Switch branches/tags
Nothing to show
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
..
Failed to load latest commit information.
materialy
projekty
proton
README.md

README.md

Warsztaty Badawcze na MiNI

Motto

Z raportu ,,Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość edukacji akademickiej'', z punku widzenia socjologa

Studenci preferują zajęcia nastawione na zdobycie potrzebnych na rynku pracy umiejętności praktycznych, opisywane przez nich często jako „atrakcyjne i łatwe” niż zajęcia „trudne i znojne”, nie zdając sobie sprawy z tego, że do odniesienia sukcesu w konkurencji na globalnym rynku potrzebna jest przede wszystkim sprawność myślenia, a tę kształci się wychodząc poza sferę komfortu.

Cel

Celem naszych zajęć jest praca nad dwoma kompetencjami, ważnymi w pracy badawczej, a słabo rozwijanymi w standardowej edukacji:

 • Głęboka praca nad danymi
 • Dyskutowanie uzyskanych rozwiązań

Aby ten cel zrealizować będziemy pracować nad projektem związanym z badaniem PISA 2015, pytanie badawcze, które nam przyświeca to:

Czy uczniowie mają różne strategie związane z rozwiązywaniem testu (czasem przeznaczonym na różne zadania) i czy te strategie wpływają na końcowy wynik PISA?

Na start

Wszystkie wyniki należy zgłaszać przez GitHuba https://github.com/pbiecek/WarsztatyBadawcze/tree/master/MiNI_2017/projekty.

Postęp prac można śledzić na https://waffle.io/pbiecek/WarsztatyBadawcze. Zespół przed oddaniem kolejnego etapu, powinien zgłosić nowy issue a w nazwie podać nazwę etapu i nazwę zespołu.

Wszyscy członkowie zespołu otrzymują tą samą ocenę.

Każdy zespół powinien wybrać jedną osobę, kapitana, przez którego prowadzona będzie komunikacja.

Plan spotkań

 • 2017-03-03 Omówienie problemu do rozwiązania
 • 2017-03-10 Przedstawienie metodologii analizy danych PISA
 • 2017-03-17 Indywidualne spotkania
 • 2017-03-31 Prezentacja obecnego stanu rozwiązań
 • 2017-04-07 Indywidualne spotkania
 • 2017-04-21 Prezentacje uzyskanych rozwiązań

Dane i materiały

Dane PISA 2015 są dostępne na stronie http://www.oecd.org/pisa/data/2015database/. Krótka instrukcja jak wczytać te dane znajduje się tutaj http://smarterpoland.pl/index.php/2016/12/pisa-2015-how-to-readprocessplot-the-data-with-r/

W pliku https://github.com/pbiecek/WarsztatyBadawcze/blob/master/MiNI_2017/materialy/sheet_structure.xlsx znajduje się struktura kolejności zadań dla czterech głównych klastrów. Kolejność klastrów przyrodniczych w połączeniu z ''magiczną liczbą'' jest opisana w pliku https://github.com/pbiecek/WarsztatyBadawcze/blob/master/MiNI_2017/materialy/science_cluster_encoding.xlsx. Przydział do klastrów jest w pliku https://github.com/pbiecek/WarsztatyBadawcze/blob/master/MiNI_2017/materialy/science_cluster_combination.xlsx.

Metodologia do omówienia

Na podstawie https://github.com/pbiecek/WarsztatyBadawcze/blob/master/MiNI_2017/materialy/SPSS_Analysis_Manual.pdf

 • Jak wyglądają wagi w badaniu PISA? (rozdział 3)
 • Jak wyglądają wagi replikacyjne? (rozdział 4)
 • Jak wygląda model Racha? (rozdział 5)
 • Czym są Plausible values? (rozdział 6)
 • Jak liczyć błędy standardowe? (rozdział 7)
 • Jak liczyć błędy standardowe dla miar PV? (rozdział 8)

Pre

Pakiet BetaBit jest dostępny na CRAN (https://cran.r-project.org/web/packages/BetaBit/index.html). Zainstaluj go, a następnie rozwiąż możliwie wiele zagadek z zadań proton, frequon i pearson. Wyniki jako skrypt knitra z kodem i wynikami prześlij na adres email.

