Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
37 lines (36 sloc) 3.96 KB
[Script Info]
Title: subtesting.com/.../Usubs-IntroVideo.theora.ogg
[Events]
Format: Layer, Start, End, Style, Name, MarginL, MarginR, MarginV, Effect, Text
Dialogue: 0,0:00:00.00,0:00:05.65,Default,,0000,0000,0000,,Здраво, овде накратко може да видите како Universal
Subtitles може да помогне видеото да е подостапно
Dialogue: 0,0:00:05.65,0:00:10.31,Default,,0000,0000,0000,,кон луѓето со хендикеп и оние кои зборуваат други јазици.
Dialogue: 0,0:00:11.76,0:00:15.98,Default,,0000,0000,0000,,Ние го редизајниравме вообичаениот начин на работа со
текст-преводите и мислиме дека е ова е најбрза
Dialogue: 0,0:00:15.98,0:00:20.23,Default,,0000,0000,0000,,и најлесна алатка било каде на интернет
Dialogue: 0,0:00:20.23,0:00:22.59,Default,,0000,0000,0000,,Таа е поделена во 3 дела - чекори
Dialogue: 0,0:00:22.59,0:00:26.19,Default,,0000,0000,0000,,Прво, пишувате се што се зборува во видеото
Dialogue: 0,0:00:26.19,0:00:30.13,Default,,0000,0000,0000,,Притиснувате ENTER за започнување на нов ред
Dialogue: 0,0:00:30.53,0:00:33.89,Default,,0000,0000,0000,,Вториот чекор е наместување на секој текст-превод
Dialogue: 0,0:00:33.89,0:00:37.05,Default,,0000,0000,0000,,до моментот во видеото кога зборот е кажан
Dialogue: 0,0:00:37.05,0:00:42.77,Default,,0000,0000,0000,,Притиснувате стрелката надолу за да се додаде
текст-преводот, слично на видео-игра
Dialogue: 0,0:00:43.23,0:00:46.88,Default,,0000,0000,0000,,Третиот чекор е прегледување каде че може да ги
поправите на грешките во пишувањето
Dialogue: 0,0:00:46.88,0:00:51.54,Default,,0000,0000,0000,,и да се синхронизира времето помеѓу текстовите
Dialogue: 0,0:00:52.06,0:00:56.15,Default,,0000,0000,0000,,Кога ќе завршите, видеото ќе има текст-превод
Dialogue: 0,0:00:56.15,0:00:59.66,Default,,0000,0000,0000,,Ние ќе ви дадеме ПРИКЛУЧЕН КОД и кога и да ставите
видео
Dialogue: 0,0:00:59.66,0:01:02.91,Default,,0000,0000,0000,,вашите гледачи ќе можат да го вклучат текст-преводот
Dialogue: 0,0:01:02.91,0:01:07.33,Default,,0000,0000,0000,,и исто така ќе може да помогне при преведување на
видеото на други јазици
Dialogue: 0,0:01:07.33,0:01:11.55,Default,,0000,0000,0000,,Вклучувањето на вашите гледачи во ова е најдобар начин да
се добијат квалитетни текст-преводи
Dialogue: 0,0:01:12.88,0:01:18.94,Default,,0000,0000,0000,,Нашата мисија за Universal Subtitles е да се направи текст,
наслови и преводи на видеата
Dialogue: 0,0:01:18.94,0:01:23.23,Default,,0000,0000,0000,,лесно и забавно, така да секој би можел да ужива гледајќи
Dialogue: 0,0:01:23.23,0:01:30.05,Default,,0000,0000,0000,,Ние не сме профитна организација и нашиот софтвер е
тотално бесплатен и изворно кодно отворен
Dialogue: 0,0:01:30.05,0:01:36.13,Default,,0000,0000,0000,,Има многу можности како може да помогнете, кликнете на
ВОЛОНТЕР на нашата ВЕБ страна за учество
Dialogue: 0,0:01:36.13,-1:59:59.00,Default,,0000,0000,0000,,Благодариме за тоа што не гледавте
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.