Emil Lundkvists code from his talk at SSUG Gothenburg 2015-09-16
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
src
.babelrc
.eslintrc
.gitignore
.tern-project
gulpfile.js
package.json
readme.txt

readme.txt

1. Installera https://nodejs.org/en/
2. Kör "npm install" i projektmappen för att installera alla dependencies
3. Kör "npm install gulp -g" för att installera gulp
4. Kör "gulp" i projektmappen för att börja kompilera
5. En dist-mapp bör skapas med filen beer.js

Eftersom detta är ett snabbt demobygge finns det säkert mängder med saker som
fungerar mindre bra. Det var från början inte tänkt att skickas ut till folk
utan endast för presentationen.

Have fun.

All copyright Emil Lundkvist 2015