Monitoring na dostupnost webů, generování feedů, DNS, HTTPS atd.
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.github
app
assets/js
config
log
migrations
remote
temp
vagrant/server
www
.gitignore
.travis.yml
Gulpfile.js
Makefile
README.md
Vagrantfile
composer.json
composer.lock
package-lock.json
package.json
phpstan.neon

README.md

Monitoring

Aplikace umožňuje snadné sledování funkčnosti webových projektů - jejich dostupnosti, fungování různých podsystémů a závislostí (HTTPS, DNS, RabbitMQ, aktuálnost souborů atd.). Další informace, prezentace a video z představení aplikace na Posobotě jsou k dispozici na Peckovním blogu.

Pro přihlášení je vyžadováno mít aplikaci na GitHubu a uživatelé se přihlašují výhradně přes tuto aplikaci. Vhodné je tak mít aplikaci v rámci účtu organizace a tím externě spravovat přístupy do aplikace.

Systémové a softwarové požadavky

Závislosti aplikace jsou zamknuty v composer.json, případně jsou popsány v instalačním skriptu Vagrantu (/vagrant/server/bootstrap.sh). Tam jsou také popsány požadavky na software na serveru.

Hardwarové požadavky se odvíjí od počtu kontrol a přístupu uživatelů. Při použití kolem cca 20 projektů, kdy každý ma do 50 kontrol je experimentálně ověřeno, že stačí server s 1 GB RAM a 1 CPU.

Spuštění aplikace

Po naklonování repozitáře je potřeba zkopírovat lokální nastavení neonu a vyplnit údaje:

cp config/config.local.example.neon app/config/config.local.neon 

Příklad konfigurace démona supervisord pro běh RabbitMQ consumerů je v /config/supervisor.conf.

Vývoj ve Vagrantu

Po stažení aplikace je k dispozici Vagrant, jako vývojové prostředí. Před použitím je třeba nainstalovat:

Po nainstalování z terminálu ze složky, kde je umístěn projektový Vagrantfile (root složka projektu) provést následující příkazy:

 1. vagrant plugin install vagrant-hostmanager

  • doporučené, ale nepovinné - stará se o automatické doplňování /etc/hosts
  • při nepoužití lze na stránky přistoupit pomocí IP adresy serveru, případně /etc/hosts vyplnit ručně
 2. vagrant plugin install vagrant-vbguest

  • plugin pro aktualizaci VirtualBox Guest Additions nutné pro správný chod NFS
 3. vagrant up

  • stáhne obraz linuxového serveru (jednou pro všechny projekty)
  • z obrazu založí virtuální mašinu, kterou následně nakonfiguruje, tak jak je pro naše projekty třeba
 4. Navštívit a prozkoumat http://%project%.v.peckadesign.com

Zrušení vyžadování hesla

OS X

 1. pro NFS mapovaní
Cmnd_Alias VAGRANT_EXPORTS_ADD = /usr/bin/tee -a /etc/exports
Cmnd_Alias VAGRANT_NFSD = /sbin/nfsd restart
Cmnd_Alias VAGRANT_EXPORTS_REMOVE = /usr/bin/sed -E -e /*/ d -ibak /etc/exports
%admin ALL=(root) NOPASSWD: VAGRANT_EXPORTS_ADD, VAGRANT_NFSD, VAGRANT_EXPORTS_REMOVE
 1. pro úpravu souboru /etc/hosts (je třeba správně uvést jméno uživatele v cestě)
Cmnd_Alias VAGRANT_HOSTMANAGER_UPDATE = /bin/cp /Users/jmenouzivatele/.vagrant.d/tmp/hosts.local /etc/hosts
%admin ALL=(root) NOPASSWD: VAGRANT_HOSTMANAGER_UPDATE

Rabbit consumers

Url a API

Url je přímo adresa API rabbitu nebo skriptu (viz remote/rabbitConsumer.php), který přepošle informace z API, pokud není možný vzdálený přístup.

V obou případech je očekáván stejný výstup a to json s informacemi o frontách - /api/queues[/vhost] Viz http://hg.rabbitmq.com/rabbitmq-management/raw-file/3646dee55e02/priv/www-api/help.html

Pro volání API je možné doplnit heslo a login.

Fronty a minimálni počet

K jedné kontrole je možnost zadat víc front, které se mají kontrolovat. Počet front musí odpovídat počty kontrolovaných consumerů. Jako odělovač slouží čárka. Př. aliveCheck,dnsCheck a 1,2.

Kontrola

Pokud je mezi posledními hodnotami -1, znamená to, že je problém v komunikací s api nebo fronta neexistuje.