Skip to content

peoplepath/workshop-php

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Where to start

Literature and other sources for PHP developers

Feel free to add yours favorite, thanks.

Tools

Feel free to add yours favorite, thanks.


Zadání

Napiště "univerzální" program, který přečte libovolně dlouhý textový soubor. Řádek po řádku bude aplikovat uživatelské filtry a dekorátory. Výstupem programu bude počet stejných (upravených) řádků a jejich četností.

Použijte co nejvíce vlastností moderního PHP. Doporučení:

Bonus

Upravte program tak, aby vypisoval průběžný stav nekonečného streamu.

Řešení

Bude zveřejněno během workshopu ve středu 28.3.2018. Přijďte :-)

Příklad

php old.php example.log

Vstupní soubor

[2018-03-13 12:16:10] test.DEBUG: Test message [] []
[2018-03-13 12:16:10] test.ERROR: Test message [] []
[2018-03-13 12:16:10] test.WARNING: Test message [] []
[2018-03-13 12:16:10] test.WARNING: Test message [] []
[2018-03-13 12:16:10] test.INFO: Test message [] []
[2018-03-13 12:16:10] test.NOTICE: Test message [] []
[2018-03-13 12:16:10] test.EMERGENCY: Test message [] []
[2018-03-13 12:16:10] test.ALERT: Test message [] []
[2018-03-13 12:16:10] test.ERROR: Test message [] []
[2018-03-13 12:16:10] test.NOTICE: Test message [] []

Výstup

error: 2
warning: 2
notice: 2
info: 1
emergency: 1
alert: 1

Implementace ve "starém" PHP

<?php
$pattern = '/test\.(\w+)/';

// read and parse file
$log = file_get_contents($argv[1]);
$rows = explode(PHP_EOL, $log);

// build stats
$stats = array();
foreach ($rows as $row) {
  // decorator: extract log level
  if (preg_match($pattern, $row, $matches)) {
    $level = strtolower($matches[1]);

    // filter: do not accept DEBUG
    if ($level != 'debug') {
      if (array_key_exists($level, $stats)) {
        $stats[$level]++;
      } else {
        $stats[$level] = 1;
      }
    }
  }
}

// show stats
arsort($stats);
foreach ($stats as $level => $count) {
  echo "$level: $count" . PHP_EOL;
}

About

Zadání a řešení úkolů pro workshop "Moderní PHP"

Topics

Resources

License

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Languages