Switch branches/tags
Nothing to show
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
..
Failed to load latest commit information.
2r.txt
Czy Internet pozwala przewidzieć wyniki wyborów 20151208.docx
README.md
WyboryParlamentarne2015.Rda
sondaze-google-kor1.png
sondaze-sm-kor1.png

README.md

Dane z sondaży przedwyborczych

Szczegółowe informacje uzyskać można od osoby, ktróra te dane przygotowała:

dr Albert Hupa, prezes IRCenter
hupa.albert na serwerze ircenter.com

Dane z trackingu CAWI, również uciąglone (tracking w pierwszej połowie kampanii szedł co tydzień, a w drugiej połowie – co dwa dni:

 • zmienne z prefiksem "wiz" - wiarygodność, kompetencje, otwartość, uczciwość, nowoczesność, zaufanie - dane pochodzące z trackingu kwestionariuszowego (CAWI) realizowanego przez IRCenter w trakcie kampanii
 • zmienne z prefiksem "akt" - aktywność internautów w związku z partiami politycznymi: czytanie / pisanie treści dostępnych w internecie - dane pochodzące z trackingu kwestionariuszowego (CAWI) realizowanego przez IRCenter w trakcie kampanii
 • zmienne z prefiksem 'sondaz' - dane sondażowe – to dane zebrane z serwisu ewybory – dla każdego dnia (jeśli było więcej niż jeden pomiar) wyciągnąłem średnią z obserwacji z poszczególnych sondaży. Dane uciągliłem prostym modelem z RapidMindera.
 • zmienne z prefiksem sm - z wypowiedzi na mediach społecznościowych,
 • zmienne z prefiksem google - Google Trends.

Więcej informacji znajduje się na stronie http://smarterpoland.pl/?p=6090

Poniższe instrukcje wczytują dane o sondażach i budują interaktywną aplikację w googleVis.

library(googleVis)
dane <- read.table("https://raw.githubusercontent.com/pbiecek/SmarterPoland_blog/master/dane/Wybory2015/2r.txt",header=T,sep="\t",dec=",")
dane$data <- as.Date(dane$data, "%Y-%m-%d")
M1 <- gvisMotionChart(dane, idvar="objekt", timevar="data")
plot(M1)

