zAFwDx/3v/98DiAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABQF2ACIAAAAAAVUAAAJmAFUA3QBBAAAAKgAqACoAWgBuAAEAAAAFAFAABwBUAAQAAgAAAAEAAQAAAEAALgADAAMAAAAQAMYAAQAAAAAAAACLAAAAAQAAAAAAAQAhAIsAAQAAAAAAAgAFAKwAAQAAAAAAAwBDALEAAQAAAAAABAAnAPQAAQAAAAAABQAKARsAAQAAAAAABgAmASUAAQAAAAAADgAaAUsAAwABBAkAAAEWAWUAAwABBAkAAQBCAnsAAwABBAkAAgAKAr0AAwABBAkAAwCGAscAAwABBAkABABOA00AAwABBAkABQAUA5sAAwABBAkABgBMA68AAwABBAkADgA0A/tDb3B5cmlnaHQgMjAwOSBieSBEYW5pZWwgSm9obnNvbi4gIFJlbGVhc2VkIHVuZGVyIHRoZSB0ZXJtcyBvZiB0aGUgT3BlbiBGb250IExpY2Vuc2UuIEtheWFoIExpIGdseXBocyBhcmUgcmVsZWFzZWQgdW5kZXIgdGhlIEdQTCB2ZXJzaW9uIDMuYmFlYzJhOTJiZmZlNTAzMiAtIHN1YnNldCBvZiBKdXJhTGlnaHRiYWVjMmE5MmJmZmU1MDMyIC0gc3Vic2V0IG9mIEZvbnRGb3JnZSAyLjAgOiBKdXJhIExpZ2h0IDogMjMtMS0yMDA5YmFlYzJhOTJiZmZlNTAzMiAtIHN1YnNldCBvZiBKdXJhIExpZ2h0VmVyc2lvbiAyIGJhZWMyYTkyYmZmZTUwMzIgLSBzdWJzZXQgb2YgSnVyYUxpZ2h0aHR0cDovL3NjcmlwdHMuc2lsLm9yZy9PRkwAQwBvAHAAeQByAGkAZwBoAHQAIAAyADAAMAA5ACAAYgB5ACAARABhAG4AaQBlAGwAIABKAG8AaABuAHMAbwBuAC4AIAAgAFIAZQBsAGUAYQBzAGUAZAAgAHUAbgBkAGUAcgAgAHQAaABlACAAdABlAHIAbQBzACAAbwBmACAAdABoAGUAIABPAHAAZQBuACAARgBvAG4AdAAgAEwAaQBjAGUAbgBzAGUALgAgAEsAYQB5AGEAaAAgAEwAaQAgAGcAbAB5AHAAaABzACAAYQByAGUAIAByAGUAbABlAGEAcwBlAGQAIAB1AG4AZABlAHIAIAB0AGgAZQAgAEcAUABMACAAdgBlAHIAcwBpAG8AbgAgADMALgBiAGEAZQBjADIAYQA5ADIAYgBmAGYAZQA1ADAAMwAyACAALQAgAHMAdQBiAHMAZQB0ACAAbwBmACAASgB1AHIAYQBMAGkAZwBoAHQAYgBhAGUAYwAyAGEAOQAyAGIAZgBmAGUANQAwADMAMgAgAC0AIABzAHUAYgBzAGUAdAAgAG8AZgAgAEYAbwBuAHQARgBvAHIAZwBlACAAMgAuADAAIAA6ACAASgB1AHIAYQAgAEwAaQBnAGgAdAAgADoAIAAyADMALQAxAC0AMgAwADAAOQBiAGEAZQBjADIAYQA5ADIAYgBmAGYAZQA1ADAAMwAyACAALQAgAHMAdQBiAHMAZQB0ACAAbwBmACAASgB1AHIAYQAgAEwAaQBnAGgAdABWAGUAcgBzAGkAbwBuACAAMgAgAGIAYQBlAGMAMgBhADkAMgBiAGYAZgBlADUAMAAzADIAIAAtACAAcwB1AGIAcwBlAHQAIABvAGYAIABKAHUAcgBhAEwAaQBnAGgAdABoAHQAdABwADoALwAvAHMAYwByAGkAcAB0AHMALgBzAGkAbAAuAG8AcgBnAC8ATwBGAEwAAAAAAgAAAAAAAP+BADMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFAAAAAQACAQIAEQt6ZXJva2F5YWhsaQ==')}";
- e.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(b);c.setAttribute("style","font:99px _,arial,helvetica;position:absolute;visibility:hidden");if(!g){g=s.appendChild(e.createElement("fontface"));t=true}c.innerHTML="........";c.id="fonttest";g.appendChild(c);h=c.offsetWidth*c.offsetHeight;c.style.font="99px testfont,_,arial,helvetica";a=h!==c.offsetWidth*c.offsetHeight;var v=function(){if(g.parentNode){a=j.fontface=h!==c.offsetWidth*c.offsetHeight;s.className=s.className.replace(/(no-)?fontface\b/,"")+
- (a?" ":" no-")+"fontface"}};setTimeout(v,75);setTimeout(v,150);addEventListener("load",function(){v();(w=true)&&o&&o(a);setTimeout(function(){t||(g=c);g.parentNode.removeChild(g);b.parentNode.removeChild(b)},50)},false)}j._fontfaceready=function(p){w||a?p(a):(o=p)};return a||h!==c.offsetWidth};d.video=function(){var a=e.createElement("video"),b=!!a.canPlayType;if(b){b=new Boolean(b);b.ogg=a.canPlayType('video/ogg; codecs="theora"');b.h264=a.canPlayType('video/mp4; codecs="avc1.42E01E"');b.webm=a.canPlayType('video/webm; codecs="vp8, vorbis"')}return b};
