Permalink
Browse files

drobiazg

  • Loading branch information...
pbiecek committed Sep 29, 2016
1 parent b5070f9 commit 7b51a570a1280e6e5fb1344685f4cec89a83a9d2
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 wprowadzenie.md
View
@@ -1,4 +1,4 @@
> *One of the greatest advantages of R: getting your work done better and in less time.*
> Frank Harrell, Biostatistics, Vanderbilt University
W tym rozdziale przybliżymy czytelnikowi podstawy związane z programem R. Odpowiemy na pytanie dlaczego warto poznać akurat ten język oraz pokażemy w jaki sposób przygotować sobie środowisko pracy. Pokażemy też jak wygląda przykładowa interakcja z tym narzędziem.
W tym rozdziale przybliżymy czytelnikowi podstawowe informacje związane z programem R. Odpowiemy na pytanie dlaczego warto poznać akurat ten język oraz pokażemy w jaki sposób przygotować sobie środowisko pracy. Pokażemy też jak wygląda przykładowa interakcja z tym narzędziem.

0 comments on commit 7b51a57

Please sign in to comment.