Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
app
bin
docker/web
src
var
web
.bowerrc
.dockerignore
.env.dist
.gitignore
.php_cs
.travis.yml
Dockerfile
LICENSE
README.md
bower.json
composer.json
composer.lock
docker-compose.yml
makefile
package-lock.json
package.json
phpunit.xml.dist

README.md

Monitor Wydatków

Build Status

Aplikacja przeznaczona do monitorowania domowego budżetu, której zadaniem jest proste importowanie danych oraz wizualizacja poniesionych kosztów z uwzględnieniem podziału na poszczególne kategorie oraz porównanie ich z dostępnymi przychodami.

Uruchomienie

Do uruchomienia aplikacji należy posłużyć się przykładową konfiguracją dla docker-compose:

version: '3'

services:

  web:
    image: pakumaz/spending-monitor
    restart: always
    ports:
      - 80:80
    links:
      - database
    volumes:
      - imports:/var/www/html/web/var/imports
      - logs:/var/www/html/web/var/logs

  database:
    image: postgres
    restart: always
    environment:
      POSTGRES_USER: spendingmonitor
      POSTGRES_PASSWORD: spendingmonitor
    volumes:
      - database:/var/lib/postgresql/data

volumes:
  database:
  imports:
  logs:

Budowanie/Aktualizowanie środowiska

Poniższe polecenia należy uruchomić wewnątrz kontenera web.

Aby zbudować nowo skonfigurowane środowisko należy wykonać polecenie make init.

Do aktualizacji środowiska został skonfigurowany skrypt make update.