Ocena

Zadanie 0 - [PrzygotowanieDanych]

Aby móc zrealizować poniższe zadania, należy najpierw przygotować ramkę danych z następującymi kolumnami (wiersz to para zadanie-student):

 • CNT - id kraju
 • CNTSCHID - id szkoły
 • CNTSTUID - id studenta
 • BOOKID - id kwestionariusza
 • CBASCI - magiczna liczba dla permutacji zadań przyrodniczych
 • item - nazwa zadania
 • item_short - skrótowa nazwa zadania
 • result - czy student rozwiązał zadanie czy nie?
 • n.actions - ile akcji wykonał aby rozwiązać zadanie
 • timing - ile czasu trwało rozwiązanie tego zadania
 • position - pozycja, na której znajdowało się zadanie w danym kwestionariuszu
 • ST016 - odpowiedź na pytanie ST016
 • ST118 - odpowiedź na pytanie ST118

Taka ramka, będzie miała około 40 milionów wierszy. W przypadku problemów z pracą nad wszystkimi danymi, należy wybrać ~10 krajów i wykonać taką ramkę dla wybranych krajów.

Ważne!!

Dane opisujące zadania są udostępnione w pliku 'Cognitive item data file'. Cześć zadań jest przeprowadzana na papierze (te nas nie interesują), część na komputerze. Nazwa przykładowej kolumny wygląda tak: CM909Q01S. Jak ją czytać?

 • Pierwszy znak to C/P/D i opisuje czy zadanie było na papierze czy komputerze. Wartości C i D oznaczają zadania na komputerze, Wartość P oznacza zadanie papierowe (ignorujemy).
 • Drugi znak S/M/R opisuje czy zadanie dotyczy czytania (R), matematyki (M) czy nauk przyrodniczych (S). Interesują nas wszystkie
 • Kolejne trzy znaku to numer zadania. Tutaj jest to 909
 • Szóstym znakiem powinno być zawsze Q
 • Kolejne dwa znaki to fragment zadania. Zazwyczaj to kolejne liczby, tutaj to 01, ale jest też 02 itp. Każdy z fragmentów jest niezależnie oceniany.
 • Kolejny znak opisuje co jest w danej kolumnie. S znaczy score, czyli w tej kolumnie jest informacja czy student rozwiązał to zadanie (Full credit) nie rozwiązał (No credit), rozwiązał częściowo lub nie widział na oczy. T oznacza timings, w tej kolumnie jest czas rozwiązywania zadania. A oznacza actions, czyli liczbę interakcji z komputerem zanim rozwiązano zadanie. Pozostałe litery są praktycznie nieciekawe.

Czyli kolumny CM909Q01S i CM909Q02S opisują wyniki dwóch kolejnych podpunktów zadania 909 z matematyki, robionego na komputerze. Kolumny CM909Q01T i CM909Q02T opisują czasy rozwiązywania zadań.

Zadanie na 3 [StatystykiKrajow]

W tym zadaniu należy na podstawie tabeli, stworzone w punkcie [PrzygotowanieDanych], przygotować dla każdego zadania statystyki jeżeli chodzi o wyniki i czas rozwiązywania w podziale na kraje.

Wynikiem tego zadania jest plik knitrowy (html) z kodem R oraz statystykami czasów rozwiązywania i wyników rozwiązywania w podziale na kraje.

Zadanie na 3,5 [Pozycja]

W tym zadaniu, należy uwzględnić kolejność rozwiązywania zadań. Statystyki z punktu [StatystykiKrajow] należy wyznaczyć osobno dla zadań prezentowanych na pozycji 1/2/3/4. Należy sprawdzić jak zachowują się profile odpowiedzi/czasu na odpowiedzi w zależności od kolejności rozwiązywania zadań.

Zadanie na 4 [Segmentacja]

W tym zadaniu, należy na podstawie danych z zadania [PrzygotowanieDanych], zadania [StatystykiKrajow] i zadania [Pozycja] opracować podział strategii uczniów na od 4 do 9 nazwanych i zdefiniowanych segmentów. Przykłady segmentów - uczniowie poświęcający dużo czasu na początku testu a później szybko rozwiązujący zadania; uczniowie poświęcający dużo czasu na zadania, którzy nie zdążą rozwiązać całego testu; uczniowie którzy poświęcają mało czasu na zadania których nie potrafią rozwiązać a więcej czasu na te które potrafią rozwiązać.

Należy następnie porównać kraje/szkoły pod kątem występowania poszczególnych strategii.

Zadanie na 4,5 [EfektStrategii]

Należy odpowiedzieć na pytanie, czy różnice w stosowanych strategiach mają wpływ na końcowy wynik osiągnięty w badaniu PISA. Oraz jak wyglądałby końcowy ranking PISA gdyby usunąć wpływ stosowanej strategii.

Zadanie na 5 [RaportBadawczy]

Należy przygotować raport w języku angielskim podsumowujący przeprowadzone badanie, razem z odniesieniami do literatury na tematy podobnych badań, z podsumowaniem uzyskanych wyników i dyskusją końcową. Raport powinien mieć nie więcej niż 4 strony (licząc wykresy i ewentualne tabele).