Więcej danych jest w pliku WyboryParlamentarne2015.rda

> tail(dane)
     data wiz.PO.wiarygodnosc wiz.PO.kompetencje wiz.PO.otwartosc wiz.PO.uczciwosc wiz.PO.nowoczesnosc wiz.PO.zaufanie wiz.PIS.wiarygodnosc wiz.PIS.kompetencje wiz.PIS.otwartosc
81 2015-10-20         NA         NA        NA        NA         NA       NA          NA         NA        NA
82 2015-10-21         NA         NA        NA        NA         NA       NA          NA         NA        NA
83 2015-10-22         NA         NA        NA        NA         NA       NA          NA         NA        NA
84 2015-10-23         NA         NA        NA        NA         NA       NA          NA         NA        NA
85 2015-10-24         NA         NA        NA        NA         NA       NA          NA         NA        NA
86 2015-10-25         NA         NA        NA        NA         NA       NA          NA         NA        NA
  wiz.PIS.uczciwosc wiz.PIS.nowoczesnosc wiz.PIS.zaufanie widocznosc.kampanii.PO widocznosc.kampanii.PIS wybory.freq.przekonani wybory.freq.niepewni wybory.freq.niezamierzajacy
81        NA          NA        NA          0.48          0.45          0.47         0.17            0.36
82        NA          NA        NA          0.49          0.47          0.48         0.16            0.36
83        NA          NA        NA          0.51          0.47          0.49         0.16            0.36
84        NA          NA        NA          0.53          0.47          0.50         0.15            0.36
85        NA          NA        NA           NA           NA           NA          NA             NA
86        NA          NA        NA           NA           NA           NA          NA             NA
  pierwszywybor.PO pierwszywybor.PIS pierwszywybor.KUKIZ rozwazane.PO rozwazane.PIS rozwazane.Kukiz rozwazane.zlew rozwazane.psl rozwazane.korwin akt.czytanie.PO.Facebook
81       0.21       0.21        0.21     0.24     0.26      0.26      0.14     0.08       0.11            NA
82       0.17       0.22        0.21     0.24     0.26      0.27      0.14     0.06       0.12            NA
83       0.21       0.24        0.18     0.27     0.27      0.25      0.13     0.05       0.11            NA
84       0.25       0.25        0.15     0.29     0.28      0.22      0.12     0.04       0.11            NA
85        NA        NA         NA      NA      NA       NA       NA      NA        NA            NA
86        NA        NA         NA      NA      NA       NA       NA      NA        NA            NA
  akt.czytanie.PO.YouTube akt.czytanie.PO.email akt.czytanie.PO.serwisy akt.czytanie.PO.fora akt.czytanie.PO.video akt.czytanie.PO.wykop akt.czytanie.PO.blogi
81           NA          NA           NA          NA          NA          NA          NA
82           NA          NA           NA          NA          NA          NA          NA
83           NA          NA           NA          NA          NA          NA          NA
84           NA          NA           NA          NA          NA          NA          NA
85           NA          NA           NA          NA          NA          NA          NA
86           NA          NA           NA          NA          NA          NA          NA
  akt.czytanie.PO.Snapchat akt.pisanie.PO.Facebook akt.pisanie.PO.YouTube akt.pisanie.PO.email akt.pisanie.PO.serwisy akt.pisanie.PO.fora akt.pisanie.PO.video akt.pisanie.PO.wykop
81            NA           NA           NA          NA           NA         NA          NA          NA
82            NA           NA           NA          NA           NA         NA          NA          NA
83            NA           NA           NA          NA           NA         NA          NA          NA
84            NA           NA           NA          NA           NA         NA          NA          NA
85            NA           NA           NA          NA           NA         NA          NA          NA
86            NA           NA           NA          NA           NA         NA          NA          NA
  akt.pisanie.PO.blogi akt.pisanie.PO.Snapchat sondaz.PIS sondaz.PO sondaz.ZLEW sondaz.Kukiz sondaz.Korwin sondaz.PSL sondaz.Nowoczesna sondaz.Razem google.kopacz google.korwin
81          NA           NA    0.33   0.26    0.08     0.10     0.05    0.05       0.06      NA      59      42
82          NA           NA    0.37   0.24    0.08     0.07     0.04    0.05       0.06     0.03      17      49
83          NA           NA    0.36   0.22    0.08     0.09     0.05    0.06       0.07     0.03      13      41
84          NA           NA    0.37   0.22    0.09     0.10     0.04    0.06       0.08     0.03      14      53
85          NA           NA     NA    NA     NA      NA      NA     NA        NA      NA       7      46
86          NA           NA     NA    NA     NA      NA      NA     NA        NA      NA      14      100
  google.kukiz google.nowacka google.nowoczesna google.petru google.pis google.platforma google.psl google.razem google.szydlo google.zandberg google.zlew sm_pis sm_nowacka
81      31       65        24      60     27        68     19      53      56       49     31 82065   11940
82      35      100        25      49     25        63     17     100      20       100     24 70173   10947
83      31       78        25      35     26        74     16      40      17       49     30 63149    6615
84      41       44        40      47     35        82     28      40      26       28     47 83906    5803
85      38       16        38      31     29        59     19      22      10       10     33 18646    941
86     100       41        100     100    100       100     54      50      31       17     100 86856    2872
  sm_kopacz sm_nowoczesna_petru sm_nowoczesna_pl sm_po sm_petru zm_zlew
81   60212        20767      26976 107176  20767  21341
82   35297        15595      22098 101240  15595  21863
83   20926        9748      16498 94304   9748  17500
84   25673        11861      23977 109141  11861  21311
85   5251        1712       4021 38154   1712  4216
86   9908        6915      20421 77091   6915  18922