Колекция от юридически документи на клуба
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
README.md
КПВТ-Устав-2015.doc
КПВТ-Устав-2015.docx Добавен "Устав на КПВТ" в оригиналния му и др. формати. Jul 15, 2016
КПВТ-Устав-2015.html
КПВТ-Устав-2015.odt
КПВТ-Устав-2015.pdf
КПВТ-Устав-2015.rtf
КПВТ-Устав-2015.xhtml
устав.md

README.md

Юридически документи на клуба

Оригиналния формат на устава е ОДТ файла, а останалите файлове са негови деривати.