- d.audio=function(){var a=e.createElement("audio"),b=!!a.canPlayType;if(b){b=new Boolean(b);b.ogg=a.canPlayType('audio/ogg; codecs="vorbis"');b.mp3=a.canPlayType("audio/mpeg;");b.wav=a.canPlayType('audio/wav; codecs="1"');b.m4a=a.canPlayType("audio/x-m4a;")||a.canPlayType("audio/aac;")}return b};d.localStorage=function(){return"localStorage"in i&&i.localStorage!==null};d.sessionStorage=function(){try{return"sessionStorage"in i&&i.sessionStorage!==null}catch(a){return false}};d.webworkers=function(){return!!i.Worker};
- d.applicationCache=function(){var a=i.applicationCache;return!!(a&&typeof a.status!="undefined"&&typeof a.update=="function"&&typeof a.swapCache=="function")};d.svg=function(){return!!e.createElementNS&&!!e.createElementNS("http://www.w3.org/2000/svg","svg").createSVGRect};d.smil=function(){return!!e.createElementNS&&/SVG/.test(M.call(e.createElementNS("http://www.w3.org/2000/svg","animate")))};d.svgclippaths=function(){return!!e.createElementNS&&/SVG/.test(M.call(e.createElementNS("http://www.w3.org/2000/svg",
- "clipPath")))};for(var z in d)if(O(d,z))N.push(((j[z.toLowerCase()]=d[z]())?"":"no-")+z.toLowerCase());j[E]||P();j.addTest=function(a,b){a=a.toLowerCase();if(!j[a]){b=!!b();s.className+=" "+(b?"":"no-")+a;j[a]=b;return j}};m.cssText="";D=n=null;(function(){var a=e.createElement("div");a.innerHTML="<elem></elem>";return a.childNodes.length!==1})()&&function(a,b){function c(f,k){if(o[f])o[f].styleSheet.cssText+=k;else{var l=t[G],q=b[A]("style");q.media=f;l.insertBefore(q,l[G]);o[f]=q;c(f,k)}}function h(f,
- k){for(var l=new RegExp("\\b("+w+")\\b(?!.*[;}])","gi"),q=function(B){return".iepp_"+B},x=-1;++x<f.length;){k=f[x].media||k;h(f[x].imports,k);c(k,f[x].cssText.replace(l,q))}}for(var t=b.documentElement,g=b.createDocumentFragment(),o={},w="abbr|article|aside|audio|canvas|command|datalist|details|figure|figcaption|footer|header|hgroup|keygen|mark|meter|nav|output|progress|section|source|summary|time|video",v=w.split("|"),p=[],H=-1,G="firstChild",A="createElement";++H<v.length;){b[A](v[H]);g[A](v[H])}g=
- g.appendChild(b[A]("div"));a.attachEvent("onbeforeprint",function(){for(var f,k=b.getElementsByTagName("*"),l,q,x=new RegExp("^"+w+"$","i"),B=-1;++B<k.length;)if((f=k[B])&&(q=f.nodeName.match(x))){l=new RegExp("^\\s*<"+q+"(.*)\\/"+q+">\\s*$","i");g.innerHTML=f.outerHTML.replace(/\r|\n/g," ").replace(l,f.currentStyle.display=="block"?"<div$1/div>":"<span$1/span>");l=g.childNodes[0];l.className+=" iepp_"+q;l=p[p.length]=[f,l];f.parentNode.replaceChild(l[1],l[0])}h(b.styleSheets,"all")});a.attachEvent("onafterprint",
- function(){for(var f=-1,k;++f<p.length;)p[f][1].parentNode.replaceChild(p[f][0],p[f][1]);for(k in o)t[G].removeChild(o[k]);o={};p=[]})}(this,e);j._enableHTML5=true;j._version="1.5";s.className=s.className.replace(/\bno-js\b/,"")+" js";s.className+=" "+N.join(" ");return j}(this,this.document);
View
30 js/libs/modernizr-1.6.min.js
@@ -0,0 +1,30 @@
+/*
+ * Modernizr v1.6
+ * http://www.modernizr.com
+ *
+ * Developed by:
+ * - Faruk Ates http://farukat.es/
+ * - Paul Irish http://paulirish.com/
+ *
+ * Copyright (c) 2009-2010
+ * Dual-licensed under the BSD or MIT licenses.
