Skip to content
No description, website, or topics provided.
PHP Smarty CSS
Branch: master
Clone or download
Latest commit e9ad25d Aug 9, 2019
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
SanalPOS Entegrasyonu Paynet Prestashop Jul 30, 2019
eticsoft_paynet Paynet Prestashop Jul 30, 2019
README.md Update README.md Aug 9, 2019

README.md

Prestashop

PrestaShop ücretsiz, açık kaynak kodlu bir e-ticaret yazılım çözümüdür. Küçük ve orta ölçekli işletmeler tarafından e-ticaret web siteleri oluşturmak için kullanılır. Prestashop kolay kurulan ve bazı hosting firmaları tarafından hazır kurularak verilen bir sistemdir. Paynet prestashop modülü ile aynı kolaylıkta Paynet’e entegre olup ödemelerinizi alabilirsiniz.PayNet SanalPOS'un nasıl entegre edileceği anlatılmış olup görsellerle desteklenmiştir.Prestashop 1.7.6.0 ve üzeri versiyonları kullanılmalıdır.

You can’t perform that action at this time.