Skip to content
Hodl za života i po něm
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Prirucka_hodlera_prilohy
images
HODL.epub
LICENSE
README.md
ch01.md
ch02.md
ch03.md
ch04.md
ch05.md
ch06.md
ch07.md
ch08.md
metadata.xml
my-ebook.epub
predmluva.md
title.txt

README.md

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA VLASTNÍKA KRYPTOMĚN

Hodl za života i po něm

ePub ke stažení zde

PDF ke stažení zde

S laskavým svolením Pavla Urbaczky z advokátní kanceláře Blockchain legal

OBSAH

  1. Obecná doporučení
  2. Peňeženky a způsoby uložení - Jak uchovávat kryptoměny?
  3. Zálohy peněženek - Jak pracovat se zálohami
  4. Pokročilejší postupy - Jak dále zvýšit bezpečnost
  5. K návodu - Pro sebe i ostatní
  6. Jak na to - Z teorie a praxe
  7. Pro případ smrti - Nežijeme věčně
  8. Přílohy

Vygenerování ePub publikace

pandoc -o HODL.epub \
--metadata title="HODL ZA ŽIVOTA I PO NĚM" \
title.txt \
predmluva.md \
ch01.md \
ch02.md \
ch03.md \
ch04.md \
ch05.md \
ch06.md \
ch07.md \
ch08.md \
--epub-cover-image=images/cover.png \
--epub-metadata=metadata.xml \
--toc \
--toc-depth=2
You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.