Skip to content
Browse files

Auto-Commit of i18n data from Pootle

  • Loading branch information...
1 parent f9bc298 commit 33e493a8d1a2489eec9023cdc9b4ce46d49cb95a @pcbsd-commit-bot pcbsd-commit-bot committed Nov 2, 2013
View
3 src-qt4/pc-bootconfig/i18n/pc-bootconfig_vi.ts
@@ -245,8 +245,7 @@
</message>
<message>
<source>You cannot make a copy of the currently running boot environment!</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Bạn không thể tạo một bản sao của môi trường khởi động hiện đang chạy!</translation>
</message>
</context>
</TS>
View
2 src-qt4/pc-installgui/i18n/SysInstaller_sl.ts
@@ -121,7 +121,7 @@
</message>
<message>
<source>ZFS Datasets:&lt;br&gt;</source>
- <translation>ZFS Datasets:&lt;br&gt;</translation>
+ <translation>ZFS podatkovna skupina:&lt;br&gt;</translation>
</message>
<message>
<source>Display hardware compatibility diagnostic</source>
View
9 src-qt4/pc-mounttray/i18n/MountTray_vi.ts
@@ -95,18 +95,15 @@
</message>
<message>
<source>Device Busy</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>thiết bị bận rộn</translation>
</message>
<message>
<source>The device appears to be busy. Would you like to unmount it anyway?</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Thiết bị này xuất hiện để được bận rộn. Bạn có muốn gỡ bỏ nó không?</translation>
</message>
<message>
<source>NOTE: This is generally not recommended unless you are sure that you don&apos;t have any applications using the device.</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Chú ý: Đây là nói chung không nên trừ khi bạn có chắc rằng bạn không có bất kỳ ứng dụng bằng cách sử dụng thiết bị.</translation>
</message>
</context>
<context>
View
189 src-qt4/pc-pkgmanager/i18n/PackageManager_vi.ts
@@ -5,321 +5,258 @@
<name>dialogConfirm</name>
<message>
<source>Confirm Package Changes</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Xác nhận thay đổi trọn gói</translation>
</message>
<message>
<source>The following changes will be made to the system. Please confirm below and click OK to continue.</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Những thay đổi sau đây sẽ được thực hiện cho hệ thống. Vui lòng xác nhận bên dưới và nhấn OK để tiếp tục.</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Ok</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>&amp;Ok </translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Cancel</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>&amp;Hủy bỏ</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>mainWin</name>
<message>
<source>Available Updates</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>cập nhật có sẵn</translation>
</message>
<message>
<source>System Package Manager</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Hệ thống Package Manager</translation>
</message>
<message>
<source>Add / Remove Packages</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Thêm / Hủy bỏ gói</translation>
</message>
<message>
<source>System Packages</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>hệ thống trọn gói</translation>
</message>
<message>
<source>Package Information</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Thông tin gói</translation>
</message>
<message>
<source>Description</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Mô tả</translation>
</message>
<message>
<source>10 MB</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>10 MB</translation>
</message>
<message>
<source>My Package 1.0</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Của tôi gói 1.0</translation>
</message>
<message>
<source>http://www.pcbsd.org</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>http://www.pcbsd.org</translation>
</message>
<message>
<source>Options</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Tùy chọn</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Apply</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>&amp;Áp dụng</translation>
</message>
<message>
<source>Package Updates</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Cập nhật gói</translation>
</message>
<message>
<source>Re&amp;scan packages</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>gói quét&amp;lại</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Update packages</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>&amp;các gói cập nhật</translation>
</message>
<message>
<source>Package</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>gói</translation>
</message>
<message>
<source>Old Version</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Phiên bản cũ</translation>
</message>
<message>
<source>New Version</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Phiên bản mới</translation>
</message>
<message>
<source>Installing updates</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>cập nhật cài đặt</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Close</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>&amp;Đóng</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;File</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>&amp;Tệp</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;View</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>&amp;Xem</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Quit</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>&amp;Thoát</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Basic</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>&amp;cơ bản</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Advanced</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>&amp;nâng cao</translation>
</message>
<message>
<source>Checking for updates</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Kiểm tra cho các cập nhật</translation>
</message>
<message>
<source>Package Updates (%1)</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Cập nhật gói (%1)</translation>
</message>
<message>
<source>Available updates</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>cập nhật có sẵn</translation>
</message>
<message>
<source>No available updates</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Không cập nhật có sẵn</translation>
</message>
<message>
<source>Starting package updates...</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Bắt đầu cập nhật phần mềm...</translation>
</message>
<message>
<source>required by:</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>yêu cầu:</translation>
</message>
<message>
<source>The following packages are causing conflicts with the selected changes and can be automatically removed. Continue?</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Những gói sau đang gây ra xung đột với các thay đổi đã chọn và có thể được tự động loại bỏ. Tiếp tục không?</translation>
</message>
<message>
<source>Package Conflicts</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Xung đột gói</translation>
</message>
<message>
<source>You may need to manually fix the conflicts before trying again.</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Bạn có thể cần phải tự sửa chữa các xung đột trước khi thử lại.</translation>
</message>
<message>
<source>Downloading packages...</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Tải về gói...</translation>
</message>
<message>
<source>Failed!</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>phá sản!</translation>
</message>
<message>
<source>The package commands failed. A copy of the output was saved to /tmp/pkg-output.log</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Các lệnh gói thất bại. Một bản sao của các đầu ra đã được lưu vào/tmp /pkg-output.log</translation>
</message>
<message>
<source>Finished!</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Đã hoàn tất!</translation>
</message>
<message>
<source>Package changes complete!</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Thay đổi gói hoàn chỉnh!</translation>
</message>
<message>
<source>Loading... Please wait...</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Đang tải... Hãy Xin vui lòng chờ...</translation>
</message>
<message>
<source>No changes</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>không có thay đổi</translation>
</message>
<message>
<source>No changes to make!</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Không có thay đổi để làm cho!</translation>
</message>
<message>
<source>The following packages will be removed:</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Những gói sau sẽ được gỡ bỏ:</translation>
</message>
<message>
<source>The following packages that require the above packages will also removed:</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Những gói sau đó yêu cầu các gói trên cũng sẽ bị loại bỏ:</translation>
</message>
<message>
<source>The following packages will be installed:</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Những gói sau sẽ được cài đặt:</translation>
</message>
<message>
<source>The following dependances will also be installed:</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Các dependances sau đây cũng sẽ được cài đặt:</translation>
</message>
<message>
<source>Confirm package changes</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Xác nhận thay đổi gói</translation>
</message>
<message>
<source>No Desktop</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>không có để bàn</translation>
</message>
<message>
<source>No desktops have been selected! Please choose at least one desktop before saving.</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Không có tính để bàn đã được chọn! Hãy chọn ít nhất một máy tính để bàn trước khi lưu.</translation>
</message>
<message>
<source>View Packages</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>xem trọn gói</translation>
</message>
<message>
<source>Package Listing for:</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Gói Liệt kê cho:</translation>
</message>
<message>
<source>Downloading: %1</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Tải về: %1</translation>
</message>
<message>
<source>Dependencies</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>phụ thuộc</translation>
</message>
<message>
<source>Find Packages</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Tìm Gói</translation>
</message>
<message>
<source>Search</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>tìm kiếm</translation>
</message>
<message>
<source>No Search Results</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Không Kết quả tìm kiếm</translation>
</message>
<message>
<source>Do you want to continue the search from the top?</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Bạn có muốn tiếp tục tìm kiếm từ trên?</translation>
</message>
<message>
<source>No packages could be found with that search term. Please adjust it and try again.</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Không có gói có thể được tìm thấy với thuật ngữ tìm kiếm. Vui lòng điều chỉnh và thử lại.</translation>
</message>
<message>
<source>Processes Running</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>quá trình chạy</translation>
</message>
<message>
<source>Packages are currently being changed. Are you sure you want to quit?</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Gói hiện đang được thay đổi. Bạn có chắc chắn bạn muốn bỏ thuốc lá?</translation>
</message>
</context>
</TS>
View
9 src-qt4/pc-softwaremanager/i18n/SoftwareManager_vi.ts
@@ -484,18 +484,15 @@
</message>
<message>
<source>Product Page</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>sản phẩm trang</translation>
</message>
<message>
<source>Verify Installation</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>xác minh cài đặt</translation>
</message>
<message>
<source>Are you sure you want to install this application?</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Bạn có chắc chắn bạn muốn cài đặt ứng dụng này?</translation>
</message>
</context>
<context>
View
3 src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_vi.ts
@@ -157,8 +157,7 @@
</message>
<message>
<source>Reboot required for update to finish!</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Khởi động lại cần có để bản cập nhật để hoàn tất!</translation>
</message>
</context>
</TS>
View
456 src-qt4/pc-zmanager/i18n/ZManager_fr.ts
@@ -809,7 +809,7 @@ never decreased. The preferred method of updating pools is with the
specific version is needed for backwards compatibility. This property
can be any number between 1 and the current version reported by
&quot;zpool upgrade -v&quot;.</source>
- <translation type="unfinished">La version sur le disque actuel de pool. Cela peut être augmentée, mais
+ <translation>La version sur le disque actuel de pool. Cela peut être augmentée, mais
jamais diminué. La méthode préférée de la mise à jour des pools consiste à le
commande &quot;zpool upgrade&quot;, bien que cette propriété peut être utilisée quand un
version spécifique est nécessaire pour la compatibilité ascendante. Cette propriété
@@ -820,14 +820,15 @@ peut être n&apos;importe quel nombre entre 1 et la version actuelle rapporté p
<source>Identifies the default bootable dataset for the root pool. This
property is expected to be set mainly by the installation and upgrade
programs.</source>
- <translation type="unfinished">Identifie le jeu de données d&apos;initialisation par défaut du pool racine. Cette \ npropriété devrait être mis principalement par l&apos;installation et la mise à niveau \ nprogrammes.</translation>
+ <translation>Identifie le jeu de données d&apos;initialisation par défaut du pool racine. Cette \ npropriété devrait être mis principalement par l&apos;installation et la mise à niveau \ nprogrammes.</translation>
</message>
<message>
<source>Controls whether a non-privileged user is granted access based on the
dataset permissions defined on the dataset. See zfs(8) for more
information on ZFS delegated administration.</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Contrôle si un utilisateur non-privilégié est accordé à l&apos;accès basé sur les
+permissions d&apos;ensembles de données définis sur l&apos;ensemble de données. Voir ZFS (8) pour plus d&apos;
+informations sur l&apos;administration déléguée de ZFS. </translation>
</message>
<message>
<source>Controls automatic device replacement. If set to &quot;off&quot;, device
@@ -837,8 +838,13 @@ same physical location as a device that previously belonged to the
pool, is automatically formatted and replaced. The default behavior
is &quot;off&quot;. This property can also be referred to by its shortened
column name, &quot;replace&quot;.</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Contrôle le remplacement automatique d&apos;appareil. S&apos;il est réglé sur &quot;off&quot;, le périphérique
+de remplacement doit être initié par l&apos;administrateur en utilisant le
+&quot;zpool replace&quot; commande. S&apos;il est réglé sur &quot;on&quot;, tout nouveau périphérique se trouvant dans le répertoire
+même emplacement physique qu&apos;un périphérique qui appartenait à ce
+pool est automatiquement formaté et remplacé. Le comportement par défaut
+est &quot;off&quot;. Cette propriété peut également être désigné par son raccourci
+nom de colonne, &quot;remplacer&quot;.</translation>
</message>
<message>
<source>Controls the location of where the pool configuration is cached. Dis‐
@@ -852,15 +858,24 @@ in a different location that can later be imported with &quot;zpool import
-c&quot;. Setting it to the special value &quot;none&quot; creates a temporary pool
that is never cached, and the special value &apos;&apos; (empty string) uses
the default location.</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Contrôle l&apos;emplacement où la configuration de pool qui est mise en cache. Disa??\Ncouvrant toutes les pool au démarrage du système exige une copie en cache de la
+les données de configuration qui sont stockées sur le système de fichiers racine. Toutes les piscines
+dans ce cache sont importés automatiquement au démarrage du système. Certains
+environnements, tels que l&apos;installation et le clustering, doivent mettre en cache cette
+informations dans un emplacement différent de sorte que les pool ne sont pas Automatique??
+ment importé. La définition de cette propriété met en cache le pool de configuration
+dans un emplacement différent qui peut ensuite être importé avec &quot;zpool import
+-c &quot;. Mise à la valeur spéciale&quot; none &quot;crée un pool temporaire
+qui n&apos;est jamais mis en cache, et la valeur spéciale&apos;&apos; (chaîne vide) utilise
+l&apos;emplacement par défaut. </translation>
</message>
<message>
<source>Controls whether information about snapshots associated with this
pool is output when &quot;zfs list&quot; is run without the -t option. The
default value is off.</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Détermine si les informations sur les instantanés associés à ce
+pool est émit lorsque &quot;zfs list&quot; est exécuté sans l&apos;option-t. La
+valeur par défaut est off. </translation>
</message>
<message>
<source>Controls automatic pool expansion when the underlying LUN is grown.
@@ -870,34 +885,41 @@ devices within that mirror/raidz group must be expanded before the
new space is made available to the pool. The default behavior is
&quot;off&quot;. This property can also be referred to by its shortened column
name, expand.</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Contrôle d&apos;extension de pool automatique lorsque le LUN sous-jacente est cultivé.
+S&apos;il est réglé sur &quot;on&quot;, le pool sera redimensionné selon la taille de la
+dispositif élargi. Si l&apos;appareil fait partie d&apos;un miroir ou raidz puis tous
+dispositifs à l&apos;intérieur de ce groupe miroir / raidz doivent être élargis avant le
+nouvel espace est rendu disponible dans la piscine. Le comportement par défaut est
+&quot;off&quot;. Cette propriété peut également être désigné par sa colonne raccourci
+nommer, développez.</translation>
</message>
<message>
<source>Threshold for the number of block ditto copies. If the reference
count for a deduplicated block increases above this number, a new
ditto copy of this block is automatically stored. Default setting is
0.</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Seuil pour le nombre de blocs idem copies. Si la référence
+comptent pour dédupliquées bloc augmente au-dessus de ce nombre, un nouveau
+idem copie de ce bloc est automatiquement mémorisé. Le réglage par défaut est
+0. </translation>
</message>
<message>
<source>The deduplication ratio specified for a pool, expressed as a multiplier. For
example, a value of 1.76 indicates that 1.76 units of data were stored but
only 1 unit of disk space was actually consumed. See zfs(8) for a description
of the deduplication feature.</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Le taux de duplication spécifié pour un pool, exprimé comme un multiplicateur. Par
+exemple, une valeur de 1,76 indique que 1,76 unités de données ont été stockées, mais
+seulement 1 unité d&apos;espace disque a été effectivement consommé. Voir ZFS (8) pour une description
+de la fonction de dé duplication. </translation>
</message>
<message>
<source>Number of blocks within the pool that are not allocated.</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Nombre de blocs dans le pool qui ne sont pas affectés. </translation>
</message>
<message>
<source>Amount of storage space within the pool that has been physically allocated.</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Quantité d&apos;espace de stockage dans le pool qui a été alloué physiquement.</translation>
</message>
<message>
<source>If set to on, pool will be imported in read-only mode with the fol‐
@@ -908,18 +930,22 @@ lowing restrictions:
· To write to a read-only pool, a export and import of the pool
is required.
</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Si il est activé, le pool sera importé en mode lecture seule avec le Fola??
+restrictions après:
+Â · données synchrones dans le journal d&apos;intention ne seront pas accessibles
+Â · Propriétés de ces pool peuvent pas être modifiés
+Â · Données de ce pool ne peut être monté en lecture seule
+Â · Pour écrire à un pool en lecture seule, une exportation et l&apos;importation de ce pool
+est nécessaire.
+</translation>
</message>
<message>
<source>An arbitrary comment string set by the administrator.</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Une chaine de commentaire arbitraire défini par l&apos;administrateur.</translation>
</message>
<message>
<source>This property has currently no value on FreeBSD.</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Cette propriété a actuellement aucune valeur sur FreeBSD</translation>
</message>
<message>
<source>Controls the system behavior in the event of catastrophic pool fail‐
@@ -947,632 +973,514 @@ panic Prints out a message to the console and generates a system
<name>DialogfsCreate</name>
<message>
<source>New Filesystem</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Nouveau système de fichiers </translation>
</message>
<message>
<source>Name:</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Nom:</translation>
</message>
<message>
<source>Properties override at creation time:</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Propriétés du remplacement au moment de la création:</translation>
</message>
<message>
<source>Prevent auto mount (canmount=noauto)</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Empêcher le montage automatique (canmount = noauto)</translation>
</message>
<message>
<source>Mountpoint</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Point de montage</translation>
</message>
<message>
<source>none</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Aucun</translation>
</message>
<message>
<source>legacy</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>héritage</translation>
</message>
<message>
<source>[path]</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>[chemin]</translation>
</message>
<message>
<source>Force UTF-8 only (utf8only=on)</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Force UTF-8 seulement (utf8only=on)</translation>
</message>
<message>
<source>Unicode normalization =</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Unicode normalization =</translation>
</message>
<message>
<source>formD</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>formD</translation>
</message>
<message>
<source>formKCF</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>formKCF</translation>
</message>
<message>
<source>Copies =</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Copies =</translation>
</message>
<message>
<source>Deduplication (dedup=on)</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Dé duplication (dedup = on)</translation>
</message>
<message>
<source>Compression =</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Compression =</translation>
</message>
<message>
<source>off</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>off</translation>
</message>
<message>
<source>on</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>on</translation>
</message>
<message>
<source>lzjb</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>lzjb</translation>
</message>
<message>
<source>zle</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>zle</translation>
</message>
<message>
<source>gzip</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>gzip</translation>
</message>
<message>
<source>gzip-1</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>gzip-1</translation>
</message>
<message>
<source>gzip-2</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>gzip-2</translation>
</message>
<message>
<source>gzip-3</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>gzip-3</translation>
</message>
<message>
<source>gzip-4</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>gzip-4 </translation>
</message>
<message>
<source>gzip-5</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>gzip-5</translation>
</message>
<message>
<source>gzip-6</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>gzip-6</translation>
</message>
<message>
<source>gzip-7</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>gzip-7</translation>
</message>
<message>
<source>gzip-8</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>gzip-8</translation>
</message>
<message>
<source>gzip-9</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>gzip-9</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ZManagerWindow</name>
<message>
<source>PCBSD Disk Manager</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>PCBSD Gestionnaire de disque</translation>
</message>
<message>
<source>Disks</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Disques</translation>
</message>
<message>
<source>Device</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Périphériques</translation>
</message>
<message>
<source>State</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>État</translation>
</message>
<message>
<source>ZFS Pools</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>ZFS Pools</translation>
</message>
<message>
<source>Pool Name</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Nom du Pool</translation>
</message>
<message>
<source>Status:</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Statut: </translation>
</message>
<message>
<source>TextLabel</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>TextLabel </translation>
</message>
<message>
<source>Clear Error</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Effacer l&apos;erreur</translation>
</message>
<message>
<source>poolname</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>poolnom </translation>
</message>
<message>
<source>ZFS Filesystems</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>ZFS Système de fichier</translation>
</message>
<message>
<source>Filesystems</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Système de fichier</translation>
</message>
<message>
<source>Status</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Statut</translation>
</message>
<message>
<source>Refreshing...</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Raffraichir...</translation>
</message>
<message>
<source>No pools available, right click to create a new one...</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Pas de piscines disponibles, faites un clic droit pour créer un nouveau...</translation>
</message>
<message>
<source> (No media in drive)</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>(Pas média dans le lecteur)</translation>
</message>
<message>
<source>Avaliable</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Disponible</translation>
</message>
<message>
<source>No disk</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Pas de disque</translation>
</message>
<message>
<source>ZPool: </source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>ZPool:</translation>
</message>
<message>
<source>Sliced</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Tranches</translation>
</message>
<message>
<source>Mounted: </source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Monter:</translation>
</message>
<message>
<source>Available</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Disponible </translation>
</message>
<message>
<source>Unmounted</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Démonter</translation>
</message>
<message>
<source>Partitioned</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Partitionner</translation>
</message>
<message>
<source>(Exported)
</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>(Exportés)
+</translation>
</message>
<message>
<source>(Destroyed)
</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>(Détruit)
+</translation>
</message>
<message>
<source>Offline</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Hors ligne </translation>
</message>
<message>
<source>Online</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>En Ligne</translation>
</message>
<message>
<source>Degraded</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Dégradé</translation>
</message>
<message>
<source>Faulted</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Défaillant</translation>
</message>
<message>
<source>Removed</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Suppression</translation>
</message>
<message>
<source>Unavailable</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Indisponible</translation>
</message>
<message>
<source>Unknown</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Inconnue</translation>
</message>
<message>
<source>Create new pool</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Créer un nouveau pool</translation>
</message>
<message>
<source>Rename pool</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Renommer un Pool</translation>
</message>
<message>
<source>Destroy pool</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Détruire un pool</translation>
</message>
<message>
<source>Add devices...</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Ajouter un périphérique</translation>
</message>
<message>
<source>Add log devices...</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Ajouter des périphériques de journal...</translation>
</message>
<message>
<source>Add cache devices...</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Ajouter des périphériques de cache...</translation>
</message>
<message>
<source>Add spare devices...</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Ajouter des périphériques de rechange...</translation>
</message>
<message>
<source>Scrub</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Scrub</translation>
</message>
<message>
<source>Export pool</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Exporter un pool</translation>
</message>
<message>
<source>Import pool</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Importer un pool</translation>
</message>
<message>
<source>Recover destroyed pool</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Récupérer un pool détruit</translation>
</message>
<message>
<source>Properties...</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Propriétés...</translation>
</message>
<message>
<source>Attach (mirror) device...</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Fixez dispositif (miroir)...</translation>
</message>
<message>
<source>Detach from mirror</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Détacher du miroir</translation>
</message>
<message>
<source>Take offline</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Mettez hors ligne</translation>
</message>
<message>
<source>Bring online</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Mettez en ligne</translation>
</message>
<message>
<source>Remove</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Retirer</translation>
</message>
<message>
<source>zpool Menu</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>zpool Menu</translation>
</message>
<message>
<source>Device Menu</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Périphérique Menu</translation>
</message>
<message>
<source>Unmount</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Démontez</translation>
</message>
<message>
<source>Mount</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Monter</translation>
</message>
<message>
<source>Create MBR partition table</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Créer une table de partition MBR</translation>
</message>
<message>
<source>Create GPT partition table</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Créer une table de partition GPT</translation>
</message>
<message>
<source>Create BSD partition table</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Créer une table de partition BSD</translation>
</message>
<message>
<source>Delete Partition Table</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Supprimer la table de partition</translation>
</message>
<message>
<source>Add new slice</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Ajouter une nouvelle tranche</translation>
</message>
<message>
<source>Add new partition</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Ajouter une nouvelle partition</translation>
</message>
<message>
<source>Destroy this slice</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Détruisez cette tranche</translation>
</message>
<message>
<source>Destroy this partition</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Détruisez cette partition</translation>
</message>
<message>
<source>Warning</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Attention</translation>
</message>
<message>
<source>This operation cannot be undone.
OK to destroy the slice/partition?</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Cette opération ne peut être annulée.
+OK pour détruire la tranche / partition?</translation>
</message>
<message>
<source>Error report</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Rapport d&apos;erreur</translation>
</message>
<message>
<source>Create new zpool</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Créer un nouveau zpool</translation>
</message>
<message>
<source>Important information</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Importante information</translation>
</message>
<message>
<source>The pool was imported in read-only mode, therefore attempting to destroy the pool will leave the pool in the state it was when imported, not necessarily destroyed.</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Le pool a été importé en mode lecture seule, donc de tenter de détruire le pool va laisser le pool pool dans l&apos;état où il était lors de l&apos;importation, pas nécessairement détruite.</translation>
</message>
<message>
<source>Attach mirror devices to </source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Fixez les dispositifs de miroir à</translation>
</message>
<message>
<source>The pool was imported in read-only mode, therefore attempting to export the pool will leave the pool in the state it was when imported, not necessarily exported.</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Le pool a été importé en mode lecture seule, donc de tenter d&apos;exporter le pool va laisser le pool dans l&apos;état où il était lors de l&apos;importation, pas nécessairement exportés.</translation>
</message>
<message>
<source>Recover destroyed pool as...</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Récupérer le pool détruit en...</translation>
</message>
<message>
<source>Import pool as...</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Importer le pool comme...</translation>
</message>
<message>
<source>This pool had been destroyed, and its disks my have been reused. Attempting to recover will destroy any new data that could&apos;ve been stored in the devices that were reused and cannot be recovered.
OK to proceed with recovery?</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Ce Pool a été détruit, et ses disques ont été réutilisés. Tenter de récupérer toutes les nouvelles données qui pourraient avoir été stockés dans des dispositifs qui ont été réutilisés et ne peuvent pas être récupérées.
+OK pour procéder à la récupération?</translation>
</message>
<message>
<source>The pool was imported in read-only mode, it cannot be renamed.</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Le pool a été importé en mode lecture seule, elle ne peut pas être renommé.</translation>
</message>
<message>
<source>Add more devices to zpool</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Ajouter plus d&apos;appareils à zpool </translation>
</message>
<message>
<source>Add log devices to zpool</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Ajouter des périphériques de journal à zpool</translation>
</message>
<message>
<source>Add cache devices to zpool</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Ajouter des périphériques de cache à zpool</translation>
</message>
<message>
<source>Add spare devices to zpool</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Ajouter des périphériques de rechange pour zpool</translation>
</message>
<message>
<source>[Mounted]</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>[Montage]</translation>
</message>
<message>
<source>[Not Mounted]</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>[Pas Montage]</translation>
</message>
<message>
<source> of </source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>de</translation>
</message>
<message>
<source>Rename dataset</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Renommer la base de données</translation>
</message>
<message>
<source>Create new dataset</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Créer une nouvelle base de données</translation>
</message>
<message>
<source>Create a clone dataset</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Créer un jeu de données clonés</translation>
</message>
<message>
<source>Destroy dataset</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Détruisez ensemble de données</translation>
</message>
<message>
<source>Promote filesystem</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Promouvoir système de fichiers</translation>
</message>
<message>
<source>Take a snapshot</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Prendre un instantané</translation>
</message>
<message>
<source>Destroy snapshot</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Détruisez un instantané</translation>
</message>
<message>
<source>Rollback to this snapshot</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Restauration de cet instantané</translation>
</message>
<message>
<source>Edit properties</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Modifier les propriétés</translation>
</message>
<message>
<source>zfs Menu</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>zfs Menu</translation>
</message>
<message>
<source>Confirmation</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Confirmation</translation>
</message>
<message>
<source>Take a new snapshot</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Prendre un nouvel instantané</translation>
</message>
<message>
<source>New name</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Nouveau nom</translation>
</message>
<message>
<source>This operation cannot be undone and will cause all data added after the snapshot to be lost.
Any snapshots created after this one will be deleted, along with any clone filesystems that depend on them.
</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Cette opération ne peut être annulée et fera toutes les données ajoutées après l&apos;instantané à perdre.
+ Toutes les instantanés créés après celui-ci seront supprimés, ainsi que tous les systèmes de fichiers clone qui en dépendent.
+</translation>
</message>
<message>
<source>An error was detected while executing &apos;%1&apos;:
View
380 src-qt4/pc-zmanager/i18n/ZManager_fr_CA.ts
@@ -941,7 +941,7 @@ est nécessaire.
</message>
<message>
<source>An arbitrary comment string set by the administrator.</source>
- <translation>Une chaîne de commentaire arbitraire défini par l&apos;administrateur.</translation>
+ <translation>Une chaine de commentaire arbitraire défini par l&apos;administrateur.</translation>
</message>
<message>
<source>This property has currently no value on FreeBSD.</source>
@@ -973,632 +973,514 @@ panic Prints out a message to the console and generates a system
<name>DialogfsCreate</name>
<message>
<source>New Filesystem</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Nouveau système de fichiers</translation>
</message>
<message>
<source>Name:</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Nom:</translation>
</message>
<message>
<source>Properties override at creation time:</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Propriétés du remplacement au moment de la création:</translation>
</message>
<message>
<source>Prevent auto mount (canmount=noauto)</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Empêcher le montage automatique (canmount = noauto)</translation>
</message>
<message>
<source>Mountpoint</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Point de montage</translation>
</message>
<message>
<source>none</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Aucun </translation>
</message>
<message>
<source>legacy</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>héritage</translation>
</message>
<message>
<source>[path]</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>[chemin]</translation>
</message>
<message>
<source>Force UTF-8 only (utf8only=on)</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Force UTF-8 seulement (utf8only=on)</translation>
</message>
<message>
<source>Unicode normalization =</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Unicode normalization =</translation>
</message>
<message>
<source>formD</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>formD</translation>
</message>
<message>
<source>formKCF</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>formKCF</translation>
</message>
<message>
<source>Copies =</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Copies =</translation>
</message>
<message>
<source>Deduplication (dedup=on)</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Dé duplication (dedup = on)</translation>
</message>
<message>
<source>Compression =</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Compression =</translation>
</message>
<message>
<source>off</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>off</translation>
</message>
<message>
<source>on</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>on</translation>
</message>
<message>
<source>lzjb</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>lzjb</translation>
</message>
<message>
<source>zle</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>zle</translation>
</message>
<message>
<source>gzip</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>gzip</translation>
</message>
<message>
<source>gzip-1</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>gzip-1</translation>
</message>
<message>
<source>gzip-2</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>gzip-2</translation>
</message>
<message>
<source>gzip-3</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>gzip-3 </translation>
</message>
<message>
<source>gzip-4</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>gzip-4</translation>
</message>
<message>
<source>gzip-5</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>gzip-5</translation>
</message>
<message>
<source>gzip-6</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>gzip-6</translation>
</message>
<message>
<source>gzip-7</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>gzip-7</translation>
</message>
<message>
<source>gzip-8</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>gzip-8</translation>
</message>
<message>
<source>gzip-9</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>gzip-9</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ZManagerWindow</name>
<message>
<source>PCBSD Disk Manager</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>PCBSD Gestionnaire de disque</translation>
</message>
<message>
<source>Disks</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Disques</translation>
</message>
<message>
<source>Device</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Périphériques</translation>
</message>
<message>
<source>State</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>État</translation>
</message>
<message>
<source>ZFS Pools</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>ZFS Pools</translation>
</message>
<message>
<source>Pool Name</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Nom du Pool</translation>
</message>
<message>
<source>Status:</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Statut:</translation>
</message>
<message>
<source>TextLabel</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>TexLabel</translation>
</message>
<message>
<source>Clear Error</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Effacer l&apos;erreur</translation>
</message>
<message>
<source>poolname</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>poolnom</translation>
</message>
<message>
<source>ZFS Filesystems</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>ZFS Système de fichier</translation>
</message>
<message>
<source>Filesystems</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Système de fichier</translation>
</message>
<message>
<source>Status</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Statut</translation>
</message>
<message>
<source>Refreshing...</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Raffraichir...</translation>
</message>
<message>
<source>No pools available, right click to create a new one...</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Pas de piscines disponibles, faites un clic droit pour créer un nouveau...</translation>
</message>
<message>
<source> (No media in drive)</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>(Pas média dans le lecteur)</translation>
</message>
<message>
<source>Avaliable</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Disponible</translation>
</message>
<message>
<source>No disk</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Pas de disque</translation>
</message>
<message>
<source>ZPool: </source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>ZPool:</translation>
</message>
<message>
<source>Sliced</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Tranches</translation>
</message>
<message>
<source>Mounted: </source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Monter:</translation>
</message>
<message>
<source>Available</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Disponible </translation>
</message>
<message>
<source>Unmounted</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Démonter</translation>
</message>
<message>
<source>Partitioned</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Partitionner</translation>
</message>
<message>
<source>(Exported)
</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>(Exportés)
+</translation>
</message>
<message>
<source>(Destroyed)
</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>(Détruit)
+</translation>
</message>
<message>
<source>Offline</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Hors ligne</translation>
</message>
<message>
<source>Online</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>En Ligne </translation>
</message>
<message>
<source>Degraded</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Dégradé</translation>
</message>
<message>
<source>Faulted</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Défaillant</translation>
</message>
<message>
<source>Removed</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Suppression</translation>
</message>
<message>
<source>Unavailable</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Indisponible</translation>
</message>
<message>
<source>Unknown</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Inconnue</translation>
</message>
<message>
<source>Create new pool</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Créer un nouveau pool</translation>
</message>
<message>
<source>Rename pool</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Renommer un Pool</translation>
</message>
<message>
<source>Destroy pool</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Détruire un pool </translation>
</message>
<message>
<source>Add devices...</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Ajouter un périphérique</translation>
</message>
<message>
<source>Add log devices...</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Ajouter des périphériques de journal...</translation>
</message>
<message>
<source>Add cache devices...</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Ajouter des périphériques de cache...</translation>
</message>
<message>
<source>Add spare devices...</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Ajouter des périphériques de rechange...</translation>
</message>
<message>
<source>Scrub</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Scrub</translation>
</message>
<message>
<source>Export pool</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Exporter un pool</translation>
</message>
<message>
<source>Import pool</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Importer un pool</translation>
</message>
<message>
<source>Recover destroyed pool</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Récupérer un pool détruit</translation>
</message>
<message>
<source>Properties...</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Propriétés...</translation>
</message>
<message>
<source>Attach (mirror) device...</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Fixez dispositif (miroir)...</translation>
</message>
<message>
<source>Detach from mirror</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Détacher du miroir</translation>
</message>
<message>
<source>Take offline</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Mettez hors ligne</translation>
</message>
<message>
<source>Bring online</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Mettez en ligne</translation>
</message>
<message>
<source>Remove</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Retirer</translation>
</message>
<message>
<source>zpool Menu</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>zpool Menu</translation>
</message>
<message>
<source>Device Menu</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Périphérique Menu</translation>
</message>
<message>
<source>Unmount</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Démontez</translation>
</message>
<message>
<source>Mount</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Monter</translation>
</message>
<message>
<source>Create MBR partition table</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Créer une table de partition MBR</translation>
</message>
<message>
<source>Create GPT partition table</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Créer une table de partition GPT</translation>
</message>
<message>
<source>Create BSD partition table</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Créer une table de partition BSD</translation>
</message>
<message>
<source>Delete Partition Table</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Supprimer la table de partition</translation>
</message>
<message>
<source>Add new slice</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Ajouter une nouvelle tranche</translation>
</message>
<message>
<source>Add new partition</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Ajouter une nouvelle partition</translation>
</message>
<message>
<source>Destroy this slice</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Détruisez cette tranche</translation>
</message>
<message>
<source>Destroy this partition</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Détruisez cette partition</translation>
</message>
<message>
<source>Warning</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Attention</translation>
</message>
<message>
<source>This operation cannot be undone.
OK to destroy the slice/partition?</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Cette opération ne peut être annulée.
+OK pour détruire la tranche / partition?</translation>
</message>
<message>
<source>Error report</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Rapport d&apos;erreur</translation>
</message>
<message>
<source>Create new zpool</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Créer un nouveau zpool</translation>
</message>
<message>
<source>Important information</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Importante information</translation>
</message>
<message>
<source>The pool was imported in read-only mode, therefore attempting to destroy the pool will leave the pool in the state it was when imported, not necessarily destroyed.</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Le pool a été importé en mode lecture seule, donc de tenter de détruire le pool va laisser le pool pool dans l&apos;état où il était lors de l&apos;importation, pas nécessairement détruite.</translation>
</message>
<message>
<source>Attach mirror devices to </source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Fixez les dispositifs de miroir à</translation>
</message>
<message>
<source>The pool was imported in read-only mode, therefore attempting to export the pool will leave the pool in the state it was when imported, not necessarily exported.</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Le pool a été importé en mode lecture seule, donc de tenter d&apos;exporter le pool va laisser le pool dans l&apos;état où il était lors de l&apos;importation, pas nécessairement exportés.</translation>
</message>
<message>
<source>Recover destroyed pool as...</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Récupérer le pool détruit en...</translation>
</message>
<message>
<source>Import pool as...</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Importer le pool comme...</translation>
</message>
<message>
<source>This pool had been destroyed, and its disks my have been reused. Attempting to recover will destroy any new data that could&apos;ve been stored in the devices that were reused and cannot be recovered.
OK to proceed with recovery?</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Ce Pool a été détruit, et ses disques ont été réutilisés. Tenter de récupérer toutes les nouvelles données qui pourraient avoir été stockés dans des dispositifs qui ont été réutilisés et ne peuvent pas être récupérées.
+OK pour procéder à la récupération?</translation>
</message>
<message>
<source>The pool was imported in read-only mode, it cannot be renamed.</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Le pool a été importé en mode lecture seule, elle ne peut pas être renommé.</translation>
</message>
<message>
<source>Add more devices to zpool</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Ajouter plus d&apos;appareils à zpool</translation>
</message>
<message>
<source>Add log devices to zpool</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Ajouter des périphériques de journal à zpool</translation>
</message>
<message>
<source>Add cache devices to zpool</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Ajouter des périphériques de cache à zpool</translation>
</message>
<message>
<source>Add spare devices to zpool</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Ajouter des périphériques de rechange pour zpool</translation>
</message>
<message>
<source>[Mounted]</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>[Montage]</translation>
</message>
<message>
<source>[Not Mounted]</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>[Non Montage] </translation>
</message>
<message>
<source> of </source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation> de </translation>
</message>
<message>
<source>Rename dataset</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Renommer la base de données</translation>
</message>
<message>
<source>Create new dataset</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Créer une nouvelle base de données</translation>
</message>
<message>
<source>Create a clone dataset</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Créer un jeu de données clonés</translation>
</message>
<message>
<source>Destroy dataset</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Détruisez ensemble de données</translation>
</message>
<message>
<source>Promote filesystem</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Promouvoir système de fichiers</translation>
</message>
<message>
<source>Take a snapshot</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Prendre un instantané</translation>