Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Klientská knihovna pro práci se službou Dopis Online České pošty
branch: master

This branch is 23 commits behind kraxnet:master

Fetching latest commit…

Cannot retrieve the latest commit at this time

Failed to load latest commit information.
lib
test
.gitignore
Gemfile
LICENSE
README.rdoc
Rakefile
dopis_online_client.gemspec

README.rdoc

dopis_online_client

DopisOnline je sluzba Ceske posty, s.p., ktera “umoznuje zakaznikovi podani dokumentu v elektronické formě (formát PDF), přičemž dodání je uskutečněno formou klasického vytištěného dopisu.”

Vice informaci na online.postservis.cz/Download/DopisOnline/DopisOnline.pdf

Usage:

require 'lib/dopis_online_client'

DopisOnlineClient.base_uri 'https://online.postservis.cz/cmdedopis'
DopisOnlineClient.auth('jmeno','heslo')

DopisOnlineClient::Request.send(
  :pdf_file_path=>"letter.pdf"
)

Copyright

Copyright © 2009 Jiri Kubicek, KRAXNET s.r.o.. See LICENSE for details.

Something went wrong with that request. Please try again.