Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
478 lines (356 sloc) 11.9 KB
title author output
Rozdział 5 - Graficzna prezentacja danych
Przemysław Biecek
html_document
toc toc_float
true
true
knitr::opts_chunk$set(warning=FALSE, message=FALSE, cache=TRUE)

Kody z rozdziału 5. Graficzna prezentacja danych ,,Przewodnika po programie R'' wydanie 4.

Aby zainstalować i włączyć pakiet Przewodnik wykonaj poniższe dwie liniki.

devtools::install_github("pbiecek/PrzewodnikPakiet")
library("Przewodnik")

5.1. Znajdź siedem różnic

library("PBImisc")
plot(MDRD12~MDRD7, data = kidney) 
library("lattice")
xyplot(MDRD12~MDRD7, data = kidney) 
library("ggplot2")
qplot(MDRD7, MDRD12, data = kidney)

5.3. Pakiet lattice

library("PBImisc")
library("lattice")
xyplot(MDRD12 ~ MDRD7 | discrepancy.DR, data = kidney)

xyplot(MDRD12 ~ MDRD7 | discrepancy.DR, data = kidney, type=c("p","smooth","r"), col="grey", pch=16, ylab="MDRD 30d", xlab="MDRD 7d")

5.3.4. Panele i mechanizm warunkowania

histogram(~MDRD12 | therapy, data = kidney)
histogram(~MDRD12 | equal.count(donor.age,4), data = kidney)

5.3.5. Mechanizm grupowani

densityplot(~MDRD12, group = therapy, data = kidney,
plot.points = FALSE)

5.3.6. Legenda wykresu

densityplot(~MDRD12, group=therapy, auto.key = TRUE, data = kidney)
densityplot(~MDRD12, group=therapy, data = kidney, auto.key = list(space = "right", columns = 1))

5.3.7. Atlas funkcji graficznych z pakietu lattice

xyplot(MDRD12 + MDRD36 ~ MDRD7 | discrepancy.DR==0, data=kidney, type=c("p","smooth","g"), cex=0.5, auto.key = TRUE)

splom(kidney[,c(9,11,13,15)], type=c("smooth","p"), pch='.')

stripplot(factor(discrepancy.AB)~MDRD7, data = kidney, jitter.data = TRUE, alpha = 0.5)

discrepancy <- equal.count(kidney$discrepancy.AB, number=3)
bwplot(therapy~MDRD12|discrepancy, data=kidney, varwidth = TRUE)

library("Przewodnik")
(wPlec <- table(daneSoc$wyksztalcenie, daneSoc$plec))

dotplot(wPlec, groups=FALSE, origin=0, type = c("p","h"))
dotplot(wPlec, type="o", auto.key = list(space="right"))

attach(daneSoc)
tabela <- as.data.frame(table(wyksztalcenie, plec, praca ))
barchart(wyksztalcenie~Freq|plec, groups=praca, auto.key=TRUE, data=tabela)

parallel(~kidney[,c(9:16)], groups=MDRD7<30, data=kidney, alpha=0.2, horizontal.axis = FALSE, scales = list(x = list(rot = 90)))

histogram(~MDRD7 | therapy, data = kidney)

densityplot(~MDRD7 | factor(diabetes), groups=therapy, data=kidney, bw = 8, plot.points="rug", auto.key = TRUE)

library("latticeExtra")
ecdfplot(~MDRD7 | factor(diabetes), groups=therapy, data=kidney, auto.key=list(space="right"))

qq(diabetes ~ MDRD7 | therapy, distribution=qnorm, data=kidney)
qqmath( ~ MDRD7 | factor(diabetes), groups=therapy, data=kidney)

cloud(MDRD7 ~ MDRD30 + MDRD12 | diabetes, data = kidney)

library("MASS")
siatka <- kde2d(kidney$MDRD7, kidney$MDRD30, n=50)
siatka <- data.frame(expand.grid(MDRD7=siatka$x,MDRD30=siatka$y), z=c(siatka$z))
levelplot(z~MDRD7*MDRD30, siatka, cuts=20, colorkey=T,region=T)
contourplot(z~MDRD7*MDRD30, siatka, cuts=20)

wireframe(z ~ MDRD7 * MDRD30, siatka, cuts=20, shade=TRUE)
wireframe(z ~ MDRD7 * MDRD30, siatka, cuts=20, shade=FALSE)

5.3.8. Więcej o panelach

xyplot(Petal.Length ~ Sepal.Length | Species, data=iris, scales = list(x = "free", y = "sliced"))

tabela <- as.data.frame(table(daneSoc$wyksztalcenie, daneSoc$plec, daneSoc$praca))
wykres <- barchart(wyksztalcenie ~ Freq | plec, groups = praca, auto.key=TRUE, data=tabela)
wykres$panel

nasz.panel <- function(..., border) {
 panel.grid(h=0, v=-1)
 panel.barchart(..., border="transparent")
 panel.text(list(...)$x+1, as.numeric(list(...)$y) -0.5 +
 as.numeric(list(...)$groups[list(...)$subscripts])/3,
 as.numeric(list(...)$x))
}
update(wykres, panel=nasz.panel, scales=list(x="free"), origin=0)

xyplot(cisnienie.skurczowe ~ cisnienie.rozkurczowe | plec,
 data = daneSoc,
 panel = function(x,y,...) {
  lpoints(cisnienie.rozkurczowe,cisnienie.skurczowe,
  pch=19, col='grey', cex=0.5)
  panel.xyplot(x,y,pch='+', cex=2)
 }
)

5.3.9. Motywy i parametry graficzne

trellis.par.get("plot.line")
# trellis.par.set(plot.line = list(lwd = 3))

5.3.10. Zaawansowane opcje

wykres <- xyplot(MDRD7 ~ MDRD12, data = kidney, pch = 19)
plot(wykres, split = c(1,1,2,1))
plot(wykres, split = c(2,1,2,2), newpage = FALSE)
plot(wykres, split = c(3,2,4,2), newpage = FALSE)
plot(wykres, split = c(4,2,4,2), newpage = FALSE)
wykres <- xyplot(MDRD7 ~ MDRD12, data = kidney, pch = 19)
plot(wykres, position=c(0,0,.8,.8))
plot(wykres, position=c(0.35,0.35,.9,.9), newpage = FALSE)
plot(wykres, position=c(0.7,0.7,1,1), newpage = FALSE)

form <- sunspot.year~1:length(sunspot.year)
xyplot(form, type="l", aspect="xy", xlab="", subset=1:140)
xyplot(form, type="l", aspect="xy", xlab="", subset=141:280)
xyplot(MDRD12~MDRD7, kidney, pch=19, aspect="iso")
xyplot(MDRD12~MDRD7, kidney, pch=19, aspect="fill")

5.4. Pakiet ggplot2

5.4.1. Wprowadzenie

library("Przewodnik")
head(countries)

5.4.2. Warstwy wykresu

ggplot(countries, aes(birth.rate, death.rate)) +
 geom_point() +
 geom_smooth(se = FALSE, size = 3)

ggplot(countries, aes(x=continent, y=birth.rate, label=country))+
 geom_violin(aes(fill=continent)) +
 geom_jitter(position=position_jitter(width = .45)) +
 geom_rug(sides = "l")

5.4.3. Mapowanie zmiennych na atrybuty wykresu

ggplot(countries, aes(x = birth.rate, y = death.rate, 
           color = continent, size = population)) +
   geom_point()

ggplot(countries, aes(x = birth.rate, y = death.rate,
           color = birth.rate)) + geom_point(size=3)

5.4.4. Geometria warstwy

szkielet <- ggplot(countries, aes(continent, birth.rate, 
                 color=continent, fill=continent))
szkielet + geom_point()
szkielet + geom_boxplot()
szkielet + geom_dotplot(binaxis = "y", stackdir = "center")
szkielet + geom_violin(scale="width")

5.4.5. Statystyki i agregacje

ggplot(countries, aes(continent)) + geom_bar()
ggplot(countries, aes(birth.rate, death.rate)) +
 geom_point() + geom_smooth() +
 geom_smooth(method="lm", se=FALSE, color="red", size=5)