+ * http://www.modernizr.com/license/
+ */
+window.Modernizr=function(i,e,u){function s(a,b){return(""+a).indexOf(b)!==-1}function D(a,b){for(var c in a)if(j[a[c]]!==u&&(!b||b(a[c],E)))return true}function n(a,b){var c=a.charAt(0).toUpperCase()+a.substr(1);c=(a+" "+F.join(c+" ")+c).split(" ");return!!D(c,b)}function S(){f.input=function(a){for(var b=0,c=a.length;b<c;b++)L[a[b]]=!!(a[b]in h);return L}("autocomplete autofocus list placeholder max min multiple pattern required step".split(" "));f.inputtypes=function(a){for(var b=0,c,k=a.length;b<
+k;b++){h.setAttribute("type",a[b]);if(c=h.type!=="text"){h.value=M;if(/^range$/.test(h.type)&&h.style.WebkitAppearance!==u){l.appendChild(h);c=e.defaultView;c=c.getComputedStyle&&c.getComputedStyle(h,null).WebkitAppearance!=="textfield"&&h.offsetHeight!==0;l.removeChild(h)}else/^(search|tel)$/.test(h.type)||(c=/^(url|email)$/.test(h.type)?h.checkValidity&&h.checkValidity()===false:h.value!=M)}N[a[b]]=!!c}return N}("search tel url email datetime date month week time datetime-local number range color".split(" "))}
+var f={},l=e.documentElement,E=e.createElement("modernizr"),j=E.style,h=e.createElement("input"),M=":)",O=Object.prototype.toString,q=" -webkit- -moz- -o- -ms- -khtml- ".split(" "),F="Webkit Moz O ms Khtml".split(" "),v={svg:"http://www.w3.org/2000/svg"},d={},N={},L={},P=[],w,Q=function(a){var b=document.createElement("style"),c=e.createElement("div");b.textContent=a+"{#modernizr{height:3px}}";(e.head||e.getElementsByTagName("head")[0]).appendChild(b);c.id="modernizr";l.appendChild(c);a=c.offsetHeight===
+3;b.parentNode.removeChild(b);c.parentNode.removeChild(c);return!!a},o=function(){var a={select:"input",change:"input",submit:"form",reset:"form",error:"img",load:"img",abort:"img"};return function(b,c){c=c||document.createElement(a[b]||"div");b="on"+b;var k=b in c;if(!k){c.setAttribute||(c=document.createElement("div"));if(c.setAttribute&&c.removeAttribute){c.setAttribute(b,"");k=typeof c[b]=="function";if(typeof c[b]!="undefined")c[b]=u;c.removeAttribute(b)}}return k}}(),G={}.hasOwnProperty,R;R=
+typeof G!=="undefined"&&typeof G.call!=="undefined"?function(a,b){return G.call(a,b)}:function(a,b){return b in a&&typeof a.constructor.prototype[b]==="undefined"};d.flexbox=function(){var a=e.createElement("div"),b=e.createElement("div");(function(k,g,r,x){g+=":";k.style.cssText=(g+q.join(r+";"+g)).slice(0,-g.length)+(x||"")})(a,"display","box","width:42px;padding:0;");b.style.cssText=q.join("box-flex:1;")+"width:10px;";a.appendChild(b);l.appendChild(a);var c=b.offsetWidth===42;a.removeChild(b);
+l.removeChild(a);return c};d.canvas=function(){var a=e.createElement("canvas");return!!(a.getContext&&a.getContext("2d"))};d.canvastext=function(){return!!(f.canvas&&typeof e.createElement("canvas").getContext("2d").fillText=="function")};d.webgl=function(){var a=e.createElement("canvas");try{if(a.getContext("webgl"))return true}catch(b){}try{if(a.getContext("experimental-webgl"))return true}catch(c){}return false};d.touch=function(){return"ontouchstart"in i||Q("@media ("+q.join("touch-enabled),(")+
