Otwarta Polska Sieć Tras Rowerowych
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
broszurka
css
js
lib
.htaccess
LICENSE
PSTR_logo.png
README.md
baza_struktura.sql
create_ele_profile.php
create_gpx.php
create_print.php
ele_profile.css
ele_profile.js
export_csv.php
geDisplay.php
geDisplayPoi.php
graph_str.php
index.php
main.css
main.js
route_map.css
route_map.js
route_map.php
routes.php
select.js
visual_str.php

README.md

Project title

Otwarta Polska Sieć Tras Rowerowych

Documentation

To find out how to use this library follow Documentation.

Installation

  • stworzyć bazę danych ze źródła pliku SQL (dostępne w późniejszym terminie)
  • skopiować do jednego folderu
  • skonfigurować plik lib/ustawienia.php w dostępnie do bazy danych $baza_nazwa, $baza_uzytkownik, $baza_host = 'localhost', $bazw_haslo

Jeżeli na localhost nie działa to

Za komentować w pliku .htaccess linijki od 43 to 54 Dodać rozszerzenie ".php" w plikach:

  • main.js -> visual_str, create_gpx, geDisplayPoi
  • select.js -> route_map, routes
  • route_map.js -> create_print
  • ele_profile.js -> create_ele_profile

Features

Projekt zawiera:

Contribute

License

Projekt ten został wydany na licencji GNU General Public License 3.0+. Zobacz dołączony pliku licencji dla szczegółów.

Author

Paweł Cal