5.4.6. Mechanizm warunkowania

ggplot(countries, aes(x = birth.rate, y = death.rate)) +
 stat_ellipse() + geom_point() +
 facet_grid(~continent)

ggplot(countries, aes(x = birth.rate, y = death.rate)) +
 geom_point(data=countries[,-5], size=0.5, color="grey") +
 stat_ellipse(color="red4") + geom_point(size=2, color="red") +
 facet_grid(~continent)

5.4.7. Kontrola skal

pl <- ggplot(countries, aes(x = birth.rate, y = death.rate, 
              shape = continent)) + geom_point()
pl + scale_shape_manual(values = LETTERS)
pl + scale_shape_discrete(solid = FALSE)

pl <- ggplot(countries, aes(x = birth.rate, y = death.rate)) + 
 geom_point()
pl + scale_x_reverse() + scale_y_reverse()
pl + scale_x_continuous(breaks = c(1,2,5,10,20,50), limits=c(0,50))

5.4.8. Układ współrz˛ednych i osie wykresu

pl <- ggplot(countries, aes(x = birth.rate, y = death.rate)) +
 geom_point() + geom_smooth(se = FALSE, size = 2)
pl + coord_trans(y = "sqrt", x = "sqrt")
pl + coord_fixed()
pl + coord_flip()

5.4.9. Motywy i kompozycje graficzne

library("ggthemes")
pl + theme_bw() + ggtitle("theme_bw")
pl + theme_tufte() + ggtitle("theme_tufte")

5.4.10. Pozycjonowanie wykresów na rysunku

library(grid)
vp1 <- viewport()
vp2 <- viewport(width=0.4, height=0.4, x=0.75, y=0.7)
vp3 <- viewport(width=0.4, height=0.4, x=0.75, y=0.3)
print(pl, vp = vp1)
print(pl, vp = vp2)
print(pl, vp = vp3)

5.4.11. Obiekt klasy gg

class(pl)
summary(pl)

5.5. Pakiet graphics

5.5.1. Wprowadzenie

x <- seq(-2*pi, 2*pi, by = 0.3)
plot(x, sin(x), type="b",main="Wykres sin(x) i cos(x)",col="red")
lines(x, cos(x), col="blue", type="l")

curve(sin, from = -2*pi, to = 2*pi)
curve(x^2 - sin(x^2), -2, 2)

plot(0, xlim=c(-2,2), ylim=c(-2,2), type="n", xlab="", ylab="", main="Wariacje nt. funkcji abline()")

abline(0, 0)
for (i in 1:10)
 abline(0, i)
abline(h=-1, lwd=3, col="red")
abline(v=-1, lwd=3, lty=2, col="blue")

text( 1.7, 0.2, "a=0, b=0")
text( 1.7, 1.1, "a=1, b=0")
text( 1.3, 1.7, "a=2, b=0")
text( 1.7,-0.8, "h = -1")
text(-0.6, 1.1, "v = -1")

5.5.3. Funkcja matplot()

ruchBrowna <- matrix(rnorm(800), 200, 4)
ruchBrowna <- apply(ruchBrowna, 2, cumsum)
matplot(ruchBrowna, type="l", lwd=2, lty=1)

5.5.6. Funkcja image()

plusk <- function(x,y,s1,s2)
 sin(sqrt((x-s1)^2+(y-s2)^2)/4)/(abs(x-s1)+abs(y-s2)+25)
mat1 <- outer(1:200, 1:200, plusk, s1=100, s2=50)
mat2 <- outer(1:200, 1:200, plusk, s1=50, s2=100)
mat3 <- outer(1:200, 1:200, plusk, s1=20, s2=20)
par(bty="n", mar=c(0,0,0,0))
image(mat1+mat2+mat3, col=heat.colors(250))

5.5.8. Kolory

t(col2rgb("orange"))

5.5.12. Tytuł, podtytuł i opisy osi wykresu

boxplot(rnorm(100), main="Taki sobie boxplot")
boxplot(rnorm(100))
title(main="Taki sobie boxplot")

