Switch branches/tags
Nothing to show
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
..
Failed to load latest commit information.
materialy
projekty
links.txt
readme.md

readme.md

Statystyka II

Plan MIM UW:

 • 5 X, W+L: Statystyki opisowe - zmienne jakościowe, test chi2, analiza korespondencji, lab1
 • 12 X [eRum @ Poznań] L: Eksploracja danych + ggplot2
 • 19 X, W+L: Statystyki opisowe - zmienne ilościowe, testowanie zbioru hipotez, lab2
 • 26 X, [Presentations@lab], [Project 1 phase 1] W: Podstawy predykcji, prosta regresja, kNN, drzewa
 • 02 XI, W+L: Klasyfikacja - podstawy, LDA, QDA, regresja logistyczna Materialy do wykladu, lab4
 • 09 XI, W+L: Ewaluacja modelu, CV, repeated k-fold CV, itp, materiały
 • 16 XI, [Presentations@lab], [Project 1 phase 2], W+L: Bagging, boosting, random forest, materialy1, materialy2
 • 23 XI, W+L: Metody wyboru modelu, regresja z wieloma zmiennymi, materiały, lab7
 • 30 XI, (Będlewo - będą odrobione w innym terminie)
 • 07 XII, [Presentations@lectures], [Project 1 phase 3], W: Regularyzacja, lab8
 • 14 XII, W+L: Reguły decyzyjne - wyklad, lab
 • 21 XII, [Presentations@lab], [Project 2 phase 1] W: PCA, Skalowanie wielowymiarowe, MDS, L: Hollywood Insider
 • 11 I, W+L: Analiza grup - metody aglomeracyjne, wyklad, lab
 • 18 I, [Presentations@lab], [Project 2 phase 2] Analiza grup - metody kombinatoryczne, k-means, PAM, Lab
 • 25 I, W+L: [Presentations@lectures], [Project 2 phase 3] W: Mclust, EM

Zaliczenie

Zaliczenie będzie oparte o wyniki dwóch projektów, jednego dotyczącego eksploracji i jednego dotyczącego predykcji. Do zaliczenia wymagana będzie połowa punktów. Maksymalną ocenę, którą można uzyskać z samych projektów jest 4. Opcjonalnie można podejść też do egzaminu pisemnego, który może podnieść ocenę o 0 0.5, lub 1 stopień.

Projekt dotyczący eksploracji będzie związany z segmentacją danych z PISA 2015, te dane dostępne będą po 6 grudnia.

Projekt związany z predykcją, temat tego projektu będzie wkrótce podany.

Lektura

Konsultacje

Na konsultacje można umawiać się w środy lub czwartki. Proszę o mailowe potwierdzenie terminu spotkania aby mieć pewność, że w tym czasie nie będzie kilku chętnych.

Projekt 1

Punkty za zadania z projektu 1

Pierwszy projekt dotyczy predykcji.

Celem projektu jest zbudowanie reguły / algorytmu, który na podstawie danych o pacjentach ze zdiagnozowanym nowotworem Glioblastoma będzie mogła możliwie dokładnie oszacować czy pacjent przeżyje 1 rok od diagnozy.

Poniżej przedstawiam fragment zbioru danych.

Kolejne kolumny opisują:

 • sampleID - unikalny identyfikator pacjenta.
 • Cluster - informacja o podtypie nowotworu.
 • age - wiek w momencie diagnozy.
 • death1y - informacja czy pacjent przeżył 1 rok od diagnozy.
 • pozostałe kolumny (16k) to nazwy różnych genów.
> GlioblastomaWide[1:5,1:10]
     sampleID Cluster age death1y X..100133144 X..100134869 X..10357 X..10431 X..155060 X..390284
1 TCGA.02.0047.01 C10-GBM 78  alive  -1.686874    -0.573  -0.986  -0.028   0.534  -2.432
2 TCGA.02.0055.01 C10-GBM 62  dead      NA    0.642  -1.788  -0.029   0.010  -0.758
3 TCGA.02.2483.01 C10-GBM 43  alive  -1.747874    0.471  -0.845  0.450  -0.252  -1.974
4 TCGA.02.2485.01 C10-GBM 53  alive   0.693126    0.573  -0.239  -0.943   1.376  -2.800
5 TCGA.02.2486.01 C10-GBM 64  alive  -0.831874    -1.065  -0.793  -0.726   0.780  -2.444

Kroki kolejnych etapów:

Etap 1. Wybierz zbiór genów lub innych cech, które mają różną ekspresję u pacjentów, kórzy przeżyli i tych co nie przeżyli 1 roku. Zbadaj stabilność tego wyboru, w zależności od tego czy dane zostały podzielone na podzbiór uczący i testowy.

