Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
131 lines (83 sloc) 8.19 KB

Warsztaty Badawcze na MiNI

Motto

Z raportu ,,Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość edukacji akademickiej'', z punku widzenia socjologa

Studenci preferują zajęcia nastawione na zdobycie potrzebnych na rynku pracy umiejętności praktycznych, opisywane przez nich często jako „atrakcyjne i łatwe” niż zajęcia „trudne i znojne”, nie zdając sobie sprawy z tego, że do odniesienia sukcesu w konkurencji na globalnym rynku potrzebna jest przede wszystkim sprawność myślenia, a tę kształci się wychodząc poza sferę komfortu.

Cel

Celem naszych zajęć jest praca nad dwoma kompetencjami, ważnymi w pracy badawczej, a słabo rozwijanymi w standardowej edukacji:

 • Głęboka praca nad danymi
 • Dyskutowanie uzyskanych rozwiązań

Aby ten cel zrealizować będziemy pracować nad projektem związanym z badaniem PISA 2015, pytanie badawcze, które nam przyświeca to:

Czy uczniowie mają różne strategie związane z rozwiązywaniem testu (czasem przeznaczonym na różne zadania) i czy te strategie wpływają na końcowy wynik PISA?

Na start

Wszystkie wyniki należy zgłaszać przez GitHuba https://github.com/pbiecek/WarsztatyBadawcze/tree/master/MiNI_2017/projekty.

Postęp prac można śledzić na https://waffle.io/pbiecek/WarsztatyBadawcze. Zespół przed oddaniem kolejnego etapu, powinien zgłosić nowy issue a w nazwie podać nazwę etapu i nazwę zespołu.

Wszyscy członkowie zespołu otrzymują tą samą ocenę.

Każdy zespół powinien wybrać jedną osobę, kapitana, przez którego prowadzona będzie komunikacja.

Plan spotkań

 • 2017-03-03 Omówienie problemu do rozwiązania
 • 2017-03-10 Przedstawienie metodologii analizy danych PISA
 • 2017-03-17 Indywidualne spotkania
 • 2017-03-31 Prezentacja obecnego stanu rozwiązań
 • 2017-04-07 Indywidualne spotkania
 • 2017-04-21 Prezentacje uzyskanych rozwiązań

Dane i materiały

Dane PISA 2015 są dostępne na stronie http://www.oecd.org/pisa/data/2015database/. Krótka instrukcja jak wczytać te dane znajduje się tutaj http://smarterpoland.pl/index.php/2016/12/pisa-2015-how-to-readprocessplot-the-data-with-r/

W pliku https://github.com/pbiecek/WarsztatyBadawcze/blob/master/MiNI_2017/materialy/sheet_structure.xlsx znajduje się struktura kolejności zadań dla czterech głównych klastrów. Kolejność klastrów przyrodniczych w połączeniu z ''magiczną liczbą'' jest opisana w pliku https://github.com/pbiecek/WarsztatyBadawcze/blob/master/MiNI_2017/materialy/science_cluster_encoding.xlsx. Przydział do klastrów jest w pliku https://github.com/pbiecek/WarsztatyBadawcze/blob/master/MiNI_2017/materialy/science_cluster_combination.xlsx.

Metodologia do omówienia

Na podstawie https://github.com/pbiecek/WarsztatyBadawcze/blob/master/MiNI_2017/materialy/SPSS_Analysis_Manual.pdf

 • Jak wyglądają wagi w badaniu PISA? (rozdział 3)
 • Jak wyglądają wagi replikacyjne? (rozdział 4)
 • Jak wygląda model Racha? (rozdział 5)
 • Czym są Plausible values? (rozdział 6)
 • Jak liczyć błędy standardowe? (rozdział 7)
 • Jak liczyć błędy standardowe dla miar PV? (rozdział 8)

Pre

Pakiet BetaBit jest dostępny na CRAN (https://cran.r-project.org/web/packages/BetaBit/index.html). Zainstaluj go, a następnie rozwiąż możliwie wiele zagadek z zadań proton, frequon i pearson. Wyniki jako skrypt knitra z kodem i wynikami prześlij na adres email.

