Permalink
Browse files

Remove strongs from frontpage

  • Loading branch information...
pepe committed May 2, 2012
1 parent 4a28ae7 commit 6eae1415ebfd1d4c0e1949199f7c98328ad0b2e9
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 lib/views/general/_frontpage_intro_sentence.html.erb
@@ -1,4 +1,4 @@
<h2>
Máte <strong>právo vědět</strong>
</h2>
-<p>Každý občan má právo přístupu na přístup k informacím veřejných institucí. <strong>Podle zákona musí odpovědět.</strong>. <a href="<%= help_about_url %>">Zjistěte víc o svobodném přístupu k informacím.</a></p>
+<p>Každý občan má právo přístupu na přístup k informacím veřejných institucí. Podle zákona musí odpovědět. <a href="<%= help_about_url %>">Zjistěte víc o svobodném přístupu k informacím.</a></p>

0 comments on commit 6eae141

Please sign in to comment.