Etap 2. Zbuduj klasyfikator oparty o istotne geny lub inne cechy dostępne w danych (wiek, klaster). Zweryfikuj jakość klasyfikatora krzywą ROC, tabelą kontyngencji, metodą k-fold CV.

Wyniki drugiego etapu można testować na Kaggle

Etap 3. Zbuduj klasyfikator oparty o model stacking przewidujący prawdopodobny stan pacjenta po roku.

Wyniki trzeciego etapu można testować na Kaggle

W trzecim etapie oceniane będą kryteria:

 • poprawność rozwiązania (czy wykonano cross walidacje, czy zrobiono to poprawnie, czy wyniki uzyskano na odpowiedniej licznie powtórzeń),
 • jakość klasyfikacji, im wyższa końcowa skuteczność tym lepiej,
 • tuning algorytmu, przyjęte strategie tuningu, parametry i algorytmy rozważane w wyborze najlepszego algorytmu
 • interpretacja i walidacja otrzymanych wyników.

Dane do projektu rda, txt.

Projekt 2

Drugi projekt dotyczy analizy struktury danych. Będziemy pracować na danych z projektu PISA 2015 (https://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisa2015draftframeworks.htm). To dane dla 58 krajów, w których przeprowadzono wśród 15 latków (w sumie ponad 500 000 osób) badanie kompetencji w matematyce, czytaniu ze zrozumieniem i naukach przyrodniczych.

Dane zostały opublikowane w połowie grudnia 2016, więc są bardzo świeże. Typowe analizy dotycząc porównywania średnich wyników w grupach (czy chłopcy są bardziej niż dziewczynki, czy miasta są bardziej niż wsie, czy południe jest bardziej niż północ itp.). Nas jednak będzie interesowała strategia w jakiej uczniowie rozwiązują zadania. Rozwiązanie każdego zadania trwa ileś czasu, niektórzy uczniowie mogą poświęcić więcej czasu na początku testu, inni pod koniec (cały test trwa dwie godziny).

Surowe dane są na stronie OECD, ale aby dane nadawały się do przetwarzania, trzeba wykonać kilka operacji. Wstępnie przetworzone dane znajdują się na stronie https://www.dropbox.com/s/7lp82urpsfjvg2f/onlyTimingsLong.rda

Struktura danych jest następująca:

> head(onlyTimingsLong)
      Kraj Szkola Student Zestaw  Czas Zadanie Pozycja Obszar
10737 Australia 3600001 3601769   31 195552 R219Q01    3   R
10742 Australia 3600001 3605983   85 143354 R219Q01    2   R
10747 Australia 3600001 3602143   36 206815 R219Q01    4   R
10759 Australia 3600002 3611016   37 117352 R219Q01    1   R
10787 Australia 3600003 3605314   36 174955 R219Q01    4   R
10794 Australia 3600003 3611875   41 1269775 R219Q01    2   R

Każdy wiersz opisuje czas rozwiązywania jednego zadania. Tutaj rozważamy tylko zadania z matematyki i czytania (nauk przyrodniczych jest dużo więcej, więc upraszczamy sobie analizę). Kolejne kolumny to:

 • Kraj z którego pochodzi uczeń
 • Szkoła do której chodzi uczeń
 • Student, czyli ID ucznia w danej szkole w danym kraju
 • Zestaw – numer zestawu zadań, które student rozwiązywał (różne zestawy różnią się kolejnością)
 • Czas – w tysięcznych sekundy (uwaga na skrajnie długie czasy które trzeba usunąć)
 • Zadanie – identyfikator zadania, które jest rozwiązywane
 • Pozycja – informacja w której części całego testu wystąpiło to zadanie. Cały dwugodzinny test jest podzielony na 4 mniej więcej równe części, a ta kolumna opisuje kod określonej części,
 • Obszar – określa czy zadanie dotyczy czytania czy matematyki.

Kroki kolejnych etapów:

 • Etap 1. Przedstaw podstawowe wyniki dotyczące czasów rozwiązywania zadań w różnych krajach. Upewnij się, że znasz strukturę danych, wiesz jak traktować wartości skrajne. Sprawdź, czy są różnice pomiędzy krajami.

 • Etap 2. Zidentyfikuj i nazwij typowe wzorce zachowań (Test-taking behaviors) jeżeli chodzi o czas realizacji zadań w teście. Liczba i nazwa wzorców może być dowolna, ale wymaga uzasadnienia. Poszczególne wzorce będą odpowiadały segmentom studentów.

 • Etap 3. Sprawdź jak wzorce zachowań (Test-taking behaviors) występują w różnych krajach. Czy i jak różnią się podejścia do rozwiązywania zadań w różnych krajach. Czy ma o związek z końcowymi wynikami (średnimi wynikami z matematyki/czytania) dla krajów.