Switch branches/tags
Nothing to show
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
..
Failed to load latest commit information.
Lab
Plakaty
PracaDomowa
Projekty
Wyklad
pomysly.txt
readme.md

readme.md

Modele liniowe z efektami stałymi, losowymi i mieszanymi

Motto

Essentially, all models are wrong, but some are useful. George Box

Do obejrzenia jako luźne wprowadzenie do przedmiotu.

Plan spotkań MIM UW:

Formuła zajęć: 2w + 2l + 1p

Planowana tematyka spotkań (może ulec drobnym zmianom w trakcie semestru)

 • 2017-02-28 - Diagnostyka modelu, Lab

 • 2017-03-07 - Analiza wariancji i testy post hoc, dodatkowe materialy do wykladu, Lab

 • 2017-03-14 - Analiza interakcji dwu i wielo kierunkowa brudnopis

 • 2017-03-21 - Model hierarchiczny notatki, Lab

 • 2017-03-28 - Wybór modelu brudnopis, Lab

 • 2017-04-04 - Prezentacja projektu, Lab

 • 2017-04-11 - Jeden składnik losowy notatki

 • 2017-04-25 - Dwa składniki losowe (zagnieżdzone/hierarchincze) notatki, Lab

 • 2017-05-09 - Dane panelowe notatki, Lab

 • 2017-05-16 - Dowolne struktury korelacji notatki

 • 2017-05-23 - Model regresji logistycznej i Poissona notatki, Lab, dane na lab

 • 2017-05-30 - Prezentacja projektu

Projekt:

Projekt może być realizowany w grupach od 1 do 3 osób. Projekty będą przedstawiane na zajęciach (terminy wypisane powyżej), ale też, z uwagi na złożoność, silnie zalecane jest konsultowanie postępów prac w trakcie semestru. Tygodniowo na projekt przeznaczona jest jedna dodatkowa godzina, jest to czas na przedstawianie etapów pośrednich projektu. Projekty, które nie będą zaprezentowane nie zostaną ocenione.

Projekt

Czynniki wpływające na czas rozwiązywania zadań z matematyki PISA 2015

Zaliczenie projektu odbywa się w etapach, poniżej opisane są wymagania na każdy etap zaliczenia. Kolejne etapy oddaje się/zalicza po kolei, ale oddać etap X+1 trzeba mieć zaliczony etap X. Pełne rozwiązanie określonego etapu jest równowazne uzyskaniu określonej liczby punktów. Każdy etap przed oceną musi był zgłoszony na GitHub.

 • etap 1 - 10pkt - Model liniowy zbudowany na cechach zadania (id zadania, pozycja w kwestionariuszu)
 • etap 2 - 20pkt - Diagnostyka i wizualizacja modelu z etapu 1
 • etap 3 - 30pkt - Model zbudowany na cechach zadania i ucznia (płeć, kraj, kwestionariusz)
 • etap 4 - 40pkt - Diagnostyka i wizualizacja modelu z etapu 2
 • etap 5 - 50pkt - Rozważenie i weryfikacja występowania i istotności interakcji pomiędzy kluczowymi elementami modelu
 • etap 6 - 60pkt - Weryfikacja potrzeby i poprawny wybór transformacji/kodowania dla zmiennych zależnych i niezależnych
 • etap 7 - 70pkt - Model mieszany na cechach zadania i ucznia z poprawnie wskazanymi efektami losowymi/stałymi
 • etap 8 - 80pkt - Uwzględnienie wag w procesie budowy i walidacji modelu
 • etap 9 - 90pkt - Uwzględnienie zarówno zadań z matematyki jak i z języka polskiego (weryfikacja interakcji)
 • etap 10 - 100pkt - Przygotowanie krótkiego reprodukowalnego raportu podsumowującego najistotniejsze wyniki modelu (w jezyku angielskim, do 4 stron)

Dane o zadaniach (dane o uczniach należy odczytać niezależnie, patrz niżej):

Dla inspiracji:

Ocena:

Na ocenę składają się trzy składniki:

 • Ocena z projektu. To główny składnik wchodzący do końcowego zestawienia, można uzyskać do 100 punktów.
 • Punkty z prac domowych (nieobowiązkowe). Prace domowe należy zgłaszać przez GitHub w ciągu tygodnia od ogłoszenia pracy domowej. Za rozwiązanie wszystkich prac domowych otrzymuje się 25 punktów. Mniej rozwiązanych prac domowych to proporcjonalnie mniej punktów. Prac będzie od 7 do 10.
 • Punkty z końcowego egzaminu (nieobowiązkowy). Egzamin pisemny z którego można uzyskac do 25 punktów.

Maksymalna liczba punktów to uzyskania to 150. Oceny

 • 0-49: 2
 • 50-69: 3
 • 70-89: 3,5
 • 90-109: 4
 • 110-129: 4,5
 • 130+: 5

Zaliczenie jest tak skonstruowane by premiować systematyczną pracę - projekty i prace domowe.

Aktualna lista punktów

(removed)

Materiały