+"modernizr)")};d.geolocation=function(){return!!navigator.geolocation};d.postmessage=function(){return!!i.postMessage};d.websqldatabase=function(){return!!i.openDatabase};d.indexedDB=function(){for(var a=-1,b=F.length;++a<b;){var c=F[a].toLowerCase();if(i[c+"_indexedDB"]||i[c+"IndexedDB"])return true}return false};d.hashchange=function(){return o("hashchange",i)&&(document.documentMode===u||document.documentMode>7)};d.history=function(){return!!(i.history&&history.pushState)};d.draganddrop=function(){return o("drag")&&
+o("dragstart")&&o("dragenter")&&o("dragover")&&o("dragleave")&&o("dragend")&&o("drop")};d.websockets=function(){return"WebSocket"in i};d.rgba=function(){j.cssText="background-color:rgba(150,255,150,.5)";return s(j.backgroundColor,"rgba")};d.hsla=function(){j.cssText="background-color:hsla(120,40%,100%,.5)";return s(j.backgroundColor,"rgba")||s(j.backgroundColor,"hsla")};d.multiplebgs=function(){j.cssText="background:url(//:),url(//:),red url(//:)";return/(url\s*\(.*?){3}/.test(j.background)};d.backgroundsize=
+function(){return n("backgroundSize")};d.borderimage=function(){return n("borderImage")};d.borderradius=function(){return n("borderRadius","",function(a){return s(a,"orderRadius")})};d.boxshadow=function(){return n("boxShadow")};d.textshadow=function(){return e.createElement("div").style.textShadow===""};d.opacity=function(){var a=q.join("opacity:.5;")+"";j.cssText=a;return s(j.opacity,"0.5")};d.cssanimations=function(){return n("animationName")};d.csscolumns=function(){return n("columnCount")};d.cssgradients=
+function(){var a=("background-image:"+q.join("gradient(linear,left top,right bottom,from(#9f9),to(white));background-image:")+q.join("linear-gradient(left top,#9f9, white);background-image:")).slice(0,-17);j.cssText=a;return s(j.backgroundImage,"gradient")};d.cssreflections=function(){return n("boxReflect")};d.csstransforms=function(){return!!D(["transformProperty","WebkitTransform","MozTransform","OTransform","msTransform"])};d.csstransforms3d=function(){var a=!!D(["perspectiveProperty","WebkitPerspective",
+"MozPerspective","OPerspective","msPerspective"]);if(a)a=Q("@media ("+q.join("transform-3d),(")+"modernizr)");return a};d.csstransitions=function(){return n("transitionProperty")};d.fontface=function(){var a,b=e.head||e.getElementsByTagName("head")[0]||l,c=e.createElement("style"),k=e.implementation||{hasFeature:function(){return false}};c.type="text/css";b.insertBefore(c,b.firstChild);a=c.sheet||c.styleSheet;b=k.hasFeature("CSS2","")?function(g){if(!(a&&g))return false;var r=false;try{a.insertRule(g,
+0);r=!/unknown/i.test(a.cssRules[0].cssText);a.deleteRule(a.cssRules.length-1)}catch(x){}return r}:function(g){if(!(a&&g))return false;a.cssText=g;return a.cssText.length!==0&&!/unknown/i.test(a.cssText)&&a.cssText.replace(/\r+|\n+/g,"").indexOf(g.split(" ")[0])===0};f._fontfaceready=function(g){g(f.fontface)};return b('@font-face { font-family: "font"; src: "font.ttf"; }')};d.video=function(){var a=e.createElement("video"),b=!!a.canPlayType;if(b){b=new Boolean(b);b.ogg=a.canPlayType('video/ogg; codecs="theora"');