Ocena

Zadanie 0 - [PrzygotowanieDanych]

Aby móc zrealizować poniższe zadania, należy najpierw przygotować ramkę danych z następującymi kolumnami (wiersz to para zadanie-student):

 • CNT - id kraju
 • CNTSCHID - id szkoły
 • CNTSTUID - id studenta
 • BOOKID - id kwestionariusza
 • CBASCI - magiczna liczba dla permutacji zadań przyrodniczych
 • item - nazwa zadania
 • item_short - skrótowa nazwa zadania
 • result - czy student rozwiązał zadanie czy nie?
 • n.actions - ile akcji wykonał aby rozwiązać zadanie
 • timing - ile czasu trwało rozwiązanie tego zadania
 • position - pozycja, na której znajdowało się zadanie w danym kwestionariuszu
 • ST016 - odpowiedź na pytanie ST016
 • ST118 - odpowiedź na pytanie ST118

Taka ramka, będzie miała około 40 milionów wierszy. W przypadku problemów z pracą nad wszystkimi danymi, należy wybrać ~10 krajów i wykonać taką ramkę dla wybranych krajów.

Ważne!!

Dane opisujące zadania są udostępnione w pliku 'Cognitive item data file'. Cześć zadań jest przeprowadzana na papierze (te nas nie interesują), część na komputerze. Nazwa przykładowej kolumny wygląda tak: CM909Q01S. Jak ją czytać?

 • Pierwszy znak to C/P/D i opisuje czy zadanie było na papierze czy komputerze. Wartości C i D oznaczają zadania na komputerze, Wartość P oznacza zadanie papierowe (ignorujemy).
 • Drugi znak S/M/R opisuje czy zadanie dotyczy czytania (R), matematyki (M) czy nauk przyrodniczych (S). Interesują nas wszystkie
 • Kolejne trzy znaku to numer zadania. Tutaj jest to 909
 • Szóstym znakiem powinno być zawsze Q
 • Kolejne dwa znaki to fragment zadania. Zazwyczaj to kolejne liczby, tutaj to 01, ale jest też 02 itp. Każdy z fragmentów jest niezależnie oceniany.
 • Kolejny znak opisuje co jest w danej kolumnie. S znaczy score, czyli w tej kolumnie jest informacja czy student rozwiązał to zadanie (Full credit) nie rozwiązał (No credit), rozwiązał częściowo lub nie widział na oczy. T oznacza timings, w tej kolumnie jest czas rozwiązywania zadania. A oznacza actions, czyli liczbę interakcji z komputerem zanim rozwiązano zadanie. Pozostałe litery są praktycznie nieciekawe.

Czyli kolumny CM909Q01S i CM909Q02S opisują wyniki dwóch kolejnych podpunktów zadania 909 z matematyki, robionego na komputerze. Kolumny CM909Q01T i CM909Q02T opisują czasy rozwiązywania zadań.

Zadanie na 3 [StatystykiKrajow]

W tym zadaniu należy na podstawie tabeli, stworzone w punkcie [PrzygotowanieDanych], przygotować dla każdego zadania statystyki jeżeli chodzi o wyniki i czas rozwiązywania w podziale na kraje.

Wynikiem tego zadania jest plik knitrowy (html) z kodem R oraz statystykami czasów rozwiązywania i wyników rozwiązywania w podziale na kraje.

Zadanie na 3,5 [Pozycja]

W tym zadaniu, należy uwzględnić kolejność rozwiązywania zadań. Statystyki z punktu [StatystykiKrajow] należy wyznaczyć osobno dla zadań prezentowanych na pozycji 1/2/3/4. Należy sprawdzić jak zachowują się profile odpowiedzi/czasu na odpowiedzi w zależności od kolejności rozwiązywania zadań.

Zadanie na 4 [Segmentacja]

W tym zadaniu, należy na podstawie danych z zadania [PrzygotowanieDanych], zadania [StatystykiKrajow] i zadania [Pozycja] opracować podział strategii uczniów na od 4 do 9 nazwanych i zdefiniowanych segmentów. Przykłady segmentów - uczniowie poświęcający dużo czasu na początku testu a później szybko rozwiązujący zadania; uczniowie poświęcający dużo czasu na zadania, którzy nie zdążą rozwiązać całego testu; uczniowie którzy poświęcają mało czasu na zadania których nie potrafią rozwiązać a więcej czasu na te które potrafią rozwiązać.

Należy następnie porównać kraje/szkoły pod kątem występowania poszczególnych strategii.

Zadanie na 4,5 [EfektStrategii]

Należy odpowiedzieć na pytanie, czy różnice w stosowanych strategiach mają wpływ na końcowy wynik osiągnięty w badaniu PISA. Oraz jak wyglądałby końcowy ranking PISA gdyby usunąć wpływ stosowanej strategii.

Zadanie na 5 [RaportBadawczy]

Należy przygotować raport w języku angielskim podsumowujący przeprowadzone badanie, razem z odniesieniami do literatury na tematy podobnych badań, z podsumowaniem uzyskanych wyników i dyskusją końcową. Raport powinien mieć nie więcej niż 4 strony (licząc wykresy i ewentualne tabele).