Wytwarzanie bezpiecznych aplikacji – wykład i laboratoria na Politechnice Wrocławskiej
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Lab1.md
README.md

README.md

Politechnika Wrocławska: WBA

Wytwarzanie bezpiecznych aplikacji - notatki z wykładu i laboratoriów na Politechnice Wrocławskiej

Licencja

Double licensed under Beerware/WTFPL. Rób, co chcesz, byle autorzy nie zostali posądzeni o plagiat z Ciebie, a jeśli ich spotkasz, możesz postawić im piwo.

Autorzy

Bartosz Jabłoński Paweł Abramowicz

Laboratorium 1:

Lista skanerów

  • Acunetix
  • NetSparker
  • WebCruiser
  • MyScan Paros Pro
  • SkipFish
  • Qualys > FreeScan
  • Net-stalker
  • Sentinel
  • Hailstorm