+b.h264=a.canPlayType('video/mp4; codecs="avc1.42E01E"')||a.canPlayType('video/mp4; codecs="avc1.42E01E, mp4a.40.2"');b.webm=a.canPlayType('video/webm; codecs="vp8, vorbis"')}return b};d.audio=function(){var a=e.createElement("audio"),b=!!a.canPlayType;if(b){b=new Boolean(b);b.ogg=a.canPlayType('audio/ogg; codecs="vorbis"');b.mp3=a.canPlayType("audio/mpeg;");b.wav=a.canPlayType('audio/wav; codecs="1"');b.m4a=a.canPlayType("audio/x-m4a;")||a.canPlayType("audio/aac;")}return b};d.localstorage=function(){try{return"localStorage"in
+i&&i.localStorage!==null}catch(a){return false}};d.sessionstorage=function(){try{return"sessionStorage"in i&&i.sessionStorage!==null}catch(a){return false}};d.webWorkers=function(){return!!i.Worker};d.applicationcache=function(){return!!i.applicationCache};d.svg=function(){return!!e.createElementNS&&!!e.createElementNS(v.svg,"svg").createSVGRect};d.inlinesvg=function(){var a=document.createElement("div");a.innerHTML="<svg/>";return(a.firstChild&&a.firstChild.namespaceURI)==v.svg};d.smil=function(){return!!e.createElementNS&&
+/SVG/.test(O.call(e.createElementNS(v.svg,"animate")))};d.svgclippaths=function(){return!!e.createElementNS&&/SVG/.test(O.call(e.createElementNS(v.svg,"clipPath")))};for(var H in d)if(R(d,H)){w=H.toLowerCase();f[w]=d[H]();P.push((f[w]?"":"no-")+w)}f.input||S();f.crosswindowmessaging=f.postmessage;f.historymanagement=f.history;f.addTest=function(a,b){a=a.toLowerCase();if(!f[a]){b=!!b();l.className+=" "+(b?"":"no-")+a;f[a]=b;return f}};j.cssText="";E=h=null;i.attachEvent&&function(){var a=e.createElement("div");
+a.innerHTML="<elem></elem>";return a.childNodes.length!==1}()&&function(a,b){function c(p){for(var m=-1;++m<r;)p.createElement(g[m])}function k(p,m){for(var I=p.length,t=-1,y,J=[];++t<I;){y=p[t];m=y.media||m;J.push(k(y.imports,m));J.push(y.cssText)}return J.join("")}var g="abbr|article|aside|audio|canvas|details|figcaption|figure|footer|header|hgroup|mark|meter|nav|output|progress|section|summary|time|video".split("|"),r=g.length,x=RegExp("<(/*)(abbr|article|aside|audio|canvas|details|figcaption|figure|footer|header|hgroup|mark|meter|nav|output|progress|section|summary|time|video)",
+"gi"),T=RegExp("\\b(abbr|article|aside|audio|canvas|details|figcaption|figure|footer|header|hgroup|mark|meter|nav|output|progress|section|summary|time|video)\\b(?!.*[;}])","gi"),z=b.createDocumentFragment(),A=b.documentElement,K=A.firstChild,B=b.createElement("style"),C=b.createElement("body");B.media="all";c(b);c(z);a.attachEvent("onbeforeprint",function(){for(var p=-1;++p<r;)for(var m=b.getElementsByTagName(g[p]),I=m.length,t=-1;++t<I;)if(m[t].className.indexOf("iepp_")<0)m[t].className+=" iepp_"+
+g[p];K.insertBefore(B,K.firstChild);B.styleSheet.cssText=k(b.styleSheets,"all").replace(T,".iepp_$1");z.appendChild(b.body);A.appendChild(C);C.innerHTML=z.firstChild.innerHTML.replace(x,"<$1bdo")});a.attachEvent("onafterprint",function(){C.innerHTML="";A.removeChild(C);K.removeChild(B);A.appendChild(z.firstChild)})}(this,document);f._enableHTML5=true;f._version="1.6";l.className=l.className.replace(/\bno-js\b/,"")+" js";l.className+=" "+P.join(" ");return f}(this,this.document);
View
3 js/mylibs/.gitignore
@@ -0,0 +1,3 @@
+*
+!.gitignore
+

0 comments on commit fbc29b3

Please sign in to comment.