Zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych – wykład i seminarium na Politechnice Wrocławskiej
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
README.md

README.md

Politechnika Wrocławska: ZBSI

Zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych – wykład i seminarium na Politechnice Wrocławskiej

Licencja

Double licensed under Beerware/WTFPL. Rób, co chcesz, byle autorzy nie zostali posądzeni o plagiat z Ciebie, a jeśli ich spotkasz, możesz postawić im piwo.

Autorzy

Paweł Abramowicz

Wykład 18.10.2016:

Na egzaminie może pojawić się pytanie o poziomy poufności występujące w Ustawie o ochronie informacji niejawnych. Prawidłowa odpowiedź to:

  • ściśle tajne
  • tajne
  • poufne
  • zastrzeżone