Materiały do kursu Programowanie i Wizualizacja danych z programem R
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
Laboratoria
Projekt 3
Projekt_1
Projekt_2
Projekt_3
materialy
.gitignore
Katarzyna_Piskała_projekt.pdf Projekt 3 Jun 25, 2018
PROJEKT-3-BOZYK.pdf
README.md
Sztachelski_Zagorowicz.pdf

README.md

Programowanie i Wizualizacja danych z programem R

Z XKCD o jakości kodu.

XKCD

Plan spotkań MIM UW:

Praca z danymi

Programowanie w R

Wizualizacja

Materiały

Zajęcia są oparte o materiały z książki Przewodnik po pakiecie R http://biecek.pl/R

Dosyć aktualna wersja elektroniczna znajduje się na stronie https://pbiecek.gitbooks.io/przewodnik/content/index.html

Projekt 1

Celem projektu jest opracowanie raportu dotyczącego 15-latków z krajów biorących udział w badaniu PISA.

Raport powinien składać się ze strony tytułowej, spisu treści i 65 jednostronicowych podsumowań uczniów z różnych krajów (jedna strona na kraj).

Treść jednostronicowego podsumowania jest dowolna, może to być tabela, wykres, opis, lub zbiór tabel, wykresów i opisów.

Generowanie raportu powinno być całkowicie odtwarzalne.

Dane dotyczące badania PISA 2012 znaleźć można tutaj: https://github.com/pbiecek/PISA2012lite

Krótki opis badania: https://pl.wikipedia.org/wiki/PISA_(badanie)

Kwestionariusz PISA: http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/PISA12_StQ_FORM_A_ENG.pdf

Wyniki projektu 1:

Wszystkie zespoły wykonały ten projekt bardzo dobrze. Odejmowałem punkty za drobiazgi aby wskazać co jeszcze można poprawić. Jednak każdy z tych projektów był na naprawdę wysokim poziomie, stąd też punkty mieszczące się w przedziale 80-100

docs

Kryteria oceny projektu 1:

A. Modułowość kodu

Dobre rozwiązanie powinno:

 • składać się z funkcji,
 • nazwy funkcji powinny wyjaśniać co funkcje robią,
 • funkcje powinny być krótkie, max 1 ekran, idealnie 5-10 linii,
 • funkcje nie powinny korzystać z globalnych parametrów, powinny przyjmować argumenty których potrzebują i jako wynik zwracać nowy stan zmiennych.

B. Elastyczność kodu

Dobre rozwiązanie powinno:

 • dać się uruchomić na innym komputerze (moim),
 • wyniki częściowe można pobrać (np. archivistem/zapisane w katalogu)
 • powinno być łatwe w modyfikacji i rozszerzaniu (np. zadziałać dla mniejszego/większego zbioru danych).

C. Dopracowanie estetyczne i merytoryczne rozwiązania

Dobre rozwiązanie powinno:

 • przedstawiać interesujące statystyki dla każdego kraju,
 • przedstawiać ww. statystyki w sposób ciekawy i zwarty,
 • strona tytułowa powinna zawierać informacje o autorach, temacie i problemie (najlepiej w języku angielskim),
 • pozycje w spisie treści (spisie tabel/rysunków) powinny być działającymi linkami.

Projekt 2

Celem projektu jest przygotowanie pakietu, realizującego określoną funkcjonalność, w tym przypadku definiowanie i rysowanie fraktala metodą IFS.

Drugi projekt realizujemy w zespołach. Zespoły muszą być inne niż w projekcie 1.

W ramach tej fazy należy:

Przygotować pakiet, tworzący i rysujący system funkcji iterowanych (https://pl.wikipedia.org/wiki/IFS_(geometria_fraktalna), https://en.wikipedia.org/wiki/Iterated_function_system), czyli fraktale IFS.

Pakiet powinien zawierać dwie funkcje:

 • funkcja createIFS(), która przyjmuje pewną (w wersji min = 3, w wersji max - dowolną) listę funkcji (kontrakcji, ale to nie istotne). Można założyć, że funkcje, które ktoś poda jako argument będą przyjmowały jako argument werktor dwuelementowy i będą zwracały wektor dwuelementowy. Przykładowa funkcja:
kontrakcja1 <- function(x) {
	c(1 + x[1]/2, 1 + x[2]/2)
}
 • funkcja createIFS() jako wynik powinna zwracać obiekt klasy S3 o nazwie IFS

 • dla obiektów klasy IFS należy przygotować generyczną, przeciążoną funkcję plot(), która będzie rysowała złożenie funkcji do zadanej głębokości (np. = 8).

Pakiet każdego zespołu powinien nazywać się IFS______, gdzie ______ to dowolne wybrane przez zespół słowo, słowa lub liczba (jeżeli słowo, to musi być cenzuralne i najlepiej bez polskich znaczków). Każdy zespół musi mieć pakiet o innej nazwie. Pakiet powinien być przygotowany zgodnie z regułami sztuki, funkcje i zbiory danych mają dokumentację, pakiet ma opis i zależności oraz unit testy. Funkcja test() i check() przechodzi bez błędów. Do pakietu dołączony jest skrypt knitr ilustrujący wykonanie pakietu.

Kryteria oceny projektu 2:

W tej fazie oceniane będą dwa kryteria:

A. Elastyczność pakietu.

Premiowane będą pakiety, których funkcja createIFS() zadziała na różnej liczby funkcji, które pozwolą na narysowanie różnych ciekawych fraktali.

Wersja przyzwoite minimum, to narysowanie trójkąta Sierpińskiego, wersja maximum to kilka interesujących fraktali.

B. Inżynierska jakość kodu.

Premiowane będą pakiety, których funkcje będą udokumentowane. Których zbiory danych będą udokumentowane. Który będzie posiadał odpowiednio dużo testów jednostkowych (testthat). Który będzie wyposażony w ilustracje (vigniette) pokazującą jak korzystać z funkcji pakietu.

Uwaga dla osób nie czujących sie zbyt pewnie z matematyką. Kontrakcji nie należy się bać bo to trudne słowo opisujące prosty byt. W razie jakicholwiek problemów dotyczących projektu proszę o kontakt.

Projekt 3

https://github.com/pbiecek/ProgramowanieWizualizacja2017/blob/master/Projekt_3/README.md