New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

WPML #59

Open
alesmenzel opened this Issue Jan 31, 2016 · 2 comments

Comments

Projects
None yet
2 participants
@alesmenzel

alesmenzel commented Jan 31, 2016

Pokud někdo používáte WPML, tak pozor na to, že se vám v XML feedu budou zobrazovat všechny produkty včetně jejich jazykových variant. Takže pokud chcete třeba vypisovat produkty v českém jazyce, je třeba upravit generování feedu. Jedna možnost je takto (asi to nebude optimální, ale funguje to):

foreach ( $products as $key => $product ) {
   $locale = wpml_get_language_information($product->ID)["locale"];

   if (explode("_", $locale)[0] != ICL_LANGUAGE_CODE) {
      continue;
   }

   ...

@alesmenzel

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@alesmenzel

alesmenzel Jan 31, 2016

V nové verzi WPML se změnila funkce na:

if (!apply_filters( 'wpml_post_language_details', NULL, $product->ID )['different_language']) {
   ...
}

,která vrátí, zda zobrazovaný produkt je v jazyce, ve kterém se zobrazuje stránka.

alesmenzel commented Jan 31, 2016

V nové verzi WPML se změnila funkce na:

if (!apply_filters( 'wpml_post_language_details', NULL, $product->ID )['different_language']) {
   ...
}

,která vrátí, zda zobrazovaný produkt je v jazyce, ve kterém se zobrazuje stránka.

@pavelevap

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@pavelevap

pavelevap Feb 1, 2016

Owner

Díky, ale podpora WPML zatím není implementována. Bude potřeba to filtrovat hned při úvodním dotazu na produkty a nenechávat cizojazyčné verze zbytečně probíhat cyklem...

Owner

pavelevap commented Feb 1, 2016

Díky, ale podpora WPML zatím není implementována. Bude potřeba to filtrovat hned při úvodním dotazu na produkty a nenechávat cizojazyčné verze zbytečně probíhat cyklem...

@pavelevap pavelevap added this to the 0.6 milestone Feb 1, 2016

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment