No description, website, or topics provided.
HTML CSS Other
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
ColorsInCulture
Droga
GamatykaGrafiki_cache/html
GamatykaGrafiki_files/figure-html
GrammarOfGraphics
GrammarOfGraphics_cache/html
GrammarOfGraphics_files
Historia
InfoPomylka
Kolory
Materialy
Percepcja
Warsztat
Warsztat_cache/html
Warsztat_files/figure-html
____nowe_linki____
arepo
.gitignore
AllAvgSds.rda
GamatykaGrafiki.Rmd
GamatykaGrafiki.html
GamatykaGrafiki_gg20.html
GrammarOfGraphics.Rmd
GrammarOfGraphics.html
GrammarOfGraphics.md
GrammarOfGraphics_gg20.html
README.md
Warsztat.Rmd
Warsztat.html
labels.rda
labels05.rda
pisaAVGS.rda

README.md

Eseje

Materiały do książki

Przemysław Biecek
Odkrywać! Ujawniać! Objaśniać!
Zbiór esejów o sztuce przedstawiania danych
Fundacja Naukowa SmarterPoland.pl
Warszawa 2014
ISBN 978-83-939695-00

http://biecek.pl/Eseje/