Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
111 lines (71 sloc) 8.07 KB

Techniki Wizualizacji Danych PAD i SMAD 2017/2018

Przemysław Biecek MINI 2017/2018

Motto

Datasaurus - always visualize your data http://www.thefunctionalart.com/2016/08/download-datasaurus-never-trust-summary.html

Prace domowe należy zgłaszać przez GitHub. Instrukcja jak korzystać

Tematy spotkań

Blok 1 - Grafika statyczna

Blok 2 - Grafika interaktywna / internetowa

Blok 3 - Grafika informatywna

Zasady zaliczenia

Zaliczenie jest oparte o trzy składowe:

  • Punkty z projektów. Będą trzy projekty, w każdym projekcie punktowana jest końcowa prezentacja w skali 0-100.
  • Punkty z prac domowych. Prace domowe nie są obowiązkowe. Prace można zgłaszać raz na tydzień (patrz zasady poniżej). Każda praca jest oceniana w skali 0-10.
  • Punkty z prezentacji wybranego tematu. Prezentacja oceniona w skali 0-25.

Do zaliczenia potrzebnych jest 200 punktów, im więcej punktów tym wyższa ocena.

Projekty

Projekty można realizować w zespołach 2-3 osobowych. Każdy projekt należy realizować w innym zespole. Propozycje projektów:

Projekt 1 Punktacja projekt 1

Projekt 2 Punktacja projekt 2

Projekt 3

Prezentacje studentów

Prezentacje można przygotować w 2-3 osobowych zespołach. Należy wybrać jeden z tematów poniżej, przeczytać, zrozumieć, przeczytać, przedstawić treści z tego artykułu w 5+5 min (5 minut na prezentacje i 5 minut na dyskusje).

Prace Domowe:

Lista zgłoszonych prac

Prace domowe należy zgłaszać przez GitHub. Można zgłosić tylko jedną prace domową w tygodniu, w przedziale od zajęć do zajęć. Prace należy wgrywać do katalogu PraceDomowe/TydzienXX. W tym katalogu można umieścić plik lub katalog o nazwie zawierającej nazwisko autora pracy domowej.

Wszystkie prace domowe mają jeden temat:

W gazecie lub portalu informacyjnym znajdź artykuł z obecnego tygodnia w którym pojawia się jakiś wykres lub dane. Następnie przedstaw te dane z użyciem narzędzi, o których mówiliśmy w ostatnim tygodniu.

Jako pracę wyślij link lub zdjęcie oryginalnej grafiki/tabeli oraz twoją propozycję.

Zasady punktowania:

  • 0% jeżeli ktoś inny już te dane przedstawił w lepszy sposób (liczy się data zgłoszenia),
  • 50% jeżeli dane są przedstawione graficznie,
  • 100% jeżeli dane są przedstawione lepiej niż w źródle,
  • aż do 200% jeżeli jest to porywające przedstawienie złożonych danych.

Literatura uzupełniająca: