Simplified version of Frost's assignment_template with less dependencies and line wrapping.
Java
Switch branches/tags
Nothing to show
Pull request Compare This branch is 26 commits ahead, 22 commits behind Frost:master.
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
.gitignore
Foo.java
Makefile
README.md
config.tex.example
labbcover.tex
latex_env.example
template.tex

README.md

Inlämningsmall

Det här är en enklare version av Frosts assignment_template för att uppmuntra användning av LaTeX för inlämningar i kursen DD1339: Introduktion till datalogi.

Användning

Kopiera template.tex till t.ex. HT1.tex (för första uppgiften). Ändra sedan i den nya LaTeX-filen. template.tex innehåller bland annat exempel på hur man kan inkludera kodsnuttar eller hela .java-filer i inlämningen.

Kompilera sedan .tex-filen genom att köra make HT1.pdf (i detta exempel), eller kompilera den direkt på vanligt sätt.

Kommer du på andra bra exempelsaker att ha med i denna mall så skriv en Issue på GitHub och föreslå. Vill du fixa till själv, så forka projektet och begär en pull-request sedan. :)

Installation

Enklast är att trycka på Downloads och hämta ner projektet som en zip-fil. Annars kan man klona projektet med git:

git clone git://github.com/pbos/assignment_template_light.git

Skapa jättegärna en egen fork av projektet (om du förstår vad det betyder) och ladda ner den. Då kan du ändra i ditt projekt och sedan begära en pull-request för att få in förändringar i denna mall.

Sedan är det bara att tuta och köra. Förutsatt att man har en LaTeX-installation med de paket och som behövs för att köra.

Inställningar

LaTeX-miljö

För att ändra inställningar, kopiera filen latex_env.example till latex_env. Där går det att ställa in om man ska köra t.ex. xelatex eller pdflatex.

Namn/Asse-inställningar

Kopiera config.tex.example till config.tex och byt ut namn/gruppnummer etc. i filen till dina egna.

LaTeX-paket

Saknas instruktioner för hur man gör i just ditt system, berätta hur man gör eller forka och fixa. :)

Ubuntu

På Ubuntu 11.08/12.04 räcker det att köra

sudo apt-get install texlive-latex-base texlive-latex-recommended

Windows

Verkar fungera med TeXworks default-installation.

Mac OS X

MacTex verkar vara standarddistrubitionen av TeXLive för Mac. Kan hittas här och verkar fungera bra. MacTeX.pkg är den intressanta filen.