Klientská knihovna pro práci se službou Dopis Online České pošty
Switch branches/tags
Pull request Compare This branch is 23 commits behind kraxnet:master.
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
lib
test
.gitignore
Gemfile
LICENSE
README.rdoc
Rakefile
dopis_online_client.gemspec

README.rdoc

dopis_online_client

DopisOnline je sluzba Ceske posty, s.p., ktera “umoznuje zakaznikovi podani dokumentu v elektronické formě (formát PDF), přičemž dodání je uskutečněno formou klasického vytištěného dopisu.”

Vice informaci na online.postservis.cz/Download/DopisOnline/DopisOnline.pdf

Usage:

require 'lib/dopis_online_client'

DopisOnlineClient.base_uri 'https://online.postservis.cz/cmdedopis'
DopisOnlineClient.auth('jmeno','heslo')

DopisOnlineClient::Request.send(
  :pdf_file_path=>"letter.pdf"
)

Copyright

Copyright © 2009 Jiri Kubicek, KRAXNET s.r.o.. See LICENSE for details.