5.5.13. Pozycjonowanie wykresu, wiele wykresów na rysunku

(matryca <- rbind(c(1,2,3), c(4,5,3)))
# layout(matryca, widths=c(2,2,1), heights=c(2,2))

5.5.14. Wykres słonecznikowy, funkcja: sunflowerplot()

zm1 <- rbinom(200,5,0.5)
zm2 <- rbinom(200,5,0.5)
sunflowerplot(zm1, zm2)

5.5.15. Wykresy kropkowe

library(car)
pairs(~wiek+cisnienie.skurczowe+cisnienie.rozkurczowe, data=daneSoc,pch=21, cex=1.5)
scatterplotMatrix(daneSoc[,c(1,6,7)], pch=19)
library(GGally)
ggpairs(daneSoc[,c(2,3,6,7)])

coplot(cisnienie.skurczowe~cisnienie.rozkurczowe|plec+wiek,
data = daneSoc)

library(scatterplot3d)
scatterplot3d(daneSoc$wiek, daneSoc$cisnienie.skurczowe, daneSoc$cisnienie.rozkurczowe)
#scatter3d(cisnienie.rozkurczowe, wzrost, cisnienie.skurczowe, groups=plec)

5.5.16. Wykres macierzy korelacji

library("ellipse")
kor <- cor(daneO[,c(1,2,3,4,8,9)], use = "pai")
plotcorr(kor, numbers = TRUE)
plotcorr(kor, col=rgb((kor+1)/2,0,0))

5.5.17. Wykres konturowy

dataEllipse(daneSoc$cisnienie.skurczowe, daneSoc$cisnienie.rozkurczowe)
dataEllipse(daneSoc$cisnienie.skurczowe, daneSoc$cisnienie.rozkurczowe,
  levels=(1:10)/10, col=c("red",rep("black",204)), pch=19)

5.5.18. Wykres koniczyny

library(vcd)
attach(daneSoc)
fourfold(table(plec, praca))
fourfold(table(plec, praca, wyksztalcenie))

5.5.19. Wielowymiarowy, jądrowy estymator geęstości

library(ks)
library(MASS)
danetmp <- daneSoc[, c(6,7)]
mcov <- Hscv(danetmp)
gest2d <- kde(danetmp, H=mcov)
plot(gest2d, cont=c(5,25,50,75,95))

5.5.21. Wykres mapa ciepła

heatmap(kor, margins=c(7,7), symm=TRUE)

5.5.22. Wykres profili obserwacji

parcoord(daneSoc[,c(1,6,7)], col=c("red","green"))

5.5.22. Wykres profili obserwacji

parcoord(daneSoc[,c(1,6,7)], col=c("red","green"))

5.6. Pakiet rCharts

# library("devtools")
# install_github("ramnathv/rCharts")

library("Przewodnik")
przezycia2009 <- przezycia[przezycia$Year == 2009 &
przezycia$Age != "110+",]
head(przezycia2009[,c(1,2,3,7,11)])

library("rCharts")
p1 <- nPlot(mx ~ Age, group = "Gender", data = przezycia2009, type = "lineChart")

p1$chart(yScale = "#! d3.scale.log() !#")
p1$xAxis(axisLabel = 'Wiek')
p1$yAxis(axisLabel = 'Smiertelnosc')
p1$set(width = 750, height = 590)

# p1

p2 <- nPlot(dx ~ Age, group = "Gender", data = przezycia2009, type = "multiBarChart")

p2$chart(stacked = TRUE)
p2$chart(tooltipContent = "#! function(key, x, y, e){
 return 'Liczba osÓb: ' + e.point.dx
} !#")
p2$set(width = 750, height = 590)

# p2

map1 <- Leaflet$new()
map1$setView(c(52.22, 21), zoom = 12)
map1$marker(c(52.22223, 21.00728),
 bindPopup = "Politechnika Warszawska, MiNI")
map1$marker(c(52.21167, 20.9815),
 bindPopup = "Uniwersytet Warszawski, MIM")
map1$marker(c(52.23925, 21.01742),
 bindPopup = "Uniwersytet Warszawski, Centrala")

# map