Android app - TODO list manager with selflearning context awareness
Java Kotlin
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
app
gradle/wrapper
plantuml
.gitignore
.travis.yml
README.md
build.gradle
gradle.properties
gradlew
gradlew.bat
lombok.config
settings.gradle

README.md

Context Aware ToDo List

Opis

W repozytorium znajduje się kod aplikacji na Androida pozwalającej na tworzenie i zarządzanie listami zadań do zrobienia.

🇬🇧 The Android application for managing the lists of task to do.

Aplikacja powstaje w ramach konkursu Daj się poznać Prace nad nią opisuję na blogu chmielowski.net.

Użyte technologie: Java, Kotlin

Zgodnie z regułami metodyki Getting Things Done, zadania do wykonania powinny być skategoryzowane według kontekstu:

 • w domu
 • w pracy
 • na mieście
 • przy telefonie
 • itd

Program będzie uczył się więc w jakich okolicznościach użytkownik której listy używa najczęściej. Pod uwagę weźmie takie dane jak ID najbliższego Beacona, położenie na mapie, godzina, dzień tygodnia czy nazwa sieci WiFi. Dzięki temu z czasem coraz trafniej będzie odgadywał intencje użytkownika i zaraz po uruchomieniu pokaże się lista najlepiej pasująca do aktualnych okoliczności.

Postęp prac

 1. pojedyncza lista zadań
  IMAGE ALT TEXT HERE
 2. większa liczba list
  IMAGE ALT TEXT HERE
 3. kontekstowe wybieranie list (Beacony) - w trakcie pracy
 4. kontekstowe wybieranie list (inne metody) - w przyszłości

Google Play

Aktualnie wstępna wersja znajduje się w sklepie Google Play dostępna dla alfa testerów.

🇬🇧 Feel free to download the application as is available in Google Play for alpha testers.