Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
66 lines (41 sloc) 3.76 KB

Techniki Wizualizacji Danych 2018/2019

Strona przedmiotu Techniki Wizualizacji Danych na wydziale MiNI PW

Motto

Datasaurus - always visualize your data http://www.thefunctionalart.com/2016/08/download-datasaurus-never-trust-summary.html

Prace domowe należy zgłaszać przez GitHub. Instrukcja jak korzystać

Tematy spotkań

Zasady zaliczenia

Zaliczenie jest oparte o trzy składowe:

  • Punkty z prac domowych. Pod koniec zajęć laboratoryjnych ogłaszane będą prace domowe. Będzie ich 10. Na rozwiązanie pracy domowej jest czas do rozpoczęcia się kolejnych zajęć. Prace domowe należy zgłaszać przez GitHub. Każda praca jest oceniana w skali 0-5 (5 punktów za poprawne wykonanie pracy domowej).
  • Punkty z projektów. W semestrze wykonać należy dwa projekty. Każdy projekt to od 0 do 20 punktów.
  • Punkty z prezentacji wybranego tematu. Poprawnie wykonana prezentacja to od 0 do 10 punktów.

W sumie uzyskać można do 100 punktów. 51 punktów zalicza przedmiot.

Projekty

Projekty można realizować w zespołach 1-3 osobowych. Każdy projekt należy realizować w innym zespole.

Treść wkrótce

Prezentacje studentów

Prezentacje można przygotować w 2-3 osobowych zespołach. Należy wybrać jeden z tematów poniżej, przeczytać, zrozumieć, przeczytać, przedstawić treści z tego artykułu w 5+5 min (5 minut na prezentacje i 5 minut na dyskusje).

Prace Domowe:

Prace domowe należy zgłaszać przez GitHub. Można zgłosić tylko jedną prace domową w tygodniu, w przedziale od zajęć do zajęć. Prace należy wgrywać do katalogu PraceDomowe/TydzienXX. W tym katalogu można umieścić plik lub katalog o nazwie zawierającej nazwisko autora pracy domowej.

Literatura